Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4668. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2012, stran 14301.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan Občine Rogašovci dne 19. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11 in 99/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|KONTO  |    |OPIS              |  Proračun|
|     |    |                |   januar–|
|     |    |                | marec 2012|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     |    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV|      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|   665.999|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   556.632|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|70    |    |DAVČNI PRIHODKI         |   542.103|
|     |    |(700+703+704+706)        |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|700   |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |   539.292|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|703   |    |DAVKI NA PREMOŽENJE       |    2.179|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|704   |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |     631|
|     |    |STORITVE            |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|706   |    |DRUGI DAVKI           |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|71    |    |NEDAVČNI PRIHODKI        |   14.530|
|     |    |(710+711+712+713+714)      |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|710   |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |    3.048|
|     |    |OD PREMOŽENJA          |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|711   |    |TAKSE IN PRISTOJBINE      |     73|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|712   |    |DENARNE KAZNI          |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|713   |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |    2.668|
|     |    |STORITEV            |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|714   |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |    8.741|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|72    |    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      0|
|     |    |(720+721+722)          |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|720   |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |      |
|     |    |SREDSTEV            |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|721   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|722   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |      |
|     |    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|73    |    |PREJETE DONACIJE (730+731)   |      0|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|730   |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |      |
|     |    |VIROV              |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|731   |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|74    |    |TRANSFERNI PRIHODKI       |   109.367|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|740   |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   20.375|
|     |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|741   |    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |   88.992|
|     |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |      |
|     |    |EVROPSKE UNIJE         |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|783   |    |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU|      |
|     |    |ZA KOHEZIJSKO POLITIKO     |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |   470.028|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|40    |    |TEKOČI ODHODKI         |   191.354|
|     |    |(400+401+402+403+409)      |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|400   |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   37.190|
|     |    |ZAPOSLENIM           |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|401   |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |    6.773|
|     |    |SOCIALNO VARNOST        |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|402   |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |   147.388|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|403   |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |      3|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|409   |    |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|41    |    |TEKOČI TRANSFERI        |   230.094|
|     |    |(410+411+412+413)        |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|410   |    |SUBVENCIJE           |    4.283|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|411   |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |   104.923|
|     |    |GOSPODINJSTVOM         |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|412   |    |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.|    1.431|
|     |    |IN USTANOVAM          |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|413   |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   119.458|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|42    |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |   47.463|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|420   |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |   47.463|
|     |    |SREDSTEV            |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|43    |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |    1.116|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|430   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|431   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |    1.116|
|     |    |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO   |      |
|     |    |PRORAČUNSKI UPORABNIKI     |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|432   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      |
|     |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM    |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   195.972|
|     |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)    |      |
|     |    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  |      |
|     |    |ODHODKI)            |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     |    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |      |
|     |    |NALOŽB             |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|75    | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|     658|
|     |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|     |    |(750+751)            |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|750   |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|751   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|752   |    |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE|     658|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|44    | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      0|
|     |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|440   |    |DANA POSOJILA          |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|441   |    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |     658|
|     |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|     |    |(IV. – V.)           |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     |    |C. RAČUN FINANCIRANJA      |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|50    | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)       |      0|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|500   |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|55    | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      0|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|550   |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   196.630|
|     |    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |      |
|     |    |VIII.)             |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      0|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |  –195.972|
|     |    |VIII.-IX.)           |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|     |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |   702.567|
|     |    |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |      |
+---------+-------+--------------------------------+------------+
|9009   |    |Splošni sklad za drugo     |   702.567|
+---------+-------+--------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-20/2011-1
Rogašovci, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.