Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4592. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, stran 14168.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 4/10, 20/11), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 13. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) dosedanji Zavod za šport Občine Tolmin spreminja v Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zavod), kot javni zavod za opravljanje upravnih, administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih nalog na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti ter za upravljanje objektov namenjenih izvajanju teh dejavnosti na območju Občine Tolmin.
(2) Občina prek zavoda zagotavlja uresničevanje javnega interesa na omenjenih treh področjih na zakonit in učinkovit način.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. STATUSNI DOLOČBI
2. člen
(1) Ime zavoda je Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin.
(2) Skrajšano ime je Zavod KŠM Tolmin.
(3) Sedež zavoda je v Tolminu.
3. člen
(1) Zavod je pravna oseba, vpisana v sodni register in nastopa samostojno v pravnem prometu, povezanem z dejavnostjo zavoda.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno, do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu iz proračuna, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku številka 1/03701/00.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Zavod izvaja predvsem javno službo na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti, v obsegu in na način, kot jo opredeli ustanovitelj, lahko pa opravlja tudi druge dejavnosti določene s tem odlokom in statutom zavoda s ciljem, da se občanom zagotovi čim boljši standard na področju športa, kulture in mladinskih dejavnosti, pri čemer mora spoštovati zakonitost in gospodarnost poslovanja z javnimi sredstvi in premoženjem.
(2) Zavod bo na posameznem področju izvajal predvsem naslednje naloge:
NA PODROČJU KULTURE
– skrbel za ljubiteljske dejavnosti na področju kulture v občini, vključno s strokovno, organizacijsko in administrativno pomočjo za delovanje društev in Zveze kulturnih društev Tolmin;
– organiziral abonmajske in druge gledališke in prireditvene programe;
– organiziral program kinopredstav;
– upravljal in gospodaril z objekti in opremo za izvajanje kulturnih dejavnosti, ki jih bo v upravljanje prejel od ustanovitelja ali jih najemal;
– izvajal trženje kulturnih programov in kulturnih objektov ter opreme s katero bo razpolagal;
NA PODROČJU ŠPORTA
– skrbel za dejavnost športnih klubov in društev ter drugih izvajalcev letnega programa športa v občini, vključno s strokovno, organizacijsko in administrativno pomočjo za delovanje Občinske športne zveze Tolmin;
– upravljal in gospodaril s športnimi objekti, ki jih bo prevzel v upravljanje od ustanovitelja ali jih vzel v najem;
– izvajal trženje športnih programov in športnih objektov ter opreme, s katero bo razpolagal;
NA PODROČJU MLADINSKIH DEJAVNOSTI
– skrbel za dejavnost klubov in društev s področja delovanja mladih v občini, vključno s strokovno, organizacijsko in administrativno pomočjo za delovanje Zveze tolminskih mladinskih društev in centra MINK v Tolminu;
– upravljal in gospodaril z objekti in opremo za izvajanje dejavnosti mladih, ki jih bo v upravljanje prejel od ustanovitelja ali jih vzel v najem;
– izvajal trženje programov za mlade in objektov ter opreme, s katero bo razpolagal.
5. člen
Ob upoštevanju zgoraj navedenih nalog in določb Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) se zavod registrira za naslednje dejavnosti:
ŠIFRA DEJAVNOST
– C/18.110 Tiskanje časopisov;
– C/18.120 Drugo tiskanje;
– C/18.130 Priprava za tisk in objavo;
– C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
– G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami;
– G/47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
– G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;
– G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas;
– I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov;
– J/58.110 Izdajanje knjig;
– J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev;
– J/58.190 Drugo založništvo;
– J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/ 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/59.140 Kinematografska dejavnost;
– J/59.200 Snemanje in izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
– J/60.100 Radijska dejavnost;
– J/60.200 Televizijska dejavnost;
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti;
– J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– J/63.120 Obratovanje spletnih portalov;
– J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij;
– J/63.990 Drugo informiranje;
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;
– M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
– M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
– M/74.200 Fotografska dejavnost;
– M/74.300 Prevajanje in tolmačenje;
– M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
– N/77.210 Dajanje športne opreme v najem;
– N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem;
– N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup;
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup;
– N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup;
– N/78.300 Druga oskrba s človeškimi viri;
– N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– P/84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje;
– R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
– R/90.030 Umetniško ustvarjanje;
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
– R/92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov;
– R/93.130 Obratovanje fitnes objektov;
– R/93.190 Druge športne dejavnosti;
– R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
– R/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
IV. PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU ZAVODA
6. člen
(1) Zavod za opravljanje svoje dejavnosti, upravlja s premoženjem, ki mu ga v upravljanje prenese ustanovitelj in s premoženjem, ki ga v upravljanje pridobi z najemom ali nakupom v času delovanja.
(2) Premoženje ustanovitelja, ki ga le-ta prenese v upravljanje zavoda določi pristojni organ ustanovitelja s sklepom.
(3) Zavod lahko nepremično premoženje, ki ni v lasti ustanovitelja prevzame v najem oziroma upravljanje le s soglasjem ustanovitelja, ko je to potrebno za izvajanje dejavnosti zavoda.
7. člen
(1) Zavod je dolžan z vsem premoženjem, ki ga ima v upravljanju, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(2) Zavod brez soglasja ustanovitelja ne sme s pravnimi posli odtujiti ali kakorkoli obremeniti nepremičnega premoženja, ki ga je dobil v upravljanje.
8. člen
Pogoji upravljanja (vzdrževanje, obratovanja in koriščenja, financiranje) premičnega in nepremičnega premoženja, ki ga ustanovitelj s sklepom prenese v upravljanje zavoda se podrobneje opredelijo v pogodbi, ki jo skleneta zavod in ustanovitelj ter letnim programom in finančnim načrtom zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet za kulturo,
– strokovni svet za šport,
– strokovni svet za mladinske dejavnosti.
10. člen
(1) Zavod upravlja svet, ki ima sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj,
– tri člane imenujejo uporabniki oziroma zainteresirana javnost,
– enega člana izvolijo delavci zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje pristojni organ ustanovitelja, v skladu s svojim statutom.
(3) Predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu, so predsedniki strokovnih svetov za posamezno področje, ki jih uporabniki oziroma zainteresirana javnost imenuje ali izvoli v skladu z določbami tega odloka in določbami statuta zavoda.
(4) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo izmed sebe vsi delavci zavoda na neposrednih, tajnih volitvah. Direktor ne more biti član sveta zavoda.
(5) Člani sveta na konstitutivni seji izmed predstavnikov ustanovitelja izberejo predsednika sveta, njegovega namestnika pa izmed predstavnikov uporabnikov.
11. člen
(1) Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani.
(2) Mandat posameznemu članu sveta lahko predčasno preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ali če ga odpokliče tisti, ki ga je izvolil oziroma imenoval. O odpoklicu člana sveta je potrebno pisno obvestiti ustanovitelja, svet zavoda, direktorja in razrešenega člana.
(3) V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznemu članu sveta, se nadomestnega člana imenuje oziroma izvoli za preostanek mandatne dobe.
12. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda ter njihove spremembe;
– sprejema programske in razvojne dokumente zavoda, letne programe dela ter poročila o njihovem izvrševanju;
– obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda ter poslovno poročilo direktorja;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ter odloča o njegovih pravicah iz delovnega razmerja;
– spremlja razvoj kulture, športa in mladinskih dejavnosti v občini in zagotavlja enakopraven in avtonomen položaj vseh treh dejavnosti v zavodu;
– daje ustanovitelju ter direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi s problematiko na vseh področjih dejavnosti zavoda ter v zvezi s poslovanjem zavoda;
– skrbi za izvajanje usmeritev in sklepov ustanovitelja s področij dejavnosti zavoda;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov zavoda;
– daje direktorju soglasje za sklenitev pogodb o najemu oziroma nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter za sklenitev pogodb, katerih predmet je premično premoženje v vrednosti nad 5.000 EUR;
– daje direktorju soglasje k določitvi notranjih organizacijskih enot zavoda;
– odloča o varstvu pravic delavcev, kot drugostopenjski organ;
– daje soglasje k ceniku storitev in najemnin za uporabo objektov in opreme zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda ter druge naloge, ki mu jih v skladu z zakonom določi ustanovitelj.
13. člen
(1) Poslovanje zavoda organizira in vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Direktor je odgovoren za zakonitost in gospodarnost dela zavoda.
(2) Direktor zastopa zavod brez omejitev. Za sklenitev pogodb o nakupu ali odtujitvi vsega nepremičnega premoženja ter premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5.000,00 EUR, pa mora pred sklenitvijo pogodbe pridobiti odobritev sveta.
(3) Pogoje in postopek imenovanja direktorja, njegove naloge in trajanje mandata, določa statut zavoda.
14. člen
(1) Zavod ima samostojne strokovne svete za vsako od treh področij svoje dejavnosti (kulturo, šport in mladinske dejavnosti), ki štejejo od tri do pet članov.
(2) Sestavo, način izvolitve oziroma imenovanja ter pristojnosti strokovnih svetov po področjih dejavnosti določa statut zavoda v skladu z zakonom, pri čemer je treba zagotoviti, da člane strokovnih svetov za posamezno področje avtonomno izbirajo uporabniki oziroma zainteresirana javnost s tega področja, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Tolmin. V primeru, da uporabniki oziroma zainteresirana javnost iz prejšnjega odstavka v treh mesecih po pisnem pozivu sveta zavoda ne imenujejo predsednika in članov strokovnega sveta s svojega področja, jih imenuje župan občine – ustanovitelja.
(3) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, način izvolitve oziroma imenovanja ter pristojnosti določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZAVODA
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo od ustanovitelja in od drugih pravnih in fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo:
– od ustanovitelja (iz proračuna) za izvajanje javne službe,
– na podlagi sodelovanja na javnih natečajih in razpisih za programe in projekte,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– kot darila, volila, sponzorska sredstva in iz drugih virov.
16. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za izvajanje javne službe, praviloma v mesečnih dvanajstinah glede na odobrena sredstva v proračunu.
(2) Sredstva ustanovitelja za programe po posameznih dejavnostih se razdelijo z javnim razpisom.
(3) Zavod namenska sredstva za posamezna področja dejavnosti navedena v 4. členu tega odloka izkazuje ločeno po skupinah dejavnosti, tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani. Namenskih sredstev ustanovitelja med posameznimi področji dejavnosti ni dovoljeno prerazporejati. Tudi sredstva pridobljena s trženjem se praviloma namenjajo razvoju področja, za dejavnost katerega so bila pridobljena, le v primeru, da zavod ustvari presežek prihodkov nad odhodki se, ob soglasju vseh treh strokovnih svetov zavoda, ta presežek lahko nameni za investicije v objekte in opremo zavoda ne glede na to za katero področje dejavnosti bodo namenjeni.
(4) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati ustanovitelju druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
17. člen
Presežke prihodkov nad odhodki zavod uporablja za razvoj dejavnosti in za vzdrževanje ter obnovo objektov, po predhodnem soglasju župana občine – ustanovitelja pa tudi za plače zaposlenih.
18. člen
V primeru primanjkljaja sredstev, je dolžan ustanovitelj pokrivati primanjkljaj le v obsegu, ki je namenjen za dejavnosti opredeljene kot javna služba in za programe, ki jih ustanovitelj potrdi v okviru programov dejavnosti zavoda v javnem interesu.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
19. člen
Zavod ima v razmerju do ustanovitelja naslednje obveznosti:
– izvaja naloge, ki mu jih naloži ustanovitelj z odlokom o ustanovitvi in sklepi;
– zagotavlja ustanovitelju vse podatke o poslovanju zavoda in pravočasno opozarja na morebiten primanjkljaj sredstev;
– poroča ustanovitelju o stanju objektov in opreme, ki jo je prevzel od ustanovitelja v upravljanje ter predlaga ukrepe;
– predlaga ustanovitelju ukrepe za dvig nivoja dejavnosti za izvajanje katerih je ustanovljen;
– druge obveznosti, ki izhajajo iz zakona, tega odloka, statuta ali pa mu jih naloži ustanovitelj s sklepom.
20. člen
(1) Ustanovitelj ima v razmerju do zavoda naslednje pravice:
– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti zavoda,
– odloča o obsegu in vsebini dejavnosti, ki bo zavodu zaupana v okviru javne službe,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam ter k imenovanju direktorja,
– imenuje svoje predstavnike v svet zavoda,
– druge pravice določene z zakonom, tem odlokom ali statutom zavoda.
(2) Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotoviti sredstva za izvajanja javne službe in drugih dejavnosti v obsegu, dogovorjenem z letnimi programi dela na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti ter z drugimi akti ustanovitelja in medsebojnimi pogodbami. Zavod ima pravico od ustanovitelja zahtevati zgoraj navedena sredstva po postopku in na način, ki ga določa zakonodaja in veljavni proračun ter drugi akti ustanovitelja.
21. člen
(1) Svet zavoda je dolžan najkasneje v šestih mesecih od dneva sprejema tega odloka sprejeti statut, s katerim se podrobneje določi zlasti:
– organizacijo in način poslovanja zavoda, predvsem notranje organizacijske enote in način zagotavljanja njihove finančne in strokovne samostojnosti;
– pooblastila za zastopanje, pooblastila pri poslovanju in žig zavoda;
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja članov organov zavoda, njihove pristojnosti, način odločanja in odgovornosti, trajanje mandata ter pogoje in postopke za razrešitev posameznih članov.
(2) S statutom zavoda se podrobneje uredijo tudi druge zadeve, pomembne za organizacijo in dejavnost zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
22. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev opravljajo ustanovitelj, pristojne inšpekcijske službe in Računsko sodišče.
(2) Gospodarjenje z nepremičninami nadzira ustanovitelj.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Občine Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 49/2002).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0017/2011
Tolmin, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti