Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4598. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o., stran 14176.

Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Loška dolina na podlagi 20. člena Statuta Občine (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) na 8. seji dne 15. 12. 2011 in Občinski svet Občine Cerknica na podlagi 17. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 58/10) na 8. seji dne 17. 11. 2011 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javnega podjetja)
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/00) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS, št. 57/11, Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 70) in je vpisano v sodni register od dne 21. 12. 1989.
S tem odlokom se na novo določijo organi podjetja, ustanovi skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju ter uskladi delovanje javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) z veljavno zakonodajo.
2. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem odlokom občini ustanoviteljici ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju (v nadaljevanju: skupni organ).
3. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži občin ustanoviteljic,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice občin ustanoviteljic,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje dela skupnega organa.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz drugega člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
5. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
II. IMENA IN SEDEŽI USTANOVITELJIC
6. člen
(ime in sedež ustanoviteljic)
Ustanoviteljici javnega podjetje sta:
1. Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica;
2. Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
7. člen
(čas delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
8. člen
(prenehanje javnega podjetja)
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
9. člen
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. Cerknica.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JP Komunala Cerknica d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je Notranjska cesta 44, Cerknica.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Notranjska cesta 44, Cerknica.
10. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
(2) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
+--------------+------------------------------------------------+
|Šifra     |Deskriptor                   |
|kategorije  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|B08.12    |Pridobivanje gramoza, peska, gline       |
+--------------+------------------------------------------------+
|B08.91    |Pridobivanje mineralov za kemikalije      |
|       |in gnojila                   |
+--------------+------------------------------------------------+
|B08.92    |Pridobivanje šote                |
+--------------+------------------------------------------------+
|B08.99    |Drugo pridobivanje rudnin in kamnin       |
+--------------+------------------------------------------------+
|B09.90    |Storitve za drugo rudarjenje          |
+--------------+------------------------------------------------+
|D35.11    |Proizvodnja električne energije         |
+--------------+------------------------------------------------+
|D35.119    |Druga proizvodnja električne energije      |
+--------------+------------------------------------------------+
|D35.12    |Prenos električne energije           |
+--------------+------------------------------------------------+
|D35.13    |Distribucija električne energije        |
+--------------+------------------------------------------------+
|D35.14    |Trgovanje z električno energijo         |
+--------------+------------------------------------------------+
|D35.30    |Oskrba s paro in vročo vodo           |
+--------------+------------------------------------------------+
|E36.00    |Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode  |
+--------------+------------------------------------------------+
|E37.00    |Ravnanje z odplakami              |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.11    |Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov      |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.12    |Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov       |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.21    |Ravnanje z nenevarnimi odpadki         |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.22    |Ravnanje z nevarnimi odpadki          |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.3     |Pridobivanje sekundarnih surovin        |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.31    |Demontaža odpadnih naprav            |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.32    |Pridobivanje sekundarnih surovin        |
|       |iz ostankov in odpadkov             |
+--------------+------------------------------------------------+
|E38.320    |Pridobivanje sekundarnih surovin        |
|       |iz ostankov in odpadkov             |
+--------------+------------------------------------------------+
|E39.00    |Saniranje okolja in drugo ravnanje       |
|       |z odpadki                    |
+--------------+------------------------------------------------+
|F41.10    |Organizacija izvedbe stavbnih projektov     |
+--------------+------------------------------------------------+
|F41.20    |Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.11    |Gradnja cest                  |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.12    |Gradnja železnic in podzemnih železnic     |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.13    |Gradnja mostov in predorov           |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.21    |Gradnja objektov oskrbne infrastrukture     |
|       |za tekočine in pline              |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.22    |Gradnja objektov oskrbne infrastrukture     |
|       |za elektriko in telekomunikacije        |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.91    |Gradnja vodnih objektov             |
+--------------+------------------------------------------------+
|F42.99    |Gradnja drugih objektov nizke gradnje      |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.11    |Rušenje objektov                |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.12    |Zemeljska pripravljalna dela          |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.13    |Testno vrtanje in sondiranje          |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.21    |Inštaliranje električnih napeljav in naprav   |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.22    |Inštaliranje vodovodnih, plinskih        |
|       |in ogrevalnih napeljav in naprav        |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.29    |Drugo inštaliranje pri gradnjah         |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.31    |Fasaderska in štukaterska dela         |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.32    |Vgrajevanje stavbnega pohištva         |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.33    |Oblaganje tal in sten              |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.34    |Steklarska in pleskarska dela          |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.39    |Druga zaključna gradbena dela          |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.91    |Postavljanje ostrešij in krovska dela      |
+--------------+------------------------------------------------+
|F43.99    |Druga specializirana gradbena dela       |
+--------------+------------------------------------------------+
|G45.20    |Vzdrževanje in popravila motornih vozil     |
+--------------+------------------------------------------------+
|G46.12    |Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,   |
|       |tehničnih kemikalij               |
+--------------+------------------------------------------------+
|G46.13    |Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega   |
|       |materiala                    |
+--------------+------------------------------------------------+
|G46.72    |Trgovina na debelo s kovinami in rudami     |
+--------------+------------------------------------------------+
|G46.73    |Trgovina na debelo z lesom, gradbenim      |
|       |materialom in sanitarno opremo         |
+--------------+------------------------------------------------+
|G46.74    |Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,   |
|       |inštalacijskim materialom, napravami      |
|       |za ogrevanje                  |
+--------------+------------------------------------------------+
|G46.77    |Trgovina na debelo z ostanki in odpadki     |
+--------------+------------------------------------------------+
|G47.52    |Trgovina na drobno v specializiranih      |
|       |prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi |
|       |izdelki, barvami in steklom           |
+--------------+------------------------------------------------+
|H49.41    |Cestni tovorni promet              |
+--------------+------------------------------------------------+
|H49.42    |Selitvena dejavnost               |
+--------------+------------------------------------------------+
|H49.50    |Cevovodni transport               |
+--------------+------------------------------------------------+
|H52.10    |Skladiščenje                  |
+--------------+------------------------------------------------+
|H52.21    |Spremljajoče storitvene dejavnosti       |
|       |v kopenskem prometu               |
+--------------+------------------------------------------------+
|H52.24    |Pretovarjanje                  |
+--------------+------------------------------------------------+
|J63.99    |Drugo informiranje               |
+--------------+------------------------------------------------+
|L68.10    |Trgovanje z lastnimi nepremičninami       |
+--------------+------------------------------------------------+
|L68.20    |Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih  |
|       |nepremičnin                   |
+--------------+------------------------------------------------+
|L68.31    |Posredništvo v prometu z nepremičninami     |
+--------------+------------------------------------------------+
|L68.32    |Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po    |
|       |pogodbi                     |
+--------------+------------------------------------------------+
|M70.22    |Drugo podjetniško in poslovno svetovanje    |
+--------------+------------------------------------------------+
|M71.11    |Arhitekturna in urbanistična dejavnost     |
+--------------+------------------------------------------------+
|M71.12    |Tehnično projektiranje in s tem povezano    |
|       |svetovanje                   |
+--------------+------------------------------------------------+
|M71.20    |Tehnično preizkušanje in analiziranje      |
+--------------+------------------------------------------------+
|M72.19    |Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih  |
|       |področjih naravoslovja in tehnologije      |
+--------------+------------------------------------------------+
|M73.12    |Posredovanje oglaševalskega prostora      |
+--------------+------------------------------------------------+
|M74.90    |Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične    |
|       |dejavnosti                   |
+--------------+------------------------------------------------+
|N77.11    |Dajanje lahkih motornih vozil v najem      |
|       |in zakup                    |
+--------------+------------------------------------------------+
|N77.12    |Dajanje tovornjakov v najem in zakup      |
+--------------+------------------------------------------------+
|N77.29    |Dajanje drugih izdelkov za široko rabo     |
|       |v najem in zakup                |
+--------------+------------------------------------------------+
|N77.32    |Dajanje gradbenih strojev in opreme       |
|       |v najem in zakup                |
+--------------+------------------------------------------------+
|N77.39    |Dajanje drugih strojev, naprav         |
|       |in opredmetenih sredstev v najem in zakup    |
+--------------+------------------------------------------------+
|N81.10    |Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost   |
+--------------+------------------------------------------------+
|N81.21    |Splošno čiščenje stavb             |
+--------------+------------------------------------------------+
|N81.22    |Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav   |
|       |in opreme                    |
+--------------+------------------------------------------------+
|N81.29    |Čiščenje cest in drugo čiščenje         |
+--------------+------------------------------------------------+
|N81.30    |Urejanje in vzdrževanje zelenih površin     |
|       |in okolice                   |
+--------------+------------------------------------------------+
|N82.19    |Fotokopiranje, priprava dokumentov       |
|       |in druge posamične pisarniške dejavnosti    |
+--------------+------------------------------------------------+
|N82.99    |Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za |
|       |poslovanje                   |
+--------------+------------------------------------------------+
|P85.59    |Drugje nerazvrščeno izobraževanje,       |
|       |izpopolnjevanje in usposabljanje        |
+--------------+------------------------------------------------+
|P85.60    |Pomožne dejavnosti za izobraževanje       |
+--------------+------------------------------------------------+
|S96.03    |Pogrebna dejavnost               |
+--------------+------------------------------------------------+
(3) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(4) Javno podjetje lahko za ustanoviteljici izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC
11. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 619.504,00 EUR.
(2) Ustanoviteljici sta udeleženci na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:
+---------------------+---------------------+-------------------+
|Občina        |Osnovni vložek v EUR |Poslovni delež v % |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|1. Občina Cerknica  |  402.677,60 EUR  |    65 %    |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|2. Občina Loška   |  216.826,40 EUR  |    35 %    |
|dolina        |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
(3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina ali druga samoupravna lokalna skupnost.
(5) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljici pa nista dali soglasja za prodajo poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
12. člen
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljici za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjata.
VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
1. Organi javnega podjetja
13. člen
(organi javnega podjetja)
Organa javnega podjetja sta:
– skupščina,
– direktor.
2. Skupščina
14. člen
(odločanje ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljici sprejemata sklepe na skupščini. Skupščino sestavljata pooblaščenca občin ustanoviteljic, ki ju imenujeta občinska sveta na predlog županov. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Ustanoviteljici na skupščini odločata o:
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, in
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.
(3) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. Za občino ustanoviteljico glasuje pooblaščenec občine ustanoviteljice.
(4) Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Če ni z zakonom ali tem aktom drugače določeno, odloča skupščina z 2/3 večino glasov.
3. Direktor javnega podjetja
15. člen
(direktor javnega podjetja)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnega poročila,
– poročanje skupnemu organu iz 3. člena tega odloka o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov skupnega organa iz 3. člena tega odloka in sklepov skupščine, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja in zahtev iz pogodbe o zaposlitvi,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic ter odločanje o drugih zadevah.
16. člen
(imenovanje ali odpoklic direktorja)
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje ali odpokliče skupščina javnega podjetja, pod pogoji, na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
17. člen
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s statutom javnega podjetja, in ima:
– najmanj visoko izobrazbo
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu skupščine njen predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi.
18. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Razrešitev direktorja lahko predlaga pooblaščenec občine ustanoviteljice na skupščini, župan oziroma občinski svet občine ustanoviteljice.
19. člen
(prenehanje mandata direktorja)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina javnega podjetja odpokliče direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
20. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 3. člena tega odloka na zahtevo, izraženo s sklepom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
22. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
23. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Poslovni izid se ugotavlja v skladu s predpisi in družbeno pogodbo javnega podjetja.
XI. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
1. Ime in sedež skupnega organa
24. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljev javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Cerknici, Cesta 4. maja 53.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
2. Namen ustanovitve
25. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega podjetja.
3. Naloge sveta ustanoviteljev
26. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb:
1. določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
2. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega podjetja v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
4. Način odločanja Sveta ustanoviteljev
27. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljev izmenično za mandatno dobo dveh let. Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljev bo opravljal župan Občine Cerknica.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.
28. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve soglasno.
29. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljev poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzameta do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
5. Financiranje Sveta ustanoviteljev
30. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Stroške delovanja Sveta ustanoviteljev krije javno podjetje.
XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(sklenitev družbene pogodbe)
Družbeno pogodbo skleneta župana v imenu občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, v skladu z določili tega odloka.
32. člen
(opravljanje funkcije direktorja in pooblaščencev)
(1) Direktor, ki je bil imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
(2) Po uveljavitvi odloka morata občinska sveta v roku 60 dni imenovati pooblaščenca občin ustanoviteljic.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/00), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 70, Uradni list RS, št. 57/11) in Statut Javnega podjetja Komunala Cerknica z dne 23. 5. 2002.
34. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
35. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok objavita župana v uradnih glasilih občin ustanoviteljic in začne veljati osmi dan po objavi.
(2) Odlok se začne uporabljati z dne 1. 1. 2012.
Št. 007-0012/2011
Cerknica, dne 17. novembra 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
Št. 007-6/2011
Stari trg pri Ložu, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l.r.

AAA Zlata odličnost