Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4596. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2012, stran 14173.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11 in 77/11) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07 in 14/11) je župan Občine Trebnje dne 8. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
Obdobje začasnega financiranja, za katerega je sprejel ta sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2012 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11 in 77/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu 2011.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011.
V obdobju začasnega financiranja občina ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2011.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      v EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   |    Proračun|
|                       |  januar–marec|
|                       |      2012|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.767.836,99|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.495.737,99|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.290.709,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.143.518,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    71.194,89|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    75.996,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   205.028,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    73.794,67|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.449,21|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    20.790,49|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   108.993,93|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    10.074,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    10.074,00|
|   |in neopr. dolg. sredstev        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   262.025,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   262.025,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.096.519,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   546.992,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   149.877,14|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    24.763,56|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   337.351,88|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    35.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   991.806,31|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   747.412,49|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    38.927,45|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   205.466,37|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   557.720,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   557.720,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |430 Investicijski transferi      |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |        0|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski|        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |        0|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   671.317,30|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |        |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        0|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |        0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    87.580,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    87.580,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    87.580,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   583.737,01|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –87.580,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   –671.317,30|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
|   |(za porabo v obdobju          |        |
|   |januar–marec 2012)           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posameznega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu Občine Trebnje.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-242/2011
Trebnje, dne 8. decembra 2011
Župan
Občina Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti