Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4591. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2012, stran 14166.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je župan Občine Tišina sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tišina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11, 86/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |                     |    v EUR|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|KONTO  |         OPIS          |  Proračun|
|    |                     |   januar–|
|    |                     | marec 2012|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |      |
|    |IN ODHODKOV               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   685.962|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   567.261|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |   494.542|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK           |   475.714|
|    |IN DOBIČEK                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |    8.632|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   10.196|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |706 DRUGI DAVKI             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   72.719|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |    5.662|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |     111|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |     400|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|   58.892|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |    7.654|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |      |
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE           |      |
|    |IZ DOMAČIH VIROV             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   118.701|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |   18.021|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA           |   100.680|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA          |      |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   459.611|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   206.753|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   67.980|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   11.392|
|    |VARNOST                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO           |   124.300|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    3.081|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA          |    0,00|
|    |V REZERVE                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |   212.006|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   13.951|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   154.208|
|    |GOSPODINJSTVOM              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |    1.570|
|    |USTANOVAM                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   42.277|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |   40.852|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   40.852|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |    0,00|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    0,00|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |    0,00|
|    |FIZ. OSEBAM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |    0,00|
|    |UPORABNIKOM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   226.351|
|    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |      |
|    |(I. – II.)                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     987|
|IV.   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |     987|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|V.   |DELEŽEV (440+441)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     987|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |                     |      0|
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |                     |   23.602|
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   23.602|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   203.736|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) –  |      |
|    |(II.+V.+VIII.)              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –23.602|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE            |  –226.351|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
|    |PRETEKLEGA LETA             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |9009 splošni sklad za drugo       |   514.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2012 oziroma najpozneje do 31. marca 2012.
Št. 032-0034/2011-1
Tišina, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti