Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4588. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOCROSS SLOVENJ GRADEC - I. faza, stran 14162.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena ter 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOCROSS SLOVENJ GRADEC; I. faza
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja R1 Letališče UN, ki se nameni postavitvi športnega objekta (motocross steze) s pripadajočo infrastrukturo.
Mestna občina Slovenj Gradec 1999 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega Plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09).
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek 23/00) je predmetno zemljišče opredeljeno kot del ureditvene enote R1 Letališče UN.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo, 68/05, 72/09), v nadaljevanju: PUP in leži v enoti R1 Letališče UN, za katero se predvideva izdelava prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Sprejeti odlok OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN meri približno 2,90 ha in obsega zemljiške parcele št. 450/1 – del, 450/2 – del in 450/3 k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu ter 1067/2 – del, 1067/69 – del in 1067/68 – del k.o. Dobrava. Točno območje OPPN bo definirano v dopolnjenem osnutku OPPN.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+--------------------------------------------+------------------+
|Faza v postopku               |Rok izvedbe    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN        |DECEMBER 2011   |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava osnutka OPPN            |JANUAR 2012    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |FEBRUAR 2012   |
|prostora                  |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN     |MAREC 2012    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava     |MAREC 2012    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Opredelitev občine do stališč, pripomb in  |APRIL 2012    |
|predlogov                  |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN           |MAJ 2012     |
+--------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora |JUNIJ 2012    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN     |JUNIJ 2012    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu|JULIJ/AVGUST 2012 |
+--------------------------------------------+------------------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. člen
Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor Irena MULEC, Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.
7. člen
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2011
Slovenj Gradec, dne 1. decembra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti