Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4548. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2011, stran 14105.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, uradno prečiščeno besedilo, UPB4) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 8. redni seji dne 9. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2011
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2011 (Uradni list RS, št. 10/11 in 74/11), se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
   Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.661.649
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.347.739
70  DAVČNI PRIHODKI                1.160.399
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.068.551
   703 Davki na premoženje             55.670
   704 Domači davki na blago in storitve      35.678
   706 Drugi davki                   500
71  NEDAVČNI PRIHODKI                187.340
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    20.031
   711 Takse in pristojbine             11.100
   712 Denarne kazni                  800
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           155.409
72  KAPITALSKI PRIHODKI               158.208
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      599
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja            157.649
73  PREJETE DONACIJE                 1.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov       1.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI               154.702
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            154.702
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.610.473
40  TEKOČI ODHODKI                 658.873
   400 Plače in izdatki zaposlenim         139.321
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     40.940
   402 Izdatki za blago in storitve        435.719
   403 Plačila domačih obresti           18.893
   409 Rezerve                   24.000
41  TEKOČI TRANSFERI                558.127
   410 Subvencije
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 359.760
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    161.000
   413 Drugi tekoči domači transferi        37.367
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              363.806
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     363.806
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             29.667
   430 Investicijski transferi
   431 Invest. transferi fiz. in prav. osebam,
   ki niso pror. upor.               29.667
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLAJ)                   51.176
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-
   (II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREH
   PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI
   BREZ PLAČIL OBRESTI)               69.969
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –
   (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI
   ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)          130.739
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)            1.500
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           1.500
   750 Prejeta vračila danih posojil         1.500
   751 Prodaja kapitalskih deležev
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)              1.500
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                36.559
50  ZADOLŽEVANJE                   36.559
   500 Domače zadolževanje             36.559
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              89.309
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga           89.309
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (III.+VI.+X)                    –74
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –52.750
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-
   III.)                      –51.176
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                   74
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0005/2011-1
Kuzma, dne 9. decembra 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti