Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 628/2011 Ob-5897/11 , Stran 2909
Št. 628/2011 Ob-5897/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, 56/08, 4/10 in 20/11), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljevanju: Pravilnik), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) in Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 (Uradni list RS, št. 74/11) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju intermedijske umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-IUM-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov: – nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013, – javnih zavodov, ki v letu 2011 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 s strani Ministrstva, – ter fizičnih oseb, ki delujejo na področju intermedijske umetnosti. Razpis se nanaša na ustvarjanje in posredovanje javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru na področju intermedijske umetnosti. Ministrstvo bo kulturne projekte na področju intermedijske umetnosti v letu 2012 v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-IUM-2012, podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje sodelovanja med nevladnim in javnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje uvrstitev projektov na priznane mednarodno uveljavljene in profilirane festivale in prireditve na referenčnih prizoriščih v tujini, neposredno podpiranje vrhunskih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnem področju. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Posamezniki (fizične osebe) so avtorji, ki delujejo na razpisnem področju. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na razpisnem področju. Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali izvajalca, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja. Podpodročja: razpisno področje intermedijske umetnosti se deli na ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (na primer: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji). Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2012, njegovo vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljeve v celoti izpolnjene prijavne dokumentacije. Referenčna prizorišča so tista, katerih primarna dejavnost je organiziranje sodobnih intermedijskih umetniških projektov. Dokazujejo se z medijskimi odzivi, ki presegajo lokalne razmere in ki izkazujejo udeležbo mednarodno priznanih strokovnjakov s področja intermedijske umetnosti, ki z dosedanjim delom dokazujejo usposobljenost za najbolj zahtevne kuratorske naloge. Delovna štipendija je oblika neposredne podpore ustvarjalcem in je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delo mladih samozaposlenih avtorjev v kulturi, prav tako mobilnosti mladih samozaposlenih umetnikov na intermedijskem področju ter posledično kasnejši vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije, pomembne za razvoj intermedijskega področja. Projektni razpis omogoča dodelitev delovnih štipendij, ki so namenjene izključno samozaposlenim fizičnim osebam do 36 leta starosti. Za delovno štipendijo lahko zaprosi tudi posameznik, ki izkazano deluje v skupini, vendar lahko na istem razpisu kandidira le en član skupine in le na enem umetnostnem področju. Za delovno štipendijo ne morejo kandidirati direktorji in predsedniki nevladnih, zasebnih kulturnih organizacij in javnih zavodov v obdobju, ko izvajajo večletne kulturne programe, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. Koprodukcija je posamična umetniška aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena projektna celota, združuje prvine različnih umetniških praks, ter bo izvedena v letu 2012. Nastane kot rezultat projektnega partnerstva. Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več subjektov s statusom pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki združijo sredstva in kreativne potenciale za uresničitev skupnega projekta. Koprodukcija pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta, pri čemer je sporazumni prijavitelj projekta le eden, čeprav vsi partnerji nosijo enako odgovornost do izvedbe koprodukcijskega projekta. Za vse partnerje veljajo enaka pravila, kot da gre za samostojen projekt enega prijavitelja, to je, da prispevajo tudi dodatni finančni vložek, ki ni vezan na njihov siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah. Koprodukcijska razmerja ureja pogodba, v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razmejene vse obveznosti (finančne, vsebinske, izvedbene). Podpisana pogodba med partnerji je obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega projekta. V pogodbi morajo biti opredeljena medsebojna razmerja in ovrednoteni deleži med koproducenti. Koprodukcijsko pogodbeno razmerje prinaša vsem partnerjem enakovredne reference. Soorganizatorstvo je odnos dveh ali več prijaviteljev z različnim statusom, subjektov s statusom pravne osebe ali fizičnih oseb, ki s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična podpora in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta nosi izključno prijavitelj. Soorganizatorstvo ni koprodukcija, lahko pa je v njej vsebovana. Pri koprodukciji so vsi udeleženci odgovorni za izvedbo projekta, pri soorganizatorstvu pa nosi odgovornost in dolžnost za izvedbo projekta zgolj prijavitelj, drugi soorganizatorji pa le v dogovorjenem obsegu sodelujejo s prostorom, opremo, storitvami ipd. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 10.000,00 €. Izjema sta podpodročji Delovne štipendije, kjer je ta nominalno določena z 8.000,00 € bruto, in Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru, kjer lahko zaprošeni znesek znaša največ 50% celotne vrednosti projekta, oziroma 10.000,00 €. Na področju intermedijske umetnosti Ministrstvo za kulturo kot upravičene stroške na podpodročju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji priznava naslednje najnižje bruto obsege avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj 300,00 € za osebno razstavo/projekt iz tekoče produkcije, najmanj 1.100,00 € za pregledno razstavo in najmanj 2.100,00 € za retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela. Materialni stroški ne smejo presegati 30% zaprošene vrednosti projekta, oprema, infrastrukturni stroški in reprezentanca pa niso projektno priznani stroški. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo. Preseganje prihodkov glede na predvidene odhodke pomeni, da projekt ustvarja dobiček in ne potrebuje sofinanciranja iz naslova proračunskih sredstev. 3. Osnovna razpisna podpodročja Opredelitev podpodročij razpisa je dodatno navedena v prijavnih obrazcih št. 3, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: – Produkcija in postprodukcija v Sloveniji; – Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru; – Delovne štipendije. 4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne razpisne pogoje: 4.1. Splošni pogoji: – da kot javni zavodi v letu 2011 s strani Ministrstva niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2) ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-2010-2013; – da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na področju intermedijske umetnosti (obvezno dokazilo: seznam del izključno na intermedijskem področju) in imajo stalno prebivališče v RS; – da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da so v primeru, da so že bili pogodbena stranka Ministrstva, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev ter upoštevajo najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa (Obvezno dokazilo – podpisan obrazec 2 in navedba razstavnine v finančni konstrukciji projekta); – da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, glede javne dostopnosti same vloge pa velja status avtorskega dela in zaščita poslovne tajnosti (originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da se prijavitelj z istim projektom na razpis prijavi samo enkrat (nadaljevanje in variacije projektov iz preteklih let niso predmet tega razpisa); – da za isti projekt na poda vlogo le en prijavitelj; – da se v primeru ustvarjanja v umetniški skupini, za delovno štipendijo na isti razpis prijavi le en posameznik in samo na eno področje umetnosti (glasba, intermedijska, likovna in uprizoritvena umetnost); – da ne kandidirajo za delovno štipendijo dve leti zapored. 4.2. Posebni pogoji na posameznih podpodročjih razpisa: 4.2.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje – katerih osnovno področje ustvarjanja je bilo vsaj v obdobju 2009–2011 pretežno vezano na področje intermedijske umetnosti in so kadarkoli v obdobju 2009–2011 na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 odmevne samostojne projekte (produkcije ali postprodukcije); – katerih najvišja zaprošena vsota za projekt znaša največ 70% celotne vrednosti projekta in ne presega 10.000,00 €; – ki na podpodročje prijavljajo največ en projekt; – da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj (tudi v primeru koprodukcije); – ki, v primeru, da je prijavitelj samozaposlen v kulturi, zaproša izključno za sofinanciranje svojega avtorskega projekta; – ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, zaproša izključno za sofinanciranje svojega avtorskega honorarja za lastni avtorski projekt. Koprodukcije: Prijava projekta v obliki koprodukcije je na področju intermedijske umetnosti predvidena na podpodročjih Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru. V primeru koprodukcije na podpodročju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji lahko prijavitelj zaprosi za največ 16.000 €, enako na podpodročju Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru, kjer pa mora tuj koproducent pokrivati vsaj 50% celotne vrednosti projekta. Producentska oblika koprodukcij ni namenjena fizičnim osebam in samozaposlenim v kulturi. 4.2.2. Podpodročje Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – katerih osnovno področje ustvarjanja je bilo v obdobju 2009–2011 pretežno vezano na področje intermedijske umetnosti in so imeli kadarkoli v obdobju 2009–2011 vsaj dva samostojno realizirana projekta v okviru referenčnega tujega prizorišča; – ki izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno in zavezujoče prevzema tudi vsaj polovico celotne vrednosti konkretnega gostovanja v tujini. – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: Izjava tujega organizatorja ali producenta); – ki na podpodročje prijavljajo največ en projekt; – zaprošajo za največ 50% celotnih predvidenih stroškov na projekt in za največ 10.000,00 € (izjema so koprodukcije, kjer lahko zaprosijo za največ 16.000,00 €). – ki, v primeru, da je prijavitelj samozaposlen v kulturi, zaproša izključno za sofinanciranje gostovanja svojega avtorskega projekta; – ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za sofinanciranje svojega avtorskega honorarja za gostovanje lastnega avtorskega projekta. 4.2.3. Podpodročje Delovne štipendije Na razpisu lahko sodelujejo samozaposleni, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – da so kot intermedijski umetniki vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture; – ki še niso dopolnili 36 let starosti; – da so v letu 2011 izvedli vsaj dva odmevna samostojna intermedijska projekta ali da kot mladi podiplomski avtorji intermedijskega področja izkazujejo odmevno študijsko produkcijo, nagrade in ustrezna strokovna priporočila na področju intermedijske umetnosti; – da skladno s pomenom podpodročja Delovna štipendija (točka 2.) izkazujejo ustrezno utemeljeno motivacijsko pismo, ki vključuje tudi celoten delovni načrt prijavitelja na intermedijskem področju za leto 2012; – so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in vsaj zadnja tri leta delujejo izrazito na področju intermedijske umetnosti; – se na razpisno področje intermedijske umetnosti prijavljajo le z vlogo za delovno štipendijo; – v letu 2012 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna; – da v letu 2011 niso bili prejemniki delovne štipendije na razpisu JPR-UM-2011; – da se v primeru ustvarjanja v umetniški skupini, za delovno štipendijo na isti razpis prijavi le en posameznik in samo na eno umetnostno področje; – da niso direktorji ali predsedniki nevladnih, zasebnih kulturnih organizacij in javnih zavodov v obdobju, ko izvajajo večletne kulturne programe, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. 4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za intermedijsko področje izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog s strani prijavitelja je možno le do preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev oziroma sprememba nanaša. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev s strani Ministrstva. V tem primeru mora prijavitelj vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta, spremeni odločitev o sofinanciranju in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju dotedanjih pogodbenih obveznosti prijavitelja razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, – če se prijavitelj z istim projektom (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prijavi na ta razpis več kot enkrat, – če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih, – če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev, – če za delovno štipendijo na istem razpisu, ne glede na področja umetnosti, kandidira več kot en član umetniške skupine, – če elektronska verzija vlog ni v celoti identična s tiskano verzijo (tudi podpisi in žigi), se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev (kot neupravičene osebe). Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača, prijaviteljeva vloga pa, tudi če ni bila izbrana, ohranja zaščiten status avtorskega dela oziroma poslovne tajnosti. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2 – v nadaljevanju: ZDIJZ) informacijo javnega značaja opredeljuje kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.«. Prijavitelje na javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno tajnost. Vsi tisti deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev, posredovani v pregled skladno z ZDIJZ. 5. Razpisni kriteriji 5.1. Razpisni kriteriji za produkcije, postprodukcije ter gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev točkovanja: 5 točk = zelo dobro, 4 točke = dobro, 3 točke = sprejemljivo, 2 = točki manj sprejemljivo, 1 točka = nesprejemljivo. 5.2. Razpisni kriteriji za delovne štipendije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev točkovanja: točkovanje je smiselno enako kot pri projektih (5 točk = zelo dobro, 4 točke = dobro, 3 točke = sprejemljivo, 2 = točki manj sprejemljivo, 1 točka = nesprejemljivo), le da se glede na najvišje možno število točk multiplicira s faktorjem 4 (ker je za posamezen kriterij najvišje možno število predvidenih točk 20 točk). 6. Uporaba kriterijev 6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za posamezna razpisna podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, sofinancirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. 6.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije: Za posamezno delovno štipendijo je najvišje možno število prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. Opozorilo Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku javnega razpisa JPR-IUM-2012, skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011, potrebno v razpisnem postopku pred izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo za kulturo zaradi likvidnostnega položaja državnega proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance. Kolikor soglasje s strani Ministrstva za finance ne bo izdano Ministrstvo za kulturo projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne bo moglo sofinancirati. 7. Predvidena vrednost razpisa: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis na intermedijskem področju z oznako JPR-IUM-2012 je 105.000,00 €; od tega največ 5 delovnih štipendij po 8.000,00 € bruto (skupaj 40.000,00 €) in največ 20 projektov (skupaj 65.000,00 €). 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računov za posamezne upravičene stroške. 9. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12. 2011 in se zaključi 23 1. 2012. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – prijavni obrazec 2 (originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev); – prijavni obrazec 3 (obrazci po podpodročjih z opredelitvami in navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1, 2 in 3, – zahtevana obvezna dokazila in priloge ter – elektronsko verzijo skenirane celotne prijavne dokumentacije (na CD, DVD ali USB pomnilniku), ki je v celoti identična s tiskano verzijo vloge. Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani Ministrstva za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava vlog 11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno podpodročje ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskani vlogi mora prijavitelj v kuverti priložiti tudi elektronsko verzijo skenirane vloge na CD, DVD ali USB kompatibilnem mediju, ki je v celoti identična s tiskano verzijo vloge. Vloga mora biti najkasneje do 23. 12. 2011, v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis« z oznako »JPR-IUM-2012« in z obvezno navedbo področja »Intermedijska umetnost«). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 12. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 12. 2012 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni Ministrstva za kulturo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja v tiskani in elektronski verziji. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Področje intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence Ministrstva v času od 4. 1. 2012 do 11. 1. 2012, oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 4. 1. 2012, od 9. do 10. ure, v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 10. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, omogočeni z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo