Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4669. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2012, stran 14303.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je županja Občine Semič dne 16. 12. 2011 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10); v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011 (Uradni list RS, št. 86/11); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |  Proračun|
|    |                     |januar–marec|
|    |                     |    2012|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   709.921|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   672.646|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   672.646|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček     |   672.646|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki    |      0|
|    |od premoženja              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |      0|
|    |neopr. dolgoročnih sredstev       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   37.275|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   25.359|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   11.916|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   707.921|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              | 214.331,80|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   62.015|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   10.476|
|    |varnost                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   133.307|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    4.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |  4.433,80|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   325.342|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   16.362|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   172.734|
|    |in gospodinjstvom            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   28.500|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   107.746|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 168.247,20|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 168.247,20|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi prav. in fiz.|      0|
|    |os., ki niso pror. uporabniki      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |      0|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    1.997|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|    |in naložb                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      |
|    |privatizacije              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   22.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   22.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   22.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –20.003|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   –22.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE          |   –1.997|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   20.000|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   20.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-08/2011-8
Semič, dne 16. decembra 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.