Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4620. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli, stran 14246.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11), 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje (v nadaljevanju: zavod) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 9. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi: Trebče – Domačija Trebče 52 (EŠD: 22574) (v nadaljevanju: spomenik).
Zgodovinsko-socialni vidik ter gradbeno-razvojni vidik domačije mu dajejo značaj kulturnega spomenika lokalnega pomena.
2. člen
Spomenik se nahaja v katastrski občini Trebče na parcelnih številkah 62.S, 63.S, 687, 688, 689, 697, 699/3, 702/2.
V preteklosti je bila to ena izmed mnogih skromnih domačij na tem območju, sedaj pa je zaradi hitrega gospodarskega razvoja pokrajine ena izmed redkih, ki je še ohranila svojo zasnovo in objekte v prvotnem stanju.
Domačija je pomembna predvsem iz zgodovinsko-socialnega ter gradbeno-razvojnega vidika in priča o načinu življenja in gospodarjenja na skromni kozjanski domačijo v preteklosti, zato ima poseben pomen za Občino Bistrico ob Sotli, ki domačijo razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
3. člen
Spomenik se razglaša za kulturni spomenik z namenom, da se zagotovi njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo varovane sestavine: stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, vodnjak in suho stranišče.
Za spomenik velja varstveni režim, ki je določen v strokovnih podlagah za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena, številka: 02-9813/10-10/11, NC številka: 963/11 z dne 2. 12. 2011, ki jih je izdela zavod.
4. člen
Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem načrtu DKN v merilu 1:2880 in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnike načrtov iz prejšnjega člena hranita Občina Bistrica ob Sotli in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
Upravljavec spomenika je lastnik spomenika, ki je vpisan v zemljiško knjigo.
Upravljanje spomenika se izvaja na podlagi načrta upravljanja, ki ga pripravi upravljavec ob strokovni pomoči zavoda.
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednost, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
6. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh njegovih spomeniških lastnosti. Za vsak poseg na spomeniku so potrebni predhodni opisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
7. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelni številki 62.S, 63.S, 687, 688, 689, 697, 699/3, 702/2, k.o. Trebče.
8. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0002/2011-2
Bistrica ob Sotli, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.