Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4605. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2), stran 14187.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 21. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2)
I.
S tem odlokom se za čas do imenovanja predsednikov in podpredsednikov ter določitve članov delovnih teles na podlagi odloka, ki bo uredil ustanovitev in naloge vseh delovnih teles Državnega zbora, ustanovijo naslednji odbori Državnega zbora:
1. Odbor za zadeve Evropske unije,
2. Odbor za finance in monetarno politiko,
3. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje ter
4. Skupni odbor.
II.
Odbori Državnega zbora imajo poleg pristojnosti, določenih s Poslovnikom državnega zbora in drugimi predpisi, naslednje naloge:
1. Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči,
– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
– sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,
– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih,
– sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije,
– sodeluje z matičnim delovnim telesom v zvezi z zadevami Evropske unije s svojega delovnega področja in
– skrbi za evidenco zadev Evropske unije.
2. Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– javnofinančne prihodke in odhodke,
– proračun in javna naročila,
– zakladništvo in javno računovodstvo,
– davčni in carinski sistem,
– finančni sistem,
– centralnobančni sistem in monetarno politiko,
– preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
– prirejanja iger na srečo,
– državne pomoči,
– javno premoženje,
– delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve Evropske unije iz svojega delovnega področja.
3. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
– plačni sistem v javnem sektorju.
– javno varnost in policijo,
– upravne notranje zadeve in migracije,
– organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča,
– civilno in kaznovalno pravo,
– sodne postopke in pravosodno upravo,
– odvetništvo in notariat,
– izvrševanje kazenskih sankcij,
– varstvo osebnih podatkov in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve Evropske unije iz svojega delovnega področja.
4. Skupni odbor kot matično delovno telo obravnava zadeve Evropske unije, ki ne spadajo v pristojnost delovnih teles iz 2. in 3. točke tega razdelka.
III.
Mandatno-volilna komisija poleg nalog, ki jih opravlja na podlagi 36. člena Poslovnika državnega zbora, na podlagi 20. in 21. člena ter tretjega in četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo):
– opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,
– obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije,
– obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije.
IV.
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora za zadeve Evropske unije (Uradni list RS, št. 99/08) in
– Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 107/08, 74/09 in 75/10).
V.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/11-53/2
Ljubljana, dne 21. decembra 2011
EPA 3-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik