Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4517. Uredba o Krajinskem parku Radensko polje
4518. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu
4519. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2013 izdajo priložnostni kovanci
4520. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje

Sklepi

4521. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012
4522. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Nove Zelandije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno konzulko

Drugi akti

4523. Odločba o imenovanju Tatjane Verbič Šulgaj za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4524. Odločba o imenovanju Alenke Jesenko za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4525. Odločba o imenovanju Saše Lutarič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4526. Odločba o imenovanju Tilna Iviča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4527. Odločba o imenovanju Branke Oven na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

4528. Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
4529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
4530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4531. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
4533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o letališčih
4534. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI GORENJSKA, USTANOVA«

USTAVNO SODIŠČE

4535. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2012 do 15. 7. 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4536. Dodatek št. 8 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
4537. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

OBČINE

Beltinci

4538. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2012

Brežice

4539. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
4540. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
4541. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
4542. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
4543. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
4544. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Cerknica

4598. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
4599. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2012
4600. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)

Divača

4545. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2012

Jesenice

4546. Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice

Kranj

4547. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012

Kuzma

4548. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2011
4549. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2012
4550. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2012
4551. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2012
4552. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Laško

4553. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012
4554. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013
4555. Odlok o turistični taksi v Občini Laško
4556. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4557. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
4558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
4560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
4561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
4562. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4563. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore v letu 2012
4564. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

Ljubno

4565. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
4566. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Metlika

4567. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika
4568. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2012
4569. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
4570. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2012

Mežica

4571. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2012
4572. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse
4573. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Moravske Toplice

4574. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje
4575. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4576. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4577. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4578. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4579. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje
4580. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4581. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4582. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Odranci

4583. Poslovnik Občinskega sveta Občine Odranci

Oplotnica

4584. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2012

Piran

4585. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2012

Slovenj Gradec

4586. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sn3 – »Krnice2« – del
4587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
4588. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOCROSS SLOVENJ GRADEC - I. faza

Slovenske Konjice

4589. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2011

Šalovci

4590. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2012

Tišina

4591. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2012

Tolmin

4592. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
4593. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
4594. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Trebnje

4595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
4596. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2012

Zreče

4597. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se uvede časovno omejeno parkiranje, ter o določitvi rezerviranih parkirnih površin v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost