Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva, stran 14088.

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09 in 5/10) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa višino veterinarskih pristojbin, način njihovega obračunavanja in zavezance za plačilo ter pristojbine za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (v nadaljnjem besedilu: VHS) za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 208/2011 z dne 2. marca 2011 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredb Komisije (ES) št. 180/2008 in (ES) št. 737/2008 glede seznamov in imen referenčnih laboratorijev EU (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2011, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 194 z dne 25. 7. 2009, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 433/2011 z dne 4. maja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 115 z dne 5. 5. 2011, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 669/2009/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |       kategorija        |   pristojbina|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|1.   |govedo       |odraslo govedo  | 5,50 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|2.   |          |mlado govedo   | 2,30 EUR/žival|
|    |          |in teleta     |        |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|3.   |kopitarji     |kopitarji     | 4,76 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|4.   |prašiči: živali  |manj kot 25 kg  | 0,68 EUR/žival|
|    |z maso klavnih   |         |        |
|    |trupov       |         |        |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|5.   |          |25 kg ali več   | 1,25 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|6.   |ovce in koze:   |manj kot 12 kg  | 0,39 EUR/žival|
|    |živali z maso   |         |        |
|    |klavnih trupov   |         |        |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|7.   |          |12 kg ali več   | 0,49 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|8.   |perutnina     |perutnina rodu  | 0,01 EUR/žival|
|    |          |gallus in pegatka |        |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|9.   |          |race in gosi   | 0,02 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|10.  |          |purani      | 0,06 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|11.  |lagomorfi     |gojeni kunci   | 0,01 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|12.  |divjad       |majhna pernata  | 0,01 EUR/žival|
|    |          |divjad      |        |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|13.  |          |majhna divjad   | 0,02 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|14.  |          |noji       | 0,55 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|15.  |          |divji prašiči   | 1,83 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|16.  |          |prežvekovalci   | 0,72 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|17.  |          |ostalo      | 5,00 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
                                «.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V primeru, ko lahko dejavnost uradnih preglednikov pri nadzoru proizvodnje perutninskega in kunčjega mesa, v skladu s 6. (a) točko 5. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 151/2011 z dne 18. februarja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 854/2004 v zvezi s farmsko gojeno divjadjo (UL L št. 46 z dne 19. 2. 2011, str. 17) prevzame osebje klavnice, znaša višina pristojbin za te kategorije živali:
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|1.  |perutnina   |perutnina rodu   |  0,006 EUR/žival|
|   |        |gallus in pegatka  |          |
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|2.  |        |race in gosi    |  0,012 EUR/žival|
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|3.  |        |purani       |  0,036 EUR/žival|
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|4.  |lagomorfi   |gojeni kunci    |  0,006 EUR/žival|
+------+---------------+--------------------+-------------------+
«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-264/2011
Ljubljana, dne 9. decembra 2011
EVA 2011-2311-0097
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti