Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4584. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2012, stran 14153.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/2010I in 107-5582/10) in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je župan Občine Oplotnica dne 13. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/2010 in 107-5582/10; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 27/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                            v EUR
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun
                         januar–marec
                             2012
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
    (70+71)                   763.029,00
    TEKOČI PRIHODKI               733.412,00
70   DAVČNI PRIHODKI               683.353,00
    700 Davki na dohodek in dobiček       597.714,00
    703 Davki na premoženje           16.567,00
    704 Domači davki na blago in storitve
    706 Drugi davki               69.072,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI              50.059,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  7.865,00
    711 Takse in pristojbine             19,00
    712 Denarne kazni                312,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         41.863,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI              1.228,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   1.228,00
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev        0,00
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             28.389,00
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          28.389,00
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      723.353,00
40   TEKOČI ODHODKI               223.202,00
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    57.446,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    8.849,00
    402 Izdatki za blago in storitve      152.286,00
    403 Plačila domačih obresti          4.621,00
    409 Rezerve                    0,00
41   TEKOČI TRANSFERI              290.110,00
    410 Subvencije                  0,00
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               154.732,00
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam          7.640,00
    413 Drugi tekoči domači transferi      127.738,00
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            203.791,00
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   203.791,00
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            6.250,00
    430 Investicijski transferi
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  6.250,00
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          39.676,00
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)               0,00
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
    750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in drugih
    osebah javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)              0,00
50   ZADOLŽEVANJE                   0,00
    500 Domače zadolževanje              0,00
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         40.771,00
55   ODPLAČILA DOLGA               40.771,00
    550 Odplačila domačega dolga         40.771,00
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    – ali 0 ali +                –1.095,00
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –40.771,00
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
    IX.)                    –39.676,00
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                1.095,00
    9009 Splošni sklad za drugo          1.095,00
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-1/2011-21
Oplotnica, dne 13. decembra 2011
Župan
Občina Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti