Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 122/2011 Ob-5856/11 , Stran 2949
Št. 122/2011 Ob-5856/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji 21. aprila 2011, njegovim rebalansom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja srednješolskega tehniškega izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za šolsko leto 2012/2013 (127. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje bo podeljeno od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program iz prejšnjega odstavka v šolskem letu 2012/2013, dalje, do zaključka izobraževanja po tem programu. Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno spričevalo, ki ga izda slovenska izobraževalna ustanova. Sredstva za sofinanciranje se lahko dodelijo za programe tehniške gimnazije ter programe, ki se skladno s klasifikacijo Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf, uvrščajo v naslednje kategorije in vse njihove podkategorije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja Vrednost javnega razpisa je 200.000,00 EUR za vsa leta sofinanciranja izbranih prijaviteljev. Pravica do sofinanciranja se podeli od letnika, v katerega je dijak prvič vpisan v šolskem letu 2012/2013, do zaključka izobraževalnega programa. Višina sofinanciranja za dijaka znaša 5.000,00 EUR za posamezno šolsko leto za sofinanciranje življenjskih in drugih stroškov izobraževanja. 3. Pogoji javnega razpisa Do sofinanciranja izobraževanja so upravičene poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole ter strokovne gimnazije v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe iz prve točke tega javnega razpisa, ki: a) bodo v šolskem letu 2012/2013 na podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajale program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali program tehniške gimnazije, ki mora biti vključen v seznam srednješolskih izobraževalnih programov za tisto šolsko leto, v katerem so se prvič vpisali na ta izobraževalni program in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za šolstvo; b) bodo v izobraževanje iz prejšnje alineje skladno z zahtevami zakonodaje s področja srednješolskega izobraževanja redno vpisale tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana, ki so v Republiko Slovenijo prišli z namenom izobraževanja na takem programu in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka, c) za prijavljenega kandidata še niso prejele sredstev sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) je državljan katere izmed naslednjih držav: Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije, b) bo v šolskem letu 2012/2013 prvič vpisan v letnik programa iz prve točke tega javnega razpisa, za katerega sofinanciranje ga prijavitelj prijavlja, c) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti, d) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije, e) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji (državna, kadrovska ali Zoisova štipendija), f) ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini, g) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini, h) bo imel v času izobraževanja, za katerega sofinanciranje ga prijavitelj prijavlja, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, i) ne prihaja na izobraževanje v Slovenijo na podlagi programov izmenjav, j) bo ves čas izobraževanja prebival v Republiki Sloveniji, k) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati originalno in v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavitelj lahko za sofinanciranje prijavi več dijakov, vendar vsakega dijaka s svojo prijavo. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev prijavljenega dijaka in sicer: a) potrdilo o dijakovem državljanstvu in stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih bo sklad ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče dijaka, b) spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževalnega programa, ki ga je izdala izobraževalna ustanova v tujini oziroma drugega programa, če je dijak po osnovni šoli tak program zaključil; če dijak osnovnošolskega izobraževanja še ni zaključil, lahko prijavitelj predloži osnovnošolsko potrdilo o vpisu v šolsko leto 2011/2012, c) originalno potrdilo o sprejemu ali vpisu na srednješolsko izobraževanje pri prijavitelju za šolsko leto 2012/2013, iz katerega je razviden letnik in program dijaka; če je dijak na isti program že vpisan, prijavitelj predloži originalno potrdilo o vpisu dijaka za šolsko leto 2011/2012; d) lastnoročno podpisano izjavo dijaka ali, če je dijak mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; e) lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali zakonitih zastopnikov dijaka, da nimata začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma nista diplomatska ali konzularna predstavnika tujih držav v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; f) dokazilo o plačilu upravne takse. V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj ob predložitvi vloge plačati upravno takso na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila številka računa (IBAN) SI56 011001000315637, koda namena TAXS, številka sklica SI11 96091-7111002-110127. Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12. 2011 mora plačati upravno takso v skupni višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo (tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1. 2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za vlogo in 18,12 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Dokazila iz točk c), d) in e) iz prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi, druga dokazila so lahko kopije, pri čemer lahko sklad na vpogled zahteva originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Javni razpis se določi z odprtim rokom prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. manjše število let sofinanciranja prijavljenega dijaka posameznega prijavitelja; 2. prijavitelj še ni bil upravičen do sredstev sklada za izobraževanje dijakov iz držav Zahodnega Balkana po tem ali katerem izmed predhodnih javnih razpisov, 3. dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, je v šolskih letih 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 dosegel višjo skupno povprečno oceno, pri čemer se za izračun enakovredno upoštevajo vse končne ocene vseh obveznosti (predmetov) za vsako navedeno šolsko leto. Če bo potrebno uporabiti razmejitveni merilo iz 3. točke prejšnjega odstavka, bo sklad prijavitelje pozval k predložitvi dokazil o ocenah. Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja Direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mora prijavitelj, katerega vloga je bila izbrana za sofinanciranje, za dijaka, za katerega je bilo odobreno sofinanciranje, predložiti potrdilo o vpisu za šolsko leto 2012/2013, če to potrdilo še ni bilo predloženo v postopku odločanja o dodelitvi sofinanciranja in izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, veljavno za šolsko leto 2012/2013 s številko in datumom izdaje dovoljenja. Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka bo sklad z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodbo o sofinanciranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijak, za katerega je prejel sredstva za sofinanciranje izobraževanja, izpolnjuje pogoje za nadaljevanje izobraževanja in se je vpisal v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi ter pridobil dovoljenje za začasno prebivanje iz namena študija za tekoče šolsko leto. 7. Nakazilo sredstev Sredstva za prvo leto se nakažejo po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku osmih dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Nakazilo sredstev za vsako naslednje šolsko leto se izvrši po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje sofinanciranja. Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 8. Pogodbene obveznosti Pogoje iz tega javnega razpisa morata prijavitelj in sofinancirani dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja. Dijak mora redno napredovati v višji letnik in program zaključiti v predpisanem roku, o čemer mora prijavitelj skladu predložiti ustrezna dokazila. S pogodbo o sofinanciranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: javni razpis, prijavnica in vsi potrebni obrazci so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22 v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji morajo prijavo in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 127. javni razpis) in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 31. 8. 2012. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič na e-poštnem naslovu sabina.mikuletic@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno, vsak delovni dan, med uradnimi urami med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost