Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4599. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2012, stran 14180.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 9. seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2012
1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica za leto 2012 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Cerknica.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   PRORAČUN|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |     2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  14.394.395|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   8.993.202|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   7.892.202|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   6.809.702|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    862.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    220.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.101.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    768.300|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     4.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    21.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    20.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    287.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    513.325|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    335.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    178.125|
|   |neopr. dolgo sredstev          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   4.887.868|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.771.789|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz |   3.116.079|
|   |sredstev proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.994.395|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   2.714.572|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    478.491|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    87.770|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   1.993.311|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    150.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |     5.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   3.899.364|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    29.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   1.523.400|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    523.816|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.823.148|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  10.116.059|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  10.116.059|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    264.400|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi       |    118.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    146.400|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |  –2.600.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP.   |       0|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   2.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   2.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   2.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    400.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    400.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    400.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1.000.000|
|   |RAČINIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   1.600.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= - |   2.600.000|
|   |III)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO       |   1.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
– področja proračunske porabe
– glavne programe in podprograme
– prepisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerknica.
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz tekočih transferjev se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljuje mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferjev pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– izvirni del prihodkov iz nadomestila stavbnega zemljišča,
– prihodki od koncesijskih dajatev od iger na srečo,
– prihodki od komunalnih prispevkov za urejanje stavbnih zemljišč,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od taks za obremenjevanje voda,
– prihodki od drugih ekoloških taks,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi; če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic tudi v načrtu razvojnih programov.
Med izvrševanjem proračuna Občine Cerknica, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna obvesti občinski svet, razen če se v navedenem obdobju sprejme rebalans proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
6. člen
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezerve odloča, na predlog za finance pristojnega organa, župan.
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 0,5 % prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5 % realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Obvezna proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 5.000,00 €.
7. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 2.000 €.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000 €.
8. člen
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom Zakona o javnih financah, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina zadolži v višini 2.000.000 € za investicije.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
10. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 1.252.000 €.
11. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0089/2011
Cerknica, dne 15. decembra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti