Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4618. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, stran 14243.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-107/2011-15/429, z dne 7. 12. 2011, družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., Kolodvorska c. 2, Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., Kolodvorska 2, Koper.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+-----------------------------------------+---------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev  |    [EUR]    |
|                     +----------+----------+
|                     | brez DDV | z DDV  |
+--------------------------------+--------+----------+----------+
|Tarifna postavka za izvajanje  | V(L) | 1,9635 | 2,3562 |
|meritev, kadar končni odjemalec |    |     |     |
|ni lastnik merilne naprave in jo|    |     |     |
|sistemski operater vzdržuje,  |    |     |     |
|umerja in skladno s predpisi  |    |     |     |
|izvaja periodične menjave    |    |     |     |
|merilne naprave         |    |     |     |
+--------------------------------+--------+----------+----------+
|Tarifna postavka za izvajanje  | V(U) | 1,5860 | 1,9032 |
|meritev, kadar sistemski    |    |     |     |
|operater ni lastnik merilne   |    |     |     |
|naprave in jo sistemski operater|    |     |     |
|vzdržuje in umerja       |    |     |     |
+--------------------------------+--------+----------+----------+
|Tarifna postavka za izvajanje  | V(N) | 1,2300 | 1,476  |
|meritev, kadar sistemski    |    |     |     |
|operater ni lastnik merilne   |    |     |     |
|naprave ter je ne vzdržuje in ne|    |     |     |
|umerja             |    |     |     |
+--------------------------------+--------+----------+----------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS, št. 107/10).
5. člen
Ta akt velja od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.
Št. OM MPL-OMR-01/2012
Koper, dne 25. novembra 2011
EVA 2011-2111-0114
MESTNI PLINOVODI d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Flavio Mora l.r.