Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4528. Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 14022.

Na podlagi drugega in petega odstavka 29. člena ter enajstega odstavka 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10 in 26/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja:
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge pošiljajo na predpisanih obrazcih, ter vsebino teh obrazcev,
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti,
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
– podrobnejša pravila o pošiljanju obvestil organizacij za plačilni promet sodiščem v elektronski obliki iz 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10 in 26/11, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa četrti odstavek 29. člena zakona in način identifikacije strank v teh primerih.
2. člen
(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih)
(1) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT):
– »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
– »časovnih žig« v 5. točki 2. člena,
– »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11):
1. »informacijski sistem e-sodstvo« v prvem odstavku 2. člena,
2. »portal e-sodstvo« v drugem odstavku 2. člena,
3. »varnostna shema« v 4. členu,
4. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji strank v prvem odstavku 5. člena,
5. »e-opravilo« v drugem odstavku 5. člena,
6. »uporabnik informacijskega sistema e-sodstvo« v tretjem odstavku 5. člena,
7. »e-spis« v drugem odstavku 6. člena,
8. »e-vpisnik« v tretjem odstavku 6. člena,
9. »e-postopek« v četrtem odstavku 6. člena,
10. »modul e-poštna knjiga« v desetem odstavku 7. člena,
11. pojmi v zvezi z uporabniškimi skupinami v 8. členu.
3. člen
(pomen drugih pojmov)
(1) Informacijski sistem za podporo poslovanja v postopkih izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-Izvršba) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko), in ki vključuje naslednje module za informacijsko podporo:
– vlaganje elektronskih predlogov, vlog in drugih pisanj,
– vodenje elektronskih vpisnikov v postopkih izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: e-Izvršba-vpisnik),
– poizvedbe o postopkih izvršbe in zavarovanja.
(2) Informacijski sistem e-Izvršba je del informacijskega sistema e-sodstvo.
(3) Podportal e-Izvršba je del portala e-sodstvo, prek katerega uporabniki dostopajo do izvajanja e-opravil v e-Izvršba-postopkih (v nadaljnjem besedilu: e-Izvršba-opravila).
(4) Elektronski postopek izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: e-Izvršba-postopek) je vrsta e-postopka za področje, ki ga ureja zakon.
(5) Elektronski predlog je predlog za izvršbo in zavarovanje vložen elektronsko v skladu s četrtim odstavkom 29. člena zakona.
(6) Elektronska vloga in drugo pisanje je vloga, ki je vložena elektronsko v postopku izvršbe in zavarovanja v skladu s četrtim odstavkom 29. člena zakona.
(7) Elektronsko obvestilo je obvestilo, ki ga organizacija za plačilni promet pošlje sodišču skladno s prvim stavkom enajstega odstavka 141. člena zakona.
(8) Elektronska vloga je skupni pojem za elektronski predlog, elektronsko vlogo, drugo elektronsko pisanje in elektronsko obvestilo organizacije za plačilni promet.
(9) Elektronska priloga je v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži k elektronski vlogi skladno z enajstim odstavkom 29. člena zakona.
4. člen
(vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge pošiljajo na predpisanih obrazcih)
Na obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, se pošiljajo predlogi za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, razen predlogov za izvršbo na podlagi priložene menice (41.a člen zakona), predlogi za nasprotno izvršbo pa v primeru nasprotne izvršbe zaradi vrnitve denarne terjatve.
5. člen
(vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano)
Po postopku, določenem s tem pravilnikom, se v informacijskem sistemu avtomatizirano obdelujejo predlogi za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, razen predlogov za izvršbo na podlagi priložene menice (41.a člen zakona).
II. ELEKTRONSKA OPRAVILA V E-IZVRŠBA-POSTOPKU
6. člen
(izvajanje e-Izvršba-opravil)
(1) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo, kot jih določa 8. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11), lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo e-opravila v skladu s tem členom.
(2) Navadni uporabniki lahko:
– natisnejo obrazce predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine (v nadaljnjem besedilu: COVL-1), Prilogo k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več upnikov (v nadaljnjem besedilu: COVL-2), Prilogo k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več dolžnikov (v nadaljnjem besedilu: COVL-3), Prilogo k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več verodostojnih listin (v nadaljnjem besedilu: COVL-4) in Predlog za nasprotno izvršbo (v nadaljnjem besedilu: NCOVL-1).
(3) Registrirani uporabniki lahko:
– vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine iz skupine e-Izvršba-opravil »Predlogi«,
– od vložitve elektronskega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine opravijo pregled seznama izvedenih procesnih dejanj v postopku,
– natisnejo obrazce predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine COVL-1, COVL-2, COVL-3, COVL-4 in NCOVL-1.
(4) Notranji kvalificirani uporabniki lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo posamezna e-Izvršba opravila, in sicer:
– iz skupine e-Izvršba-opravil »Predlogi« vložijo predlog za izvršbo po uradni dolžnosti in predlog za zavarovanje po uradni dolžnosti,
– iz skupine e-Izvršba-opravil »Vloge in druga pisanja« vložijo predlog za odlog izvršbe, umik, delni umik predloga izvršbo ali zavarovanje in vlogo,
– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem so vložili predlog za izvršbo,
– opravijo pregled izvedenih procesnih dejanj v postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo.
(5) Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki iz skupin notarji, odvetniki, upravitelji, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, občinska pravobranilstva lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo posamezna e-Izvršba-opravila, in sicer:
– iz skupine e-Izvršba-opravil »Predlogi« lahko vložijo: predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, predlog za zavarovanje, predlog za nasprotno izvršbo, predlog za nasprotno izvršbo na podlagi ugodilnega sklepa o nasprotni izvršbi, predlog za dodatno sredstvo izvršbe ter dopolnitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, dopolnitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in dopolnitev predloga za zavarovanje,
– iz skupine e-Izvršba-opravila »Vloge in druga pisanja« lahko vložijo: ugovor zoper sklep o izvršbi, ugovor zoper sklep o zavarovanju, pritožbo, predlog za vrnitev v prejšnje stanje, predlog za obnovo postopka, odgovor na pravno sredstvo, predlog za odlog izvršbe, umik, delni umik, vlogo, poročilo ter zahtevo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe,
– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem zastopajo stranko,
– opravijo pregled izvedenih procesnih dejanj v postopku, v katerem so kot zastopniki strank vložili elektronsko vlogo.
(6) Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki iz skupine izvršiteljev lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo posamezna e-Izvršba-opravila, in sicer:
– iz skupine e-Izvršba-opravil »Vloge in druga pisanja« lahko vložijo vse vloge iz podskupine e-Izvršba-opravil Izvršitelj, kot tudi vlogo in poročilo.
(7) Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki iz skupine državnih tožilstev, lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo posamezna e-Izvršba-opravila, in sicer:
– iz skupine e-Izvršba-opravil »Vloge in druga pisanja« vložijo zahtevo za varstvo zakonitosti in vlogo,
– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem so vložili zahtevo za varstvo zakonitosti,
– opravijo pregled izvedenih procesnih dejanj v postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo.
(8) Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, uporabniki – stranke, pooblaščenci samostojnih uporabnikov, ter samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, profesionalni uporabniki, ki niso izrecno navedeni v petem, šestem in sedmem odstavku tega člena, lahko v e-Izvršba-postopku opravljajo vsa e-opravila iz prve in druge alineje petega odstavka tega člena, kot tudi naslednja e-opravila:
– pregledajo svoja elektronska pisanja v posameznem e-Izvršba-postopku, v katerem imajo položaj stranke,
– opravijo pregled izvedenih procesnih dejanj v postopku, v katerem so vložili elektronsko vlogo,
– natisnejo obrazce predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine COVL -1, COVL-2, COVL-3, COVL-4, in NCOVL-1.
(9) V zadevah, v katerih organizacije za plačilni promet nastopajo kot izvrševalci sklepov o izvršbi, lahko kot samostojni zunanji kvalificirani uporabniki, uporabniki – stranke v e-Izvršba-postopku opravijo le naslednji e-opravili iz skupine »Vloge in druga pisanja«, in sicer posredujejo sodišču obvestilo organizacije za plačilni promet o nerealiziranem sklepu o izvršbi po 141. členu zakona ter vložijo vlogo. Enako velja v teh zadevah za pooblaščence samostojnih uporabnikov organizacij za plačilni promet.
(10) Informacijski sistem e-sodstvo mora omogočiti izvajanje e-Izvršba-opravil vsak delavnik od 8.00 do 20.00 ure.
7. člen
(uporaba pravil o e-opravilih za e-Izvršba-opravila)
Za e-Izvršba-opravila se smiselno uporabljajo pravila, določena v 17. do 19. členu Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11), če ni v tem pravilniku drugače določeno.
8. člen
(vrste elektronskih predlogov, vlog in drugih pisanj)
Za vložitev elektronskega predloga, elektronske vloge in drugih pisanj se glede na vrsto postopka, ki je predmet predloga ali druge elektronske vloge in drugega pisanja, uporabijo e-Izvršba-opravila na podportalu e-Izvršba z oznakami, navedenimi v Preglednici e-Izvršba-opravila – elektronski predlogi, vloge in druga pisanja, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
9. člen
(način sestave elektronskega predloga, elektronske vloge in drugega pisanja – elektronske vloge)
(1) Uporabnik sestavi elektronski predlog, vlogo, drugo pisanje (v nadaljnjem besedilu: elektronska vloga) tako, da na podportalu e-Izvršba izbere ustrezen postopek za vložitev elektronske vloge in z uporabo ustreznih funkcionalnosti modula e-Izvršba-opravila v zaslonski obrazec vnese podatke, ki jih mora vsebovati elektronska vloga (standardizirani del besedila elektronske vloge).
(2) Če elektronska vloga po zakonu ali po presoji predlagatelja vsebuje tudi obrazložitev, uporabnik besedilo obrazložitve oblikuje kot poseben elektronski dokument (nestandardiziran del besedila elektronske vloge), ki ustreza zahtevam iz 19. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11) in elektronski dokument priloži e-Izvršba-opravilu z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-Izvršba-opravila in ga podpiše s svojim varnim elektronskim podpisom.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za elektronske priloge, ki se priložijo k elektronski vlogi.
10. člen
(vložitev elektronske vloge)
(1) Uporabnik lahko vloži elektronsko vlogo tako, da izbere ustrezno funkcionalnost modula e-Izvršba-opravila za oddajo elektronske vloge v informacijski sistem e-Izvršba.
(2) Informacijski sistem e-Izvršba mora v trenutku, ko oddani elektronski predlog ali vlogo ali drugo pisanje sprejme strežnik, na katerem teče modul e-Izvršba-vpisnik, zagotoviti:
– da se elektronska vloga opremi s časovnim žigom iz 1. točke tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11),
– da se uporabniku na podportalu e-Izvršba prikaže obvestilo o času oddaje elektronske vloge po 2. točki tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11),
– da se vpiše nova izvršilna zadeva v e-Izvršba-vpisnik na podlagi elektronskega predloga ali se elektronska vloga doda na zadevo.
III. ELEKTRONSKO POSLOVANJE SODIŠČ V E-IZVRŠBA-POSTOPKIH
11. člen
(vodenje e-spisa)
Za vodenje e-spisa v e-Izvršba-postopkih se uporabljajo pravila določena v 21. do 23. členu Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11).
IV. VSEBINA IN OBLIKA OBRAZCEV PREDLOGA ZA IZVRŠBO
12. člen
(vsebina in oblika obrazca predloga za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine)
(1) Upnik vloži predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine (v nadaljnjem besedilu: predlog za izvršbo) v papirni obliki na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim ali v elektronski obliki.
(2) Obrazec iz Priloge 1 tega pravilnika se izpolni v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo, predlog za izvršbo v elektronski obliki pa ser izpolni skladno z uporabniškimi navodili za vlaganje elektronskih vlog, objavljenimi na portalu e-sodstvo. Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo je kot Priloga 7 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(3) Natančnejšo obliko obrazca za vložitev predloga za izvršbo v papirni obliki in predloga za izvršbo v elektronski obliki določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
13. člen
(vsebina in oblika obrazca prilog k predlogu za izvršbo)
(1) Več upnikov, ki uveljavlja isto denarno terjatev proti istemu dolžniku, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(2) Upnik, ki uveljavlja isto denarno terjatev proti več dolžnikom, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(3) Upnik, ki vloži predlog za izvršbo na podlagi več verodostojnih listin, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(4) Obrazci iz prvega do tretjega odstavka tega člena se uporabljajo le pri vložitvi predloga za izvršbo v papirni obliki. Pri vložitvi predloga za izvršbo v elektronski obliki je vsebina prilog iz tega člena smiselno zajeta v obrazcu. Obrazci iz prvega do tretjega odstavka tega člena se izpolnijo skladno z navodilom za izpolnjevanje in uporabniškimi navodili za vlaganje elektronskih vlog iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(5) Izpolnjeni obrazci iz prvega do tretjega odstavka tega člena so sestavni del predloga za izvršbo.
(6) Natančnejšo obliko obrazcev iz prvega do tretjega odstavka tega člena določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
14. člen
(vsebina in oblika drugih prilog k predlogu za izvršbo)
(1) Upnik, ki v predlogu za izvršbo v papirni obliki predlaga:
– več dolžnikovih dolžnikov,
– več kot šest računov,
– dolžnikovo terjatev, ki je zavarovana z zastavno pravico v zemljiški knjigi,
– nepremičnino,
– stavbno pravico,
– več nepremičnin,
– več nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi,
– več stavbnih pravic,
– več družb,
– več kot dve vrsti nematerializiranih vrednostnih papirjev, priloži predlogu za izvršbo za vsako posamezno alinejo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na posebnem belem listu, formata A4. Pri vložitvi predloga za izvršbo v elektronski obliki je vsebina prilog iz tega člena smiselno zajeta v obrazcu.
(2) Upnik v prilogi iz prejšnjega odstavka navede naslednje podatke:
– oznako priloge, kot je določena v predlogu za izvršbo,
– ime in priimek oziroma naziv dolžnika, na katerega se priloga nanaša,
– podatke, ki so za posamezno alinejo iz prejšnjega odstavka določeni v predlogu za izvršbo, v prilogi iz prve alineje prejšnjega odstavka pa še sredstvo izvršbe, na katero se priloga nanaša.
(3) Če želi upnik v predlogu za izvršbo kot identifikacijski podatek o upniku ali dolžniku namesto davčne številke, EMŠO ali datuma rojstva navesti drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek, lahko vloži predlog za izvršbo le v papirni obliki tako, da predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter ime in priimek oziroma naziv dolžnika, na katerega se priloga nanaša.
15. člen
(dostopnost obrazcev)
Na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (www.sodisce.si) in na portalu e-sodstvo so dostopni obrazci, ki jih določata 12. in 13. člen tega pravilnika, in Priloga 5.
V. VSEBINA IN OBLIKA OBRAZCA PREDLOGA ZA NASPROTNO IZVRŠBO
16. člen
(vsebina in oblika obrazca predloga za nasprotno izvršbo v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine)
(1) Dolžnik lahko vloži predlog za nasprotno izvršbo na obrazcu, ki je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(2) Obrazec se izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je kot Priloga 8 sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(3) Natančnejšo obliko obrazca za vložitev predloga za nasprotno izvršbo določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
VI. POTEK AVTOMATIZIRANEGA IZVRŠILNEGA POSTOPKA
17. člen
(splošno o poteku postopka)
V informacijskem sistemu se avtomatizirano obdelujejo predlogi za izvršbo iz 5. člena tega pravilnika, ki so vloženi:
– v papirni obliki,
– po elektronski poti prek portala e-sodstvo,
– po elektronski poti prek spletnega servisa na portalu e-sodstvo.
18. člen
(potek postopka pri predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vloženem v papirni obliki)
(1) Predlog za izvršbo se v papirni obliki lahko vloži na obrazcu iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(2) Ker je na vsakem obrazcu iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika vnaprej natisnjena enolična sklicna številka (referenca), ki jo mora upnik navesti pri plačilu sodne takse zaradi njenega preverjanja, se kot obrazec predloga za izvršbo ne sme uporabiti kopija obrazca, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, ker ne vsebuje vnaprej natisnjene sklicne številke (reference).
(3) Osebe, ki želijo izdati obrazce iz prvega odstavka 12. člena, prvega do tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 16. člena tega pravilnika, morajo pred začetkom izdajanja pri Centru za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CIF) pridobiti potrebno število sklicnih številk (referenc), ki jih natisnejo na izdane obrazce.
(4) Na obrazcu iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki je dostopen na spletni strani iz 15. člena tega pravilnika, se sklicna številka (referenca) dodeli samodejno.
(5) Prejeti predlog za izvršbo se na Centralnem oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: CoVL) skenira skupaj z vsemi prilogami. S tem se ustvari elektronski spis.
19. člen
(plačilo sodne takse pri predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vloženem v papirni obliki)
(1) Sodna taksa se lahko plača z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
(2) Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL. Na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, informacijski sistem avtomatično zaznamuje oprostitev v elektronskem spisu.
(3) Če je predlogu za izvršbo priložen predlog za oprostitev plačila sodne takse, se o predlogu za oprostitev plačila sodne takse odloča istočasno z avtomatizirano obdelavo predloga za izvršbo.
20. člen
(potek postopka pri predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vloženem po elektronski poti prek portala e-sodstvo)
(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine po elektronski poti prek portala e-sodstvo, podportala e-Izvršba, upnik na portalu e-sodstvo predhodno pridobi uporabniško geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki oziroma se mora uspešno vključiti v varnostno shemo modula informacijskega sistema e-sodstva (v nadaljnjem besedilu: varnostna shema) iz 4. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11). Pogoj za pridobitev uporabniškega gesla je, da ima upnik elektronski naslov, na katerega mu informacijski sistem pošlje uporabniško geslo. Pogoj za vključitev zunanjega kvalificiranega uporabnika v varnostno shemo določa 12. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11).
(2) Upnik lahko vloži predlog za izvršbo z izpolnitvijo obrazca ali uvozom podatkov iz datoteke po strukturi, ki jo določi in na svoji spletni strani ali na portalu e-sodstvo vsakokrat objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(3) Upnik dejanja iz prejšnjega odstavka opravlja v svojem elektronskem odložišču, v katero vstopa z uporabniškim geslom iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pri izpolnjevanju predloga za izvršbo v elektronski obliki se izvajajo naslednje avtomatične kontrole:
– pravilnosti številčnih podatkov (npr. EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, sklic itd.);
– obstoja ulice in hišne številke v registru prostorskih enot;
– obstoja imena;
– obstoja priimka;
– obstoja valut in držav;
– obstoja naziva in matične številke;
– obstoja vrednostnega papirja v Klirinško depotni družbi;
– obstoja datumov;
– izpolnitve obveznih polj.
(5) Kontrole iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka se ne nanašajo na določenega posameznika in ne razkrivajo njegovih osebnih podatkov, ampak se uporabljajo le kot pripomoček za popolnejšo izpolnitev predloga za izvršbo. Upnik, ki ga informacijski sistem opozori na napako, lahko kljub temu vpiše želeni podatek in nadaljuje izpolnjevanje obrazca.
(6) Upnik, ki ga informacijski sistem opozori na napako pri kontroli iz šeste do devete alineje četrtega odstavka tega člena, mora napako popraviti, sicer ne more nadaljevati izpolnjevanja obrazca.
(7) Upnik lahko na načina iz drugega odstavka tega člena zaradi preprečitve zlorab informacijskega sistema vloži le deset predlogov za izvršbo na uro.
21. člen
(plačilo sodne takse pri predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vloženem po elektronski poti prek portala e-sodstvo)
(1) Sodna taksa se lahko plača na način, določen v prvem odstavku 19. člena tega pravilnika.
(2) Če upnik plača avtomatično izračunano višino sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi sočasno z vložitvijo predloga za izvršbo, se šteje, da je predlog za izvršbo vložen v trenutku, ko ga informacijski sistem prevzame. Upnik je o času prevzema predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
(3) Če upnik ne plača sodne takse sočasno z vložitvijo predloga za izvršbo, informacijski sistem upnika v njegovem elektronskem odložišču obvesti o višini sodne takse in sklicni številki (referenci), ki jo mora upnik navesti pri plačilu sodne takse. Predlog za izvršbo, ki ga upnik pošlje brez sočasnega plačila sodne takse, se hrani v elektronskem odložišču sodišča in se šteje za vloženega v trenutku, ko informacijski sistem ugotovi, da je sodna taksa plačana v predpisani višini. Upnik je o času vložitve predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
(4) Če informacijski sistem v osmih dneh od dne, ko je bil predlog za izvršbo hranjen v elektronskem odložišču sodišča, na podlagi sklicne številke (reference) iz prejšnjega odstavka ne ugotovi plačila sodne takse, ali če ugotovi, da sodna taksa ni plačana v predpisani višini, predlog za izvršbo vrne upniku v njegovo elektronsko odložišče.
(5) Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL. Na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, se ne glede na tretji odstavek tega člena šteje, da je tak predlog za izvršbo vložen v trenutku, ko ga informacijski sistem prevzame. Upnik je o času prevzema predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
22. člen
(potek postopka pri predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vloženem po elektronski poti prek spletnega servisa na portalu e-sodstvo)
(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo ali večjega števila predlogov za izvršbo (v nadaljnjem besedilu: paket predlogov za izvršbo) po elektronski poti prek spletnega servisa upnik na ministrstvu, pristojnem za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predhodno pridobi posebno dovoljenje za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču po elektronski poti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje). Pogoj za pridobitev dovoljenja je, da ima upnik kvalificirano digitalno potrdilo.
(2) Upnik lahko vloži predlog za izvršbo po postopku iz 20. člena tega pravilnika, pri čemer v svoje elektronsko odložišče lahko vstopa tudi s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(3) Upnik lahko vloži paket predlogov za izvršbo z uvozom podatkov iz datoteke po strukturi in na način, ki ju določi in na svoji spletni strani vsakokrat objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(4) Upnik vloži paket predlogov za izvršbo v svojem elektronskem odložišču, v katerega vstopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom na podlagi servisa za ustvarjanje paketa, ali iz svojega zalednega programa.
(5) Ob vložitvi paketa predlogov za izvršbo se izvede avtomatična kontrola podatkov iz paketa predlogov za izvršbo po četrtem odstavku 20. člena tega pravilnika. Če paket predlogov za izvršbo nima napak ali če je odstotek ugotovljenih napak manjši od odstotka, ki ga določi CIF, informacijski sistem upniku v njegovem elektronskem odložišču pusti obvestilo, da je paket predlogov za izvršbo uspešno vložen v elektronsko odložišče sodišča, kjer čaka na plačilo sodne takse. Če je odstotek ugotovljenih napak večji od odstotka, ki ga določi CIF, informacijski sistem upniku v njegovem elektronskem odložišču pusti obvestilo o napakah, zaradi katerih paket predlogov za izvršbo ni vložen.
23. člen
(plačilo sodne takse pri predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vloženem po elektronski poti prek spletnega servisa na portalu e-sodstvo)
(1) Sodna taksa se lahko plača na način, določen v prvem odstavku 19. člena tega pravilnika.
(2) Plačilo sodne takse pri vložitvi predloga za izvršbo poteka po postopku iz 21. člena tega pravilnika.
(3) Pri vložitvi paketa predlogov za izvršbo informacijski sistem upnika v njegovem elektronskem odložišču obvesti o višini sodne takse in sklicni številki (referenci), ki jo mora upnik navesti pri plačilu sodne takse. Dodeljena sklicna številka (referenca) velja za paket predlogov za izvršbo, posamezni predlogi za izvršbo v paketu pa so označeni s svojo referenčno številko. Paket predlogov za izvršbo se hrani v elektronskem odložišču sodišča in se šteje za vloženega v trenutku, ko informacijski sistem ugotovi, da je sodna taksa plačana v predpisani višini. Upnik je o času vložitve paketa predlogov za izvršbo in o opravilnih številkah, pod katerimi se vodijo posamezne izvršilne zadeve iz paketa, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
(4) Če informacijski sistem v osmih dneh od dne, ko je bil paket predlog za izvršbo hranjen v elektronskem odložišču sodišča, na podlagi sklicne številke (reference) iz prejšnjega odstavka ne ugotovi plačila sodne takse, paket predlogov za izvršbo vrne upniku v njegovo elektronsko odložišče. Če informacijski sistem ugotovi, da sodna taksa ni plačana v predpisani višini, sprejme le toliko predlogov za izvršbo iz paketa, za kolikor zadostuje plačana sodna taksa, druge predloge za izvršbo od zadnjega navedenega navzgor pa upniku vrne v njegovo elektronsko odložišče.
(5) Za upnika, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, in vlaga paket predlog za izvršbo, se uporablja peti odstavek 21. člena tega pravilnika.
24. člen
(potek postopka pridobitve dovoljenja)
(1) Upnik, ki želi vlagati predloge za izvršbo po postopku iz 22. člena tega pravilnika, zaprosi ministrstvo po pošti ali elektronski poti za izdajo dovoljenja. V zaprosilu navede, da ima kvalificirano digitalno potrdilo.
(2) Ministrstvo v 15 dneh po prejemu zaprosila izda upniku dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ki mu ga pošlje po pošti. Dovoljenje vsebuje pogoje, pod katerimi lahko upnik s kvalificiranim digitalnim potrdilom vlaga predloge za izvršbo po postopku iz 22. člena tega pravilnika.
25. člen
(potek postopka pri nepopolnem predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine)
(1) CoVL upnika, ki ni vložil predloga za izvršbo na obrazcu, predpisanem s tem pravilnikom, v sklepu o popravi ali dopolnitvi zgolj pouči, kje lahko dobi obrazec iz 12. člena tega pravilnika.
(2) Če upnik v zakonsko določenem roku predloga za izvršbo ne popravi ali dopolni, je sklep, s katerim se predlog za izvršbo delno ali v celoti zavrže, brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega pečata.
(3) Če v primeru iz petega odstavka 22. člena tega pravilnika, informacijski sistem sprejme paket predlogov za izvršbo, ki ima napake, se za posamezne predloge za izvršbo v paketu predlogov za izvršbo, pri katerih so bile ugotovljene napake, uporablja prejšnji odstavek.
26. člen
(potek postopka izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine)
(1) Po prejetju popolnega predloga za izvršbo se na podlagi podatkov, ki jih pošlje upnik v predlogu za izvršbo, in katerih resničnosti vsebine CoVL ne preverja, v 48 urah izdela sklep o izvršbi, ki je brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega pečata.
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka se navede krajevno pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek vodilo in v njem odločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, CoVL pa dolžnika pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep na CoVL, o obveznosti obrazložitve ugovora in pravnih posledicah neobrazloženega ugovora.
27. člen
(potek postopka po izdaji sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine)
(1) Če dolžnik sklepu o izvršbi ugovarja, o ugovoru odloča CoVL.
(2) Če dolžnik sklepu o izvršbi ne ugovarja, CoVL po pravnomočnosti sklepa o izvršbi in opravljenih poizvedbah pošlje ta sklep glede na predlagana sredstva izvršbe dolžnikovemu dolžniku, izvršitelju, zemljiški knjigi, sodnemu registru in Klirinško depotni službi. Vročanje lahko poteka v papirni ali elektronski obliki.
(3) CoVL obvesti upnika o pravnomočnosti sklepa o izvršbi in sodišču ali sodiščih, ki vodijo izvršilni postopek in v njem odločajo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
VII. PODPISOVANJE VLOG IN DRUGIH PISANJ V ELEKTRONSKI OBLIKI
28. člen
(podpisovanje vlog in drugih pisanj v elektronski obliki)
Za vloge in druga pisanja v elektronski obliki se šteje, da jih je podpisala oseba, ki je:
– na vlogi in drugem pisanju podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom;
– na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik in ji je ministrstvo izdalo dovoljenje;
– ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik.
29. člen
(seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti podpisane na načine, ki jih določa 28. člen tega pravilnika)
(1) Elektronske vloge, navedene v Prilogi 7, se po elektronski poti lahko pošljejo podpisane na način iz prve alineje prejšnjega člena, razen predloga za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, ki se po elektronski poti lahko pošlje podpisan tudi na način iz druge ali tretje alineje prejšnjega člena.
(2) Paket predlogov za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine se po elektronski poti lahko pošlje podpisan le na način iz druge alineje prejšnjega člena.
30. člen
(način identifikacije strank)
Uporabniki se v e-Izvršba-postopkih identificirajo skladno s prvim odstavkom 8. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11).
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07, 71/10 in 35/11.
32. člen
(dovoljenja in seznami)
Dovoljenja za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču po elektronski poti, ki so bila pridobljena pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje v skladu s 14. členom Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07, 71/10 in 35/11, ostanejo v veljavi.
Vpisi upnikov na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, iz drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07, 71/10 in 35/11) ostanejo v veljavi.
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2012.
Št. 007-305/2011
Ljubljana, dne 8. decembra 2011
EVA 2011-2011-0054
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti