Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4554. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013, stran 14110.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 9. seji dne 14. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Leto 2013
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  15.570.531,00
70  DAVČNI PRIHODKI              10.096.429,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      8.481.835,00
   703 Davki na premoženje          1.095.800,00
   704 Drugi davki na blago in storitve     518.794,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI             2.612.693,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                 1.402.303,00
   711 Takse in pristojbine            6.000,00
   712 Globe in druge denarne kazni       15.000,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                   100.000,00
   714 Drugi nedavčni prihodki        1.089.390,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             285.000,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                      0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolg. sred          285.000,00
73  PREJETE DONACIJE                  0,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov       0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            2.576.409,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij         1.268.557,00
   741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz
   sredstev EU                1.307.852,00
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    17.017.465,00
40  TEKOČI ODHODKI               3.820.047,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    672.795,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialni
   varnost                   103.607,00
   402 Izdatki za blago in storitve      2.658.645,00
   403 Plačila domačih obresti         145.000,00
   409 Rezerve                 240.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI              5.819.610,00
   410 Subvencije                30.000,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               3.092.300,00
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam          489.544,00
   413 Drugi tekoči domači transferi     2.207.766,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           7.135.763,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   7.135.763,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           242.045,00
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fiz. os., ki niso PU             55.435,00
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom           186.610,00
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)         –1.446.934,00
   III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. –
   403 – 404)                –1.305.605,00
   III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   (70 + 71) – (40 + 41)           3.069.465,00
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751
   + 752)                    11.000,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAP. DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil       11.000,00
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
   V.)                      11.000,00
   VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)       1.850.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                1.850.000,00
   500 Domače zadolževanje          1.850.000,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)      332.937,00
55  ODPLAČILA DOLGA               332.937,00
   550 Odplačila domačega dolga         332.937,00
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNU (I. + IV. + VII. – II. – V. –
   VIII.)                    81.129,00
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    1.517.063,00
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. – IX.)   1.446.934,00
   XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
   31. 12. PRETEKLEGA LETA           201.516,51
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in izdatki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
Pravice porabe na proračunski postavki:
– 07220 – Sredstva takse za obremenjevanje okolja in
– 09221 – Sredstva takse za obremenjevanje vode, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen. Prav tako se v naslednje leto prenašajo neporabljena namenska sredstva.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi postavkami proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 140.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(krajevne skupnosti)
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR za storitve in 20.000,00 EUR za gradbena dela.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.850.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
– izgradnjo šol in vrtcev in
– izgradnjo večnamenskih objektov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 1.000.000,00 EUR.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 400.000,00 EUR pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Laško, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti