Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 621/2011 Ob-5867/11 , Stran 2903
Št. 621/2011 Ob-5867/11
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UBB1, 56/08, 4/10), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Sklepa št. 6233/2/2006 Evropskega Sveta o uvedbi programa MEDIA 2007 z dne 24. 7. 2006 ter 1. člena Aneksa I. Memoranduma med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA Training« Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev MEDIA Deska v Republiki Sloveniji v letu 2012, JPR-MD-2012
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. I. Predmet ciljnega razpisa: (so)financiranje projekta MEDIA Desk v Republiki Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov in njihovega sodelovanja v programih MEDIA 2007 za leto 2012. II. Razpisna področja Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine: – vsebinska zasnova in opravljanje storitev MEDIA Deska. III. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – izpolnjene pogodbene in druge obveznosti do ministrstva za kulturo, – transparentnost finančne konstrukcije, – pogoje, za opravljanje nalog MEDIA Deska, kot jih določata, – Sklep št. 2000/821 EC Evropskega Sveta z dne 20. decembra 2000, – Memorandum med Evropskim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA Traning«, Osebje: Zaposleni morajo izkazovati naslednja znanja: – poznavanje evropskih ustanov in politike, – izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov z javnostjo, – znanje enega izmed jezikov Skupnosti na višji ravni (angleškega ali francoskega) in enega jezika Skupnosti na nižji ravni, – delo z računalnikom. Okvirni Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo Republike Slovenije je predviden v višini 25.000,00 €. Izbrani izvajalec programa MEDIA Deska mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje MEDIA Deska. Ravnanje osebja mora biti v interesu Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne organizacije, ki predloži projekt za pridobitev sredstev iz programa MEDIA 2007. Prostori: Lokacijo in prostore mora izbrani izvajalec opremiti tako, da bo dejavnost, ki jo izvaja, opazna v javnosti in da nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj: – prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti, – prostor, ki je namenjen sprejemanju in predstavitvi dokumentacije. Material in oprema Prijavitelj mora imeti na voljo: – zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti priključek na internet, – ker Komisija uporablja paket `Microsoft Office`, mora MEDIA Desk imeti združljiv softver, – telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj, elektronsko pošto. IV. Okvirna vrednost Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2012, znašajo okvirno 25.000,00 €. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da v primeru rebalansa državnega proračuna ustrezno zmanjša sredstva. V. Rok za porabo dodeljenih sredstev in pogoji za izplačevanje dodeljenih sredstev Proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Ministrstvo bo sredstva nakazalo v dveh obrokih, pri čemer mora biti zahtevek za prvi obrok oddan najpozneje do 1. 6. 2012, zahtevek za drugi obrok pa mora biti oddan najpozneje do 1. 11. 2012. Izbrani izvajalec mora ministrstvu ob oddaji zahtevkov predložiti verodostojna dokazila v višini uveljavljanega obroka sofinanciranja. Izbrani izvajalec mora hraniti celotno dokumentacijo, s katero izkazuje vrednost projekta v celoti. Upravičeni stroški so: – stroški dela, – stroški storitev, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, – materialni stroški in režijski stroški (finančni in računovodski stroški, stroški elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški, potni stroški, stroški bivanja), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta. Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Med upravičene stroške ne spadajo: – strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka, – stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev. VI. Merila za izbor ponudbe Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi: – kakovosti predlagane storitve – do 20 točk, – programa za spodbujanje prijav slovenskih prijaviteljev na programe Media 2007 – do 20 točk, – referenc za izvajanje del, ki so predmet razpisa – do 40 točk, – tehničnih prednosti predlagatelja – do 10 točk, – referenc zaposlenih oziroma osebja – 10 točk. VII. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12. 2011 in se zaključi 23. 1. 2012. VIII. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – naloge MEDIA Deska, – prijavni obrazec s finančno konstrukcijo. Obvezne priloge: – dokazila o lokaciji in potrebni opremi za izvajanje dejavnosti, – reference zaposlenih oziroma osebja, – reference o izvedenih primerljivih storitvah. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si. IX. Oddaja in dostava predlogov: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 23. 1. 2012 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga – Razpis – z oznako JPR-MD-2012. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja in naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma priporočeno oddane na pošti na zadnji dan razpisnega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in je prijavitelj ni v celoti dopolnil v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: Irena Ostrouška, elektronska pošta: irena.ostrouska@gov.si, tel: 01/369-59-78. XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost