Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4585. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2012, stran 14154.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Piran dne 13. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Piran v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na sprejetem proračunu Občine Piran za leto 2011 (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/11).
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2011.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva proračuna do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2011.
Višino odhodkov in izdatkov splošnega dela proračuna Občine Piran se določi v znesku 4.947.361,68 evrov, kar predstavlja realizacijo odhodkov in izdatkov proračuna Občine Piran v prvih treh mesecih leta 2011.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma Odlokom o proračunu Občine Piran ter za namenske prejemke in izdatke povezane s sredstvi sofinanciranja projektov, pričetih v letu 2011, ki se sofinancirajo iz sredstev evropskih institucij.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2011.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki občinskega proračuna prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2012.
4. OBSEG ZAPOSLOVANJA V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zaposlovanja)
V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2011.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja 2012 do uveljavitve proračuna Občine Piran za leto 2012 oziroma do 31. 3. 2012.
Št. 410-2/2011
Priran, dne 13. decembra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visti gli artt. 32 e 33 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU e 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 e 11/11 – UPB4) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no 46/07 – testo unico), il Sindaco del Comune di Pirano il giorno 13 dicembre 2011 adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’esercizio provvisorio del bilancio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2012
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(contenuto della delibera)
La presente deliberazione stabilisce e regola l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune di Pirano, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2012.
Art. 2
(base per l’esercizio provvisorio)
L’esercizio provvisorio si basa sul bilancio di previsione del Comune di Pirano approvato per il 2011 (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 8/11).
Il volume delle entrate e degli altri ricavi, delle uscite e di altre spese del Comune è determinato in conformità alla Legge sulla finanza pubblica ed al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2011.
2. AMMONTARE E STRUTTURA DEL FINANZIAMENTO PROVVISORIO
Art. 3
(composizione del bilancio ed ammontare della parte generale del bilancio)
Nel periodo di esercizio provvisorio di regola si possono assumere impegni di spesa nei limiti degli impegni di spesa assunti nel medesimo periodo dell’esercizio di bilancio dell’anno 2011.
L'ammontare delle entrate e delle uscite della parte generale del bilancio del Comune di Pirano è fissato in un importo di 4.947.361,68 euro, il che rappresenta la somma delle entrate e delle uscite di bilancio del Comune di Pirano nei primi tre mesi del 2011.
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio le entrate e le uscite possono aumentare alla voce entrate ed impegni di spesa finalizzati, come definiti nell’art. 43 della Legge sulla finanze pubblice, ovvero dal Decreto sul bilancio del Comune di Pirano, nonché per le entrate e gli impegni di spesa finalizzati, legati ai cofinanziamenti dei progetti avviati nell’anno 2011 e cofinanziati da istituzioni europee.
3. ATTUAZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 4
(applicazione della normativa)
Durante il periodo d’esercizio provvisorio, per l'attuazione del finanziamento temporaneo si applicano le norme della Legge sulla finanza pubblica, della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia e del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2011.
Art. 5
(assunzione e pagamento degli obblighi)
Durante il periodo di finanziamento temporaneo gli utenti diretti del bilancio comunale possono assumere impegni di spesa e pagare gli stessi dalle medesime partite di bilancio, al pari del bilancio dell’anno precedente.
Le nuove partite di bilancio possono essere aperte dai fruitori diretti esclusivamente in base agli articoli 41, 43 e 44 della Legge sulla finanza pubblica.
Trascorso l’esercizio provvisorio le spese sostenute in tale periodo si includono nel bilancio comunale di previsione per l’anno 2012.
4. ASSUNZIONE DEL PERSONALE NEL PERIODO DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 6
(assunzione di personale)
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio non può essere incrementato il numero dei dipendenti in relazione alla situazione al 31. 12. 2011.
5. DISPOSIZIONE FINALE
Art. 7
(entrata in vigore della deliberazione)
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2012 sino all'entrata in vigore del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2012, ovvero sino al 31 marzo 2012.
N. 410-2/2011
Pirano, 13. diciembre 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti