Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«, stran 14172.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 – UPB) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne 16. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 – Obrtna cona Trebnje (Uradni list RS, št. 53/01), ki se nanašajo na območje obstoječega objekta »Bevec«.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka o spremembah odloka zazidalnega načrta (SDSZN v nadaljnjem besedilu) je izdelal Savaprojekt Krško, pod št. projekta 111136-00 v novembru 2011 in so sestavni del tega odloka.
2. člen
(namen prostorske ureditve)
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN ne obsega celotno območje ZN, temveč samo eno parcelo. Glede na tlorisni gabarit, se objekt ne spreminja in ostaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. Površina sprememb in dopolnitev ZN območja ostaja nespremenjena. Spreminja se le izvedba nadstropja nad prizidkom, kjer se zaradi funkcionalno-tehničnih zahtev izvede ravna streha, brez kolenčnega zidu.
(2) SDSZN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
3. člen
(sestavni deli SDSZN)
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje SDSZN
C) GRAFIČNI NAČRTI
C1 Situacija objekta Bevec
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
Strokovna podlaga: »Izris iz grafičnega dela spremembe Zazidalnega načrta za območje T6-2 »Obrtna cona Trebnje« za pridobitev lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo
E) PRILOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV SPREMEMBE ZN
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost
E7 Okoljsko poročilo.
II. OBMOČJE SDSZN
4. člen
(območje SDZN)
Območje urejanja SDSZN zajema parcelno številko 542/1, k.o. Trebnje, v skupni površini 3000 m2.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
V poglavju III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE POSEGOV, se druga alineja 4.a člena pod točko »B) Ureditvena situacija (1) gabariti« dopolni z naslednjim stavkom: »Na pritličnem prizidku je dovoljena izvedba nadstropja, višine 3 m«.
6. člen
V poglavju III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE POSEGOV, se prva alineja 4.a člena pod točko »B) Ureditvena situacija (2) strehe« dopolni z naslednjim stavkom: »na prizidku pa v ravni izvedbi«.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
7. člen
(skupne določbe)
Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektne pogoje podane s smernicami oziroma mnenji na prostorski akt: spremembe in dopolnitvah Odloka o spremembah odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«, za območje objekta Bevec, ki so sestavni del odloka in so zajete v:
– tekstualnem delu v poglavju »3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro« ter
– v prilogi »E – Priloge sprememb in dopolnitev spremembe ZN: E4-Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE SDSZN
8. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Pri projektiranju in izvajanju sprememb in dopolnitev spremembe ZN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje smernic oziroma mnenj k tem SDSZN.
(2) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so eventualno tangirani pri predmetni gradnji.
(3) Izvajalec je dolžan zagotavljati dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času izvajanja gradnje nadzidave.
9. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev)
Višina nadzidave prizidka je 3 m (±5  %) in ne sme presegati višine osnovnega objekta.
VI. KONČNE DOLOČBE
10. člen
(vpogled)
(1) SDSZN s prilogami so stalno na vpogled na:
– Občini Trebnje;
– Upravni enoti Trebnje.
(2) Spis postopka priprave in sprejemanja SDSZN je na vpogled na Občini Trebnje.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SDSZN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
12. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-23/2011
Trebnje, dne 16. novembra 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti