Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4555. Odlok o turistični taksi v Občini Laško, stran 14112.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 9. redni seji 14. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Laško
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina turistične takse, oprostitev plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, nadzor nad pobiranjem turistične takse in prisilna izterjava turistične takse.
2. člen
»Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
Za »nastanitveni objekt« se po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma štejejo: hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.
3. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek Občine Laško in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v občini.
ZAVEZANCI ZA PLAČILO
4. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačujejo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok in Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za celotno območje Občine Laško se določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice,
– organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, katerih nočitev plača organizator in imajo pomen za turistično promocijo občine. Sklep, o tem ali ima prireditev pomen za turistično promocijo občine, izda župan.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
EVIDENCA OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 6. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 31. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma, in ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO
9. člen
Osebe iz 7. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Laško.
Prav tako so osebe iz 7. člena tega odloka v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilu izpolni izjava, da ni bilo turistov na prenočevanju.
Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena osebe iz 7. člena tega odloka pošljejo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Prav tako nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pooblasti. Pristojni občinski inšpekcijski organ nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige gostov. Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo gostov.
PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
11. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po postopku, ki ga določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z globo 850,00 EUR se kaznuje pravna oseba, 450,00 EUR podjetniki posamezniki in 250,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
– do 25. v mesecu za pretekli mesec občini ne oddajo poročila o nočitvah ali ne podajo verodostojnih podatkov;
– ravnajo v nasprotju z 10. členom.
Z globo 210,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Laško (Uradni list RS, št. 75/98).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1. januarja 2012.
Št. 007-14/2011
Laško, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti