Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4681. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2012, stran 14319.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Župan Občine Žalec dne 15. decembra 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2012
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 oziroma do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2012, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žalec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 10/11 in 90/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2011 3.607.000 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
Namenski prejemki in izdatki, opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma odloku o proračunu, se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 403-04-0001/2011
Žalec, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.