Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4547. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, stran 14101.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) ter 18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 14. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Kranj za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |                    |    v EUR|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|KONTO  |OPIS                  |     2012|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  53.953.524|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  42.635.305|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |  35.551.773|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  27.736.673|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |  6.646.100|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |  1.169.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |  7.083.532|
|     |(710+711+712+713+714)         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  5.149.323|
|     |PREMOŽENJA               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    16.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |712 DENARNE KAZNI           |   407.100|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   174.015|
|     |STORITEV                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  1.337.094|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |  2.110.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   100.000|
|     |SREDSTEV                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  2.010.000|
|     |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730)         |    6.050|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    6.050|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |  9.091.900|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  1.909.946|
|     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  7.181.954|
|     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |       |
|     |EVROPSKE UNIJE             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   110.269|
|     |(787)                 |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |   110.269|
|     |EVROPSKIH INSTITUCIJ          |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  65.051.298|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  14.349.764|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  2.797.166|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   447.654|
|     |VARNOST                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  9.000.944|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   630.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |  1.474.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  22.998.674|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |410 SUBVENCIJE             |  1.922.110|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  10.130.531|
|     |GOSPODINJSTVOM             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.  |  1.511.186|
|     |IN USTANOVAM              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  9.434.847|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  26.366.805|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  26.366.805|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |  1.336.055|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   191.610|
|     |FIZ. OSEBAM              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  1.144.445|
|     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  | –11.097.774|
|     |(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |       |
|     |ODHODKI)                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |  2.180.000|
|IV.   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|     |(750+751+752)             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   110.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |  2.000.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |    70.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|V.    |DELEŽEV (440+441)           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |440 DANA POSOJILA           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |  2.180.000|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VII.   |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |  –8.917.774|
|     |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO    |       |
|     |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) –  |       |
|     |(II.+V.)                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|50    |                    |  6.000.000|
|VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  6.000.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|55    |                    |  1.110.000|
|IX.   |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |  1.110.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     |  4.890.000|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –4.027.774|
|     |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) |       |
|     |– (II.+V.+IX.)             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |  6.550.979|
|     |PRETEKLEGA LETA            |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE |      0|
|     |IZ PRETEKLEGA LETA           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. požarna taksa,
5. transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku,
6. prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij, ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovani v premajhnem znesku,
7. prihodek iz naslova dobička javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., ki se namenja vlaganjem v komunalno infrastrukturo. V proračunu se dobička ne načrtuje. Po realizaciji prihodka se v dejanski višini povečata obseg prihodkov in na podlagi sklepa Sveta MO Kranj, ki na predlog župana določi namen teh sredstev, tudi obseg odhodkov,
8. namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada, ki se uporabijo za financiranje odhodkov, predvidenih v finančnem načrtu sklada,
namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada se štejejo kot namenski največ do višine določene v posebnem delu proračuna,
9. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi za sofinanciranje čistilne akcije, ki poteka tudi v gozdovih.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen razen sredstev dobička Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., ki se namenijo za financiranje vlaganj v komunalno infrastrukturo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvi pravic porabe med finančnimi načrti krajevnih skupnosti odločajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta občinske uprave na finančne načrte krajevnih skupnosti v okviru projekta iz načrta razvojnih programov odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– Sveta Mestne občine Kranj,
– Nadzornega odbora,
– Medobčinskega inšpektorata Kranj,
– Skupne službe notranje revizije Kranj in
– župana, odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinske uprave na predlog vodje notranje organizacijske enote odloča župan. V primerih prerazporeditev med notranje organizacijskimi enotami (tudi Medobčinski inšpektorat Kranj in Skupna služba notranje revizije Kranj morata prerazporeditev predlagati vodji obeh notranje organizacijskih enot.
Obseg prerazporeditev iz prejšnjega odstavka v primerih zmanjševanja sredstev ne sme preseči 10 odstotkov vseh, v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev posamezne proračunske postavke na 2. nivoju (4-mestna postavka). V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji, prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije, prerazporeditve iz postavk občinske uprave na postavke krajevnih skupnosti ter prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
V okviru prerazporeditev uporabniki lahko predlagajo tudi odpiranje novih proračunskih postavk.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča Svetu Mestne občine Kranj o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika; od tega:
1. v letu 2013, 70 odstotkov navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 odstotkov navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti, ki jih prevzame neposredni uporabnik in bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 25 odstotkov pravic porabe, sprejete v njegovem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na svetniške skupine. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
Vse prerazporeditve iz projektov pri katerih so v načrtu razvojnih programov za tekoče leto predvideni namenski prihodki mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj.
Projekti, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Sveta Mestne občine Kranj.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. rezervni sklad, oblikovan po ZJF in
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini določeni v posebnem delu proračuna.
Na predlog za finance pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.100,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Svet Mestne občine Kranj.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih notranje organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 2.100,00 EUR za posamezni namen. Omejitev ne velja za prerazporeditve sredstev na projekte iz načrta razvojnih programov.
Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz prejšnjega odstavka ne sme presegati sredstev zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
O sklepih o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča Svet Mestne občine Kranj. Svet Mestne občine Kranj odloča tudi o sredstvih zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENEM MESTNE OBČINE KRANJ
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Župan o odpisu dolga poroča Svetu Mestne občine Kranj v skupnem znesku po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in z zaključnim računom proračuna.
11. člen
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem)
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na podlagi določil zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti do vrednosti posamezne nepremičnine do višine 5.000,00 EUR sprejme župan.
12. člen
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem)
V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini 10.000,00 EUR. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov leta 2012 se Mestna občina Kranj lahko dolgoročno zadolži do višine 6.000.000,00 EUR, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine 1 mio EUR. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine Kranj.
6. PRAVNI POSLI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
14. člen
(veljavnost pravnih poslov, ki jih sklepajo sveti krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti v višini posameznega pravnega posla v posameznem proračunskem letu do 50.000 EUR, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
Takšni pravni posli morajo biti v skladu s finančnim načrtom.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(prenos sredstev v naslednje leto)
Stanje sredstev na zakladniških podračunih konec leta se prenese v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov za naslednje leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečajo pravice porabe neposrednih proračunskih uporabnikov.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2011-25
Kranj, dne 14. decembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
 
mag. Janez Frelih l.r.
Podžupan
Mestne občine Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti