Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011, stran 14161.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 11. redni seji dne 5. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
-------------------------------------------------------------
Konto  Naziv konta              Rebalans 2/2011
-------------------------------------------------------------
1    2                          3
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   21.381.054,37
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         14.405.136,43
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      11.606.078,98
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       9.352.174,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE           1.532.011,00
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     721.893,98
71   NEDAVČNI PRIHODKI
    (710+711+712+713+714)          2.799.057,45
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
    PREMOŽENJA                2.456.883,45
711   TAKSE IN PRISTOJBINE             6.500,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI        17.500,00
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
    STORITEV                  22.773,00
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          295.401,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      3.971.488,36
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
    SREDSTEV                 3.623.688,36
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
    NEOPREDM. SRED.              347.800,00
73   PREJETE DONACIJE (730)           57.785,00
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      57.785,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)        2.946.644,58
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
    JAVNOFINAN. INSTITUC.          2.946.644,58
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
    PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE       0,00
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    23.282.738,62
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   5.477.425,79
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    1.084.513,00
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.
    VARNOST                  162.333,00
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       4.100.552,47
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          125.512,32
409   REZERVE                   4.515,00
41   TEKOČI TRANSFERI
    (410+411+412+413+414)          6.572.293,00
410   SUBVENCIJE                 45.810,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM,
    GOSPODINJSTVOM              3.084.048,00
412   TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN
    USTANOVAM                1.181.078,00
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      2.246.357,00
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO          15.000,00
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       11.114.130,24
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   11.114.130,24
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       118.889,59
430   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
    UPORABNIKOM                118.889,59
    III. PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I. – II.)    –1.901.684,25
-------------------------------------------------------------
B    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
75   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)     580.000,00
750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       580.000,00
44   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440)         580.000,00
440   DANA POSOJILA               579.900,00
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
    FIN. NALOŽB                  100,00
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)       0,00
-------------------------------------------------------------
C    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
50   VII. ZADOLŽEVANJE (500)         2.082.000,00
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE           2.082.000,00
55   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)       1.073.646,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         1.073.646,00
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     –893.330,25
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)   1.008.354,00
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    1.901.684,25
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
11. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.082.000,00 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-107/2011
Slovenj Gradec, december 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti