Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4419. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4514. Uredba o odpadkih
4515. Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
4516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

MINISTRSTVA

4420. Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje
4421. Pravilnik o reševalcih iz vode
4422. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
4423. Pravilnik o informacijskem sistemu za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo
4424. Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
4425. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih

BANKA SLOVENIJE

4426. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4427. Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v državni zbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4428. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Šempeter - Vrtojba (območje Podmark)
4429. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
4430. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
4431. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4432. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
4433. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
4434. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
4435. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4436. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4437. Pravilnik o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje

OBČINE

Beltinci

4438. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

Bistrica ob Sotli

4439. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2012
4440. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
4441. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2012

Bled

4442. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012

Bovec

4443. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2012

Brezovica

4444. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Cankova

4445. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2012

Celje

4446. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje
4447. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
4448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu
4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
4450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
4451. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
4452. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4453. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporediti delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje

Cerkno

4454. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2012

Dobrna

4455. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
4457. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
4458. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2012

Gorje

4459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans II

Grosuplje

4460. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«

Idrija

4461. Odlok o merilih za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam
4462. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
4463. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
4464. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
4465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija
4466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
4467. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4468. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2012
4469. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2012
4470. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

4471. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
4472. Odlok o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči

Kozje

4473. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2012

Lendava

4474. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012

Ljubljana

4475. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Medvode

4476. Odlok o denarnih pomočeh v Občini Medvode
4477. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
4478. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
4479. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2012
4480. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4481. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Miren-Kostanjevica

4482. Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici

Moravske Toplice

4483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011

Postojna

4484. Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna

Prebold

4485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold

Puconci

4486. Sprememba Statuta Občine Puconci
4487. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2012
4488. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci

Razkrižje

4489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
4490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
4491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje
4492. Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
4493. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
4494. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Razkrižje
4495. Sklepi o določitvi ekonomskih cen in stroškov vzgojno-varstvenih programov

Rogaška Slatina

4496. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012
4497. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012

Semič

4498. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Brezovica

Sevnica

4499. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
4500. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj
4501. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center (centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode)
4502. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4503. Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
4504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
4505. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2012
4506. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o subvencioniranju cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
4507. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2012
4508. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentrupert

4509. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

4510. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2012

Tržič

4511. Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Tržič

Veržej

4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Železniki

4513. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti