Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4593. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011, stran 14171.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 13. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2011 (Uradni list RS, št. 25/11, 76/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun 2011|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  12.979.996,88|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI            |  10.912.631,02|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   8.864.437,16|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   8.031.872,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    542.612,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    289.953,16|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   2.048.193,86|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   1.717.471,27|
|   |premoženja              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     4.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    14.960,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |     5.700,00|
|   |in storitev              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    306.062,59|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    358.206,15|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    77.319,76|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    280.886,39|
|   |in neopredmet. dolgor. sredstev    |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.709.159,71|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   1.704.479,71|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     4.680,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU  |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI            |  13.833.133,72|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   2.989.455,58|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    552.642,77|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za     |    90.034,00|
|   |socialno varnost           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.142.198,17|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve   |    204.580,64|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   4.688.204,39|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |    107.661,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |   1.988.867,33|
|   |in gospodinjstvom           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    325.404,18|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   2.266.271,88|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   5.751.486,02|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |   5.751.486,02|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    403.987,73|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav.   |    118.000,00|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. upor. |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    285.987,73|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |   –853.136,84|
|   |PRIMANJKLJAJ)             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   –873.763,84|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |   3.234.971,05|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |         |
|   |IN NALOŽB               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    10.399,68|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    10.399,68|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |     1.999,68|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova    |     8.400,00|
|   |privatizacije             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     2.980,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     2.980,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin      |     2.980,00|
|   |iz naslova privatizacije       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     7.419,68|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE             |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačila dolga          |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |   –845.717,16|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |    853.136,84|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |    845.717,16|
|   |12. 2010               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti