Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4567. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika, stran 14131.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), določil Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – odločba US, 45/10 – ZIntPK in 9/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 8. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Metlika določi prometna ureditev, posebna uporaba javnih prometnih, parkirnih in drugih javnih površin ter postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme.
Za ceste po tem odloku se štejejo občinske javne ceste v Občini Metlika v skladu z odlokom o kategorizaciji občinskih cest.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen
Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za občinske ceste (v nadaljevanju: pristojni organ za ceste).
Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinska inšpekcija in redarstvo (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
Pristojni organ občinske uprave in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
II. PROMETNA UREDITEV
1. Omejitev hitrosti vozil
4. člen
Skozi vsa naselja v Občini Metlika je hitrost prometa vozil omejena na 50 km/h, razen:
– na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja in je hitrost prometa vozil omejena drugače in
– na občinskih cestah, ki potekajo skozi naselja, pa je, zaradi gostote prometa pešcev, kolesarjev ali drugih udeležencev v prometu ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov, s tem odlokom določena nižja dovoljena hitrost vozil.
5. člen
Območje omejene hitrosti se zaradi prometno-tehničnih elementov, gostote prometa pešcev in drugih udeležencev v prometu ter predvsem njihove varnosti določi na naslednjih občinskih cestah:
a) v mestu Metlika na:
– Ulica 1. maja LK 256201,
– Župančičeva cesta LK 256191,
– Ganglova ulica LK 256151,
– Breg revolucije LK 256121,
– Šolska ulica LK 256061,
– Mestni trg LK 256031,
– Partizanski trg – Na Požeg LZ 256051 – Partizanski trg,
– Trg svobode – Cankarjeva LZ 256041 – Trg svobode.
Na območju omejene hitrosti se hitrost omeji na 30 km/h.
Na mestih, kjer je hitrost omejena na 30 km/h, se lahko namestijo fizične ovire za umirjanje prometa.
2. Enosmerni promet
6. člen
Enosmerno urejen promet v mestu Metlika poteka po naslednjih občinskih cestah:
– Šestova ulica LK 256231 v smeri od križišča z Jarčevo ulico LK 256211 proti Cankarjevi cesti R3 662,
– Partizanski trg – Na Požeg LZ 256431 od Vinogradniške ceste R3 661 do objekta Partizanski trg 9, v smeri od Vinogradniške ceste proti objektu Partizanski trg 9,
– Trg svobode – Cankarjeva LZ 256041 od objekta Na Obrh 12 do mostička pri objektu Na Obrh 15, v smeri proti mostičku,
– Ulica 1. maja LK 256201 v smeri od Župančičeve ceste LK 256191 proti Jarčevi ulici LK 256211.
3. Omejitev uporabe ceste glede na vrsto prometa
7. člen
Na občinskih cestah v mestu Metlika, razen na Kolodvorski ulici, Tovarniški cesti, ulici Na Obrh in Ulici Belokranjskega odreda od državne ceste G2-105 do gospodarske cone Metlika, je prepovedan promet s tovorni vozili in avtobusni promet.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je na občinskih cestah iz prvega odstavka tega člena dovoljen tovorni promet za dostavna vozila in vozila, s katerimi se opravljajo občinske in državne gospodarske javne službe in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
8. člen
Najvišje dovoljene osne obremenitve na posameznih občinskih cestah določi pristojni občinski organ za ceste na podlagi analize stanja cest.
9. člen
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim ali pravnim osebam se uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah, kjer je to omogočeno.
Na prometnih površinah, kjer bi bil pri opravljanju dostave onemogočen promet mimo dostavnega vozila ali dostavljenega blaga dlje kot 10 minut, se dostava ne sme izvajati, razen če je zato izdana ustrezna odločba občinskega organa za ceste o uporabi javne prometne površine (enkratna uporaba, uporaba v določenih terminih, letni sezoni ipd.), v kateri se določijo tudi posebni pogoji uporabe (primerna označba s prometnimi znaki, ureditev obvoza itd.).
Če pri izvedbi dostave pride do onesnaženja javne površine, jo mora dostavljavec ali prejemnik dostavljenega blaga takoj po odstranitvi blaga temeljito očistiti in na njej vzpostaviti prejšnje stanje, sicer na njegove stroške to odredi pristojni organ za ceste.
4. Območja za pešce in kolesarje
10. člen
Promet koles je na območjih, kjer ni urejenih kolesarskih stez, kolesarskih poti ali kolesarskih pasov, smiselno izenačen z ostalim prometom vozil.
11. člen
Na javnih površinah namenjenih pešcem ni dovoljena nikakršna dejavnost, ki bi kakorkoli ovirala nemoteno gibanje pešcev.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko javne površine, namenjene pešcem, uporabljajo tudi:
– uporabniki posebnih prevoznih sredstev in otroci z otroškimi kolesi v spremstvu odraslih, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev,
– vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in vozila za zbiranje in odvoz odpadkov. Zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev na domu, za največ dve uri parkirati vozila v območju za pešce, če tako parkirano vozilo na ogroža ali ovira pešcev.
Druga vozila smejo uporabljati javne površine, namenjenih pešcem le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.
5. Parkiranje in ustavljanje vozil
12. člen
Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
Občinski svet Občine Metlika lahko s sklepom določi, da se na javnih parkirnih površinah parkiranje časovno omeji, uvede plačevanje parkirnine, njeno višino in način plačevanja.
Javne parkirne površine morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
13. člen
Občinska uprava občine lahko določi, da se posamezne javne parkirne površine uporabljajo izključno za parkiranje:
– službenih vozil občinskih organov;
– službenih vozil državnih organov;
– površine za parkiranje avtobusov;
– površine za parkiranje namenjene invalidom.
Uporabnik rezervirane parkirne prostore za površine iz druge alineje prvega odstavka tega člena pridobi na podlagi dovoljenja pristojnega občinskega organa. Upravičenec lahko tako parkirno mesto uporablja le za lastne potrebe oziroma potrebe svoje dejavnosti in za uporabo ne sme pobirati nadomestila ali parkirnine.
Občina Metlika lahko s sklepom občinskega sveta predpiše najemnino za rezervirane parkirne prostore iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni s predpisano prometno signalizacijo.
14. člen
Vzdrževanje javnih parkirnih prostorov opravlja izbrani izvajalec gospodarske javne službe.
Vzdrževanje obsega skrb za vzdrževanje prometne signalizacije ter skrb za red in čistočo.
Vzdrževalec ne odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranih vozilih.
15. člen
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
III. POSEBNA UPORABA JAVNIH PROMETNIH, PARKIRNIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN
16. člen
Javne prometne, parkirne in druge javne površine se lahko z dovoljenjem občinskega upravnega organa uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, panojev, in podobno;
– izvajanje športnih prireditev;
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev.
Upravičenec lahko javne površine pridobljene za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena uporablja le za lastne potrebe oziroma za potrebe svoje dejavnosti in za uporabo ne sme pobirati nadomestila ali parkirnine.
Dejavnosti, ki vplivajo na promet na občinski cesti in je le-to potrebno delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravijo le na podlagi dovoljenja za zaporo občinske ceste, ki ga na podlagi veljavne zakonodaje in občinskih predpisov s tega področja izda pristojni občinski organ za ceste. Zaporo na stroške upravičenca postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste.
Stroške postavitve, vzdrževanja, premestitve, odstranitve in morebitne druge stroške prometne signalizacije ali drugih ukrepov krije upravičenec.
IV. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
17. člen
Prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah sme postavljati, zamenjavati, dopolnjevati, odstranjevati in vzdrževati le upravljavec občinskih cest, svetlobno prometno signalizacijo pa le upravljavec svetlobno prometne signalizacije.
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča pristojni občinski organ za ceste.
Sredstva za postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih prometnih površinah zagotovi Občina Metlika. Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah je last Občine Metlika.
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih posegih na cestah oziroma javnih prometnih površinah postavitev nove ali nadomestitev stare prometne signalizacije financira investitor del.
V. OSTALE DOLOČBE
18. člen
Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z:
– 9. členom tega odloka,
– prvim in tretjim odstavkom 11. člena tega odloka,
– drugim odstavkom 13. člena tega odloka,
– 15. členom tega odloka,
– 16. členom tega odloka.
19. člen
Z globo v znesku 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju:
– 9. členom tega odloka,
– prvim in tretjim odstavkom 11. člena tega odloka,
– drugim odstavkom 13. člena tega odloka,
– 15. členom tega odloka,
– 16. členom tega odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Metlika (SDL, št. 17/86) in Odredba o ureditvi prometa v mestu Metlika (SDL, št. 23/86 in 3/91).
21. člen
Postavitev prometne signalizacije skladno s tem odlokom mora biti izvedena najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-70/2011-3
Metlika, dne 14. decembra 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti