Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4546. Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, stran 14098.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10), četrtega odstavka 3. člena, 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG 34/2004, 17/2005, 39/2006, 61/2007 in 98/2009) sta Občinski svet Občine Jesenice na 10. seji dne 29. 9. 2011 in Občinski svet Občine Žirovnica na 9. seji dne 1. 12. 2011 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega podjetja JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: javno komunalno podjetje). S tem odlokom se ustanavlja tudi organ družbe – skupni organ, uskladijo se dejavnost, organiziranje in upravljanje javnega komunalnega podjetja.
Kot posledica ustanovitve Občine Žirovnica, ki je bila s 1. 1. 1999 ustanovljena kot samostojna lokalna skupnost na območju bivše Občine Jesenice, ter na podlagi Dogovora o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31. 12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb (Uradni list RS, št. 41/99), se je JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, preoblikovalo iz družbe z enim družbenikom v družbo z omejeno odgovornostjo z dvema družbenikoma. V obstoječo gospodarsko družbo, ki je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju, s sklepom Srg. 199900062 pod vložno št. 064/10567900, je na podlagi Odloka o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 94/05) in družbene pogodbe vstopila Občina Žirovnica kot nov družbenik in ustanoviteljica javnega komunalnega podjetja.
Ta odlok predstavlja akt o organizacijskih in upravljavskih spremembah gospodarske družbe in je osnova za izvedbo družbene pogodbe in vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju.
2. člen
Ustanoviteljici in družbenika JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, sta na podlagi tega odloka in družbene pogodbe Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: družbenika).
Družbenika s tem odlokom ustanavljata javno komunalno podjetje z namenom opravljanja gospodarskih javnih služb na njunih območjih, v skladu z zakoni, odloki in drugimi predpisi.
Pravice ustanoviteljev, za katere ne pooblastita skupnega organa, izvršujeta občinska sveta občin Jesenice in Žirovnica. Te pravice so:
– odločanje o izvajanju gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno komunalno podjetje,
– odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odločanje o zadolževanju in dajanju poroštev javnega komunalnega podjetja,
– druge pravice, ko tako določa zakon ali drug predpis.
II. FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
3. člen
Firma javnega komunalnega podjetja je: JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice. Skrajšana firma je: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Sedež javnega komunalnega podjetja je: Jesenice, Cesta maršala Tita 51. Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo.
Javno komunalno podjetje mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, kot je vpisano v sodni register. Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem.
4. člen
Javno komunalno podjetje je registrirano za opravljanje naslednjih dejavnosti:
+-----------+--------------------------------------------------+
|1.130   |pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk    |
|      |in gomoljnic                   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|1.190   |pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin  |
+-----------+--------------------------------------------------+
|1.610   |storitve za rastlinsko pridelavo         |
+-----------+--------------------------------------------------+
|8.120   |pridobivanje gramoza, peska, gline        |
+-----------+--------------------------------------------------+
|11.070   |proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih   |
|      |in drugih stekleničenih vod            |
+-----------+--------------------------------------------------+
|35.111   |proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah|
+-----------+--------------------------------------------------+
|35.220   |distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži |
+-----------+--------------------------------------------------+
|35.230   |trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži |
+-----------+--------------------------------------------------+
|35.300   |oskrba s paro in vročo vodo            |
+-----------+--------------------------------------------------+
|36.000   |zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|37.000   |ravnanje z odplakami               |
+-----------+--------------------------------------------------+
|38.110   |zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov       |
+-----------+--------------------------------------------------+
|38.120   |zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov        |
+-----------+--------------------------------------------------+
|38.210   |ravnanje z nenevarnimi odpadki          |
+-----------+--------------------------------------------------+
|38.220   |ravnanje z nevarnimi odpadki           |
+-----------+--------------------------------------------------+
|38.320   |pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov   |
|      |in odpadkov                    |
+-----------+--------------------------------------------------+
|39.000   |saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|42.110   |gradnja cest                   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|42.210   |gradnja objektov oskrbne infrastrukture      |
|      |za tekočine in pline               |
+-----------+--------------------------------------------------+
|42.910   |gradnja vodnih objektov              |
+-----------+--------------------------------------------------+
|42.990   |gradnja drugih objektov nizke gradnje       |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.110   |rušenje objektov                 |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.120   |zemeljska pripravljalna dela           |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.130   |testno vrtanje in sondiranje           |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.210   |inštaliranje električnih napeljav in naprav    |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.220   |inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih  |
|      |napeljav in naprav                |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.290   |drugo inštaliranje pri gradnjah          |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.390   |druga zaključna gradbena dela           |
+-----------+--------------------------------------------------+
|43.990   |druga specializirana gradbena dela        |
+-----------+--------------------------------------------------+
|45.200   |vzdrževanje in popravila motornih vozil      |
+-----------+--------------------------------------------------+
|46.170   |posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih  |
|      |izdelkov                     |
+-----------+--------------------------------------------------+
|46.190   |nespecializirano posredništvo pri prodaji     |
|      |raznovrstnih izdelkov               |
+-----------+--------------------------------------------------+
|46.340   |trgovina na debelo s pijačami           |
+-----------+--------------------------------------------------+
|46.390   |nespecializirana trgovina na debelo z živili,   |
|      |pijačami, tobačnimi izdelki            |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.110   |trgovina na drobno v nespecializiranih      |
|      |prodajalnah, pretežno z živili          |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.250   |trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah |
|      |s pijačami                    |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.761   |trgovina na drobno v cvetličarnah         |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.762   |trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah |
|      |z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi       |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.789   |druga trgovina na drobno v drugih specializiranih |
|      |prodajalnah                    |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.810   |trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z   |
|      |živili, pijačami in tobačnimi izdelki       |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.890   |trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah    |
|      |z drugim blagom                  |
+-----------+--------------------------------------------------+
|47.990   |druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic |
|      |in tržnic                     |
+-----------+--------------------------------------------------+
|49.410   |cestni tovorni promet               |
+-----------+--------------------------------------------------+
|49.500   |cevovodni transport                |
+-----------+--------------------------------------------------+
|52.210   |spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem  |
|      |prometu                      |
+-----------+--------------------------------------------------+
|56.102   |okrepčevalnice in podobni obrati         |
+-----------+--------------------------------------------------+
|56.300   |strežba pijač                   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|62.010   |računalniško programiranje            |
+-----------+--------------------------------------------------+
|62.020   |svetovanje o računalniških napravah in programih |
+-----------+--------------------------------------------------+
|62.090   |druge z informacijsko tehnologijo in       |
|      |računalniškimi storitvami povezane dejavnosti   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|63.110   |obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  |
+-----------+--------------------------------------------------+
|64.910   |dejavnost finančnega zakupa            |
+-----------+--------------------------------------------------+
|68.100   |trgovanje z lastnimi nepremičninami        |
+-----------+--------------------------------------------------+
|68.200   |oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih   |
|      |nepremičnin                    |
+-----------+--------------------------------------------------+
|68.320   |upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi |
+-----------+--------------------------------------------------+
|69.103   |druge pravne dejavnosti              |
+-----------+--------------------------------------------------+
|69.200   |računovodske, knjigovodske in revizijske     |
|      |dejavnosti; davčno svetovanje           |
+-----------+--------------------------------------------------+
|70.220   |drugo podjetniško in poslovno svetovanje     |
+-----------+--------------------------------------------------+
|71.112   |krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo   |
|      |projektiranje                   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|71.129   |druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje|
+-----------+--------------------------------------------------+
|71.200   |tehnično preizkušanje in analiziranje       |
+-----------+--------------------------------------------------+
|72.190   |raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih   |
|      |področjih naravoslovja in tehnologije       |
+-----------+--------------------------------------------------+
|72.200   |raziskovalna in razvojna dejavnost na področju  |
|      |družboslovja in humanistike            |
+-----------+--------------------------------------------------+
|73.110   |dejavnost oglaševalskih agencij          |
+-----------+--------------------------------------------------+
|73.200   |raziskovanje trga in javnega mnenja        |
+-----------+--------------------------------------------------+
|74.900   |drugje nerazvrščene strokovne in tehnične     |
|      |dejavnosti                    |
+-----------+--------------------------------------------------+
|77.390   |dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih  |
|      |sredstev v najem in zakup             |
+-----------+--------------------------------------------------+
|81.290   |čiščenje cest in drugo čiščenje          |
+-----------+--------------------------------------------------+
|81.300   |urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice|
+-----------+--------------------------------------------------+
|82.110   |nudenje celovitih pisarniških storitev      |
+-----------+--------------------------------------------------+
|82.920   |pakiranje                     |
+-----------+--------------------------------------------------+
|82.990   |drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti    |
|      |za poslovanje                   |
+-----------+--------------------------------------------------+
|96.030   |pogrebna dejavnost                |
+-----------+--------------------------------------------------+
|96.090   |druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene |
+-----------+--------------------------------------------------+
Izmed navedenih dejavnosti javno komunalno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic opredeljene kot obvezne gospodarske javne službe v okviru delovanja javnega komunalnega podjetja.
Javno komunalno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, skladno s pooblastili ustanoviteljic.
III. JAVNA POOBLASTILA
5. člen
Javno komunalno podjetje opravlja za ustanoviteljici v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah kot javna pooblastila tudi naslednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih na podlagi področnega odloka opravlja za posamezno občino:
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, katere ima v najemu,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno omrežje zemeljskega plina, javno vročevodno omrežje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v najemu,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu.
6. člen
Javno komunalno podjetje opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljic in drugi predpisi.
IV. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
7. člen
Osnovni kapital javnega komunalnega podjetja znaša 571.040,00 EUR in je v celoti vplačan.
Družbenika sta udeležena na osnovnem kapitalu družbe z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Jesenice ima poslovni delež v nominalni višini 530.667,47 EUR, kar predstavlja 92,93 % osnovnega kapitala družbe,
– Občina Žirovnica ima poslovni delež v nominalni višini 40.372,53 EUR, kar predstavlja 7,07 % osnovnega kapitala družbe.
V. SKUPNI ORGAN – SVET USTANOVITELJEV
8. člen
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi se mora v javnih podjetjih, ki jih je ustanovilo več občin, ustanoviti tudi skupni organ. Naloge skupnega organa so izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in usklajevanje odločitev občin glede zagotavljanja javnih služb na njihovem območju.
Glede na navedeno družbenika s tem odlokom ustanavljata skupni organ. Skupni organ družbenikov se poimenuje Svet ustanoviteljev JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in se v nadaljevanju uporablja ime svet ustanoviteljev.
9. člen
Svet ustanoviteljev sestavljata vsakokratna župana občin Jesenice in Žirovnica, ki jima mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
10. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– daje soglasje v primeru odtujitve nepremičnega premoženja,
– daje soglasje v primeru pridobitve in odtujitve kapitalskih naložb družbe,
– sprejema letno poročilo javnega komunalnega podjetja, odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema merila za določitev prejemkov direktorja javnega komunalnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– potrjuje temelje poslovne politike in programe dela ter finančne načrte oziroma poslovne načrte javnega komunalnega podjetja,
– daje smernice za delo direktorju,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah in
– usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z izvajanjem pravic iz 2. člena tega odloka.
11. člen
Svet ustanoviteljev JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ima sedež na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Pečat sveta ustanovitelja predstavljata uradni pečat Občine Jesenice in uradni pečat Občine Žirovnica skupaj. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljev.
Administrativno-tehnične in strokovne naloge za svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava Občine Jesenice.
12. člen
Skupni organ se praviloma sestaja na sejah, ki jih skliče župan Občine Jesenice. Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.
Svet ustanoviteljev odloča v zadevah iz svoje pristojnosti soglasno.
Sredstva za delo sveta ustanoviteljev zagotavljata občini ustanoviteljici tako, da nosi vsaka polovico stroškov.
Med sredstva za delo sveta ustanoviteljev sodijo:
– materialni stroški in
– stroški delavca, ki opravlja za svet ustanoviteljev naloge iz 11. člena tega odloka. Občina Žirovnica povrne svoj delež stroškov Občini Jesenice na podlagi izstavljenih računov in ustreznih dokazil o dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.
VI. ORGANA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
13. člen
Organa javnega komunalnega podjetja sta:
– skupščina,
– direktor.
Skupščina
14. člen
Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini. Vsak družbenik ima na vsakih dopolnjenih 50 evrov v osnovnem kapitalu družbe en glas, tako da imata družbenika ob ustanovitvi družbe na skupščini naslednje število glasov:
– Občina Jesenice: 10.613 glasov,
– Občina Žirovnica: 807 glasov.
Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Če ni z zakonom ali z družbeno pogodbo določeno drugače, odloča skupščina z večino vseh glasov.
15. člen
Skupščino sestavljata predstavnika občin Jesenice in Žirovnica.
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejme družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predpisi opredeljujejo kot pristojnosti družbenikov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom,
– odloča o vstopu novega družbenika,
– odloča o statusnih spremembah ali prenehanju družbe,
– daje soglasje v primeru odtujitve premičnega premoženja v vrednosti nad 25.000 EUR,
– spremlja in kontrolira poslovanje podjetja,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o najemanju kratkoročnih posojil,
– imenuje revizorja,
– daje soglasje k spremembam cen za uporabo javnih dobrin, ki so posledica zakonsko predpisanih sprememb v strukturi cen in
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe ali zakona.
16. člen
Skupščina se praviloma opravi na sejah v poslovnih prostorih javnega komunalnega podjetja oziroma po predhodnem dogovoru med članoma skupščine tudi kje drugje.
17. člen
Sejo skupščine skliče praviloma direktor družbe:
– če družbenika odločata o zadevah iz pristojnosti iz 15. člena tega odloka,
– če je to nujno za interese družbe,
– če se z letno bilanco ali bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica kapitala družbe,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali občinskim odlokom družbenikov.
Sejo v zgornjih primerih izjemoma lahko skliče tudi vsak družbenik, in sicer v primeru, če direktor na zahtevo družbenika v roku 14 dni od prejema zahteve za sklic, skupščine ne skliče.
Seja skupščine se skliče najmanj enkrat letno, in sicer s priporočenim pismom, ki ga mora posamezni družbenik prejeti vsaj sedem dni pred dnem zasedanja, v njem pa mora biti za pravilen sklic seje navedeno naslednje:
– kraj in čas seje,
– dnevni red in gradivo z besedilom predlaganih sklepov.
Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga izmed sebe volita družbenika v skladu z določili družbene pogodbe.
18. člen
Vsak družbenik lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.
19. člen
Skupščina na seji odloča o zadevah iz 15. člena tega odloka in o drugih zadevah, ki jih kot pristojnost skupščine določa zakon, družbena pogodba, ta odlok ali akti družbenikov.
20. člen
Skupščina lahko veljavno odloča le, če sta na seji prisotna oba družbenika. Sklepčnost za veljavnost odločanja ni potrebna v primeru naknadnega zasedanja skupščine, kar natančneje določa družbena pogodba.
21. člen
Družbenika lahko s pisno izjavo skleneta, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morata sprejeti oba družbenika. V tem primeru pošljeta družbenika svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega komunalnega podjetja pisno, po faksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.
Direktor
22. člen
Poslovanje in delo javnega komunalnega podjetja vodi direktor.
Direktorja javnega komunalnega podjetja imenuje svet ustanoviteljev na predlog petčlanske razpisne komisije, katero ravno tako imenuje svet ustanoviteljev. Tri člane predlaga Občina Jesenice, dva člana pa Občina Žirovnica.
Imenovanje direktorja se izvrši na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede razpisna komisija.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih.
Z družbeno pogodbo se lahko določi tudi dodatne pogoje za imenovanje direktorja. Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
23. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– določa notranjo organizacijo družbe,
– izvršuje sklepe ustanoviteljic, sveta ustanoviteljev in skupščine družbe,
– pripravi poslovni načrt, letno poročilo in poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb,
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in prenehanje družbe, spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
– odloča o delovnih razmerjih,
– odgovarja za zakonitost dela družbe,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, družbeno pogodbo in drugimi akti družbe ter sklepi skupščine in
– sprejema cene izvajanja tržne dejavnosti.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
24. člen
Viri financiranja javnega komunalnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračun),
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev, takse, tarife),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisi občin,
– prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega komunalnega podjetja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
25. člen
Javno komunalno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti javnega komunalnega podjetja s svojim premoženjem.
26. člen
Vse ostale pravice in obveznosti javnega komunalnega podjetja in družbenikov predvsem v zvezi s prenosom poslovnega deleža, izstopa iz družbe in izključitve iz družbe, se v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah ter drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, uredijo v družbeni pogodbi.
27. člen
Javno komunalno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno komunalno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
IX. AKTI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
28. člen
Skupščina sprejme družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega komunalnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja ter ostala vprašanja.
Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte. Obstoječe akte mora družba uskladiti s tem odlokom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. Do njihove uskladitve, se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov pod pogojem, da niso v nasprotju s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ustanoviteljici sta dolžni imenovati člana skupščine najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
30. člen
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta najkasneje v roku enega meseca po objavi tega odloka.
31. člen
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.
32. člen
Ta odlok predstavlja za občini ustanoviteljici akt o ustanovitvi skupnega javnega komunalnega podjetja.
33. člen
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu sprememb v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju. Z istim dnem preneha veljati Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 94/05).
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011-11
Jesenice, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
 
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti