Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4609. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2012, stran 14204.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvedbo petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2012
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki jih morajo zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenja živali v letu 2012 izvesti:
– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije),
– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci vzorčenja netopirjev,
– izvajalci peroralnega cepljenja lisic s koncesijo,
– izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih vrst in
– imetniki živali.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe.
(2) Veterinarska organizacija mora pred začetkom izvajanja del iz te odredbe o tem obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(3) Veterinarska organizacija mora mesečno, do petega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu za pretekli mesec uradnemu veterinarju OU VURS predloži račun za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec, iz katerega mora biti razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku, in prilogo k računu, katere obrazec je objavljen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.
(5) Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te odredbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi s podpisom računa do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec praviloma na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun izdala. Po potrditvi računa veterinarska organizacija usklajeno prilogo k računu posreduje v elektronski obliki na naslov porocila.vurs@gov.si.
3. člen
(1) NVI mora mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz 26. in 27. člena te odredbe v EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe mora NVI posredovati v EPI v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
(3) NVI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec predloži glavnemu uradu VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS) zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec.
4. člen
Ostali izvajalci iz 1. člena te odredbe, ki opravljajo dela po tej odredbi, morajo poročati v skladu z določili pogodb o izvedbi del.
5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI morajo o odvzemu vzorcev v skladu s to odredbo izpolniti obrazec »Zapisnik o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu«, ki je sestavni del EPI.
(2) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka »Zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu«, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je vzorce odvzel) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu, mora veterinarska organizacija vpisati tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi (tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.
(3) Označevanje vzorcev po tej odredbi mora potekati v skladu s pravilnikom, ki ureja EPI.
6. člen
(1) Veterinarske organizacije morajo o opravljenih cepljenjih v skladu s to odredbo izpolniti obrazec »Zapisnik o opravljenem cepljenju«, ki je sestavni del EPI.
(2) Veterinarska organizacija mora podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opravljenem cepljenju, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je cepljenje opravil) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu.
(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji. Cepljenje se opravi v skladu z navodili proizvajalca.
7. člen
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, morajo biti živali, pri katerih se izvajajo dela iz te odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označene s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znamkami, biti tetovirane ali označene na način, ki omogoča njihovo nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma rezultati preiskav iz te odredbe.
8. člen
Veterinarska organizacija mora krvne vzorce pri posameznih vrstah živali na istem gospodarstvu jemati istočasno za vse preiskave in hkrati opraviti tudi druge predpisane ukrepe iz te odredbe.
9. člen
Veterinarske organizacije, NVI in druge organizacije, ki se preko svojega dela seznanijo s podatki, pridobljenimi na podlagi te odredbe, morajo osebne podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Vse ostale podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, morajo varovati kot poslovno skrivnost in jih brez predhodnega dovoljenja VURS ne smejo uporabljati in posredovati.
10. člen
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe mora NVI poslati uradnemu veterinarju OU VURS, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 26., 27., 28., 29. in 30. člena te odredbe mora NVI poslati pristojnemu OU VURS, s katerega je bil vzorec poslan, in GU VURS.
11. člen
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali iz te odredbe se krijejo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z 49. členom in na podlagi osnov in meril za oblikovanje cen veterinarskih storitev v skladu s 5. točko tretjega odstavka 58. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS).
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
12. člen
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 189/2011 z dne 25. februarja 2011 o spremembi prilog VII in IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 53 z dne 26. 2. 2011, str. 56), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Preiskavo na BSE je treba opraviti:
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, v starosti nad 24 mesecev iz prve in druge alinee točke 2.1. I. Dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES (nujni zakol in zakol živali, ki kažejo klinične znake bolezni pri ante mortem pregledu). Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje govedi, preiskave opravi NVI;
– pri poginulih in usmrčenih govedih v starosti nad 24 mesecev iz točke 3.1. I. Dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v obratih iz točke (h) prvega odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1) kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: odobreni obrati kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti) in opravi preiskave;
– pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave. Ob vsakem sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene preiskave, ki jih opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Komisija.
(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je treba izvesti z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
13. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske goveje levkoze, je treba:
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post mortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave. Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
14. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vseh govedi, starejših od 24 mesecev, v 20 % čred; program vzorčenja pripravi VURS, vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– prijaviti primere abortusov govedi, za katere se sumi, da so posledica bruceloze, in jih poslati v preiskavo na brucelozo; v ta namen mora veterinar izpolniti obrazec za prijavo abortusov pri govedu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te odredbe, uvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje širjenja bolezni, in napisati pisno navodilo v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
(2) V čredah iz prve alinee prejšnjega odstavka, ki so uradno proste bruceloze, se preiskava ne opravi na moških živalih, ki so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar veterinarske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja OU VURS, ki po uradni dolžnosti izda odločbo imetniku živali, s katero odredi, da lahko gredo ta goveda le neposredno v zakol in se ne smejo uporabljati kot plemenske živali.
15. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati vsa goveda, starejša od 6 tednov, v 33 % čred; program vzorčenja pripravi VURS, intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali, najpozneje do 12. novembra 2012;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri post mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI.
16. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi goved v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(3) Program entomoloških preiskav na prisotnost vektorjev za bolezen modrikastega jezika pripravi NVI, potrdi pa ga VURS. Preiskave opravi NVI in o njih poroča v skladu s programom.
17. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, mora o tem pisno, z obrazložitvijo, obvestiti OU VURS.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
18. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Preiskati je treba vse ovce in koze, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(3) Preiskati je treba 500 poginulih ali usmrčenih ovac in 100 poginulih ali usmrčenih koz, starejših od 18 mesecev ali ki sta jim iz dlesni izrasla več kot dva stalna sekalca. Program vzorčenja v skladu s pravili, predpisanimi v 4. točki Dela II Priloge III Uredbe 999/2001 ES, pripravi NVI, potrdi ga VURS. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(4) Preiskati je treba minimalno število usmrčenih ovac oziroma koz, ki so starejše od 18 mesecev ali ki sta jim iz dlesni izrasla več kot dva stalna sekalca, v skladu z odločbo uradnega veterinarja v okviru zatiranja TSE v okuženem tropu. Minimalno število testiranih živali je določeno v Prilogi III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(5) Preiskati je treba vse ovce in koze, zaklane za prehrano ljudi, ki so starejše od 18 mesecev ali ki sta jim iz dlesni izrasla več kot dva stalna sekalca, v skladu z odločbo uradnega veterinarja v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave opravi NVI.
(6) Opraviti je treba potrditvene preiskave ob vsakem sumu na TSE pri drobnici ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni testi) vseh pozitivnih primerov TSE, če ne gre za atipični praskavec. Preiskave opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Komisija.
(7) Laboratorijsko testiranje iz prvega do šestega odstavka tega člena je treba izvesti z metodami, navedenimi v Prilogi X Uredbe 999/2001/ES.
(8) Z metodo genotipizacije – A iz Priloge 2, ki je sestavni del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah; vzorce odvzame NVI v obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu ovac v tropih iz prejšnje alinee; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi NVI;
– odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu številu ovac v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(9) Z metodo genotipizacije – B iz Priloge 2 je treba določiti genotip pri najmanj 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih ovcah in pri vseh primerih atipičnega praskavca pri ovcah. Program naključnega vzorčenja pripravi NVI, potrdi pa ga VURS. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
19. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati vzorce krvi 5 % drobnice, starejše od 6 mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi VURS.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
20. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi drobnice v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prejšnjega člena.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
21. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Aujeszkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih z več kot 500 plemenskimi svinjami vsako četrtletje preiskati 15 vzorcev krvi pitancev in 25 vzorcev krvi izločenih plemenskih svinj. Vzorce krvi za preiskave odvzamejo pri pitancih in plemenskih svinjah, izločenih v klanje, uradni veterinarji v klavnicah, pri plemenskih svinjah, izločenih za nadaljnjo rejo, pa veterinarske organizacije. Preiskave opravi NVI;
– na ostalih prašičerejskih gospodarstvih vzorce krvi odvzeti v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(2) Vzorce krvi iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2012.
22. člen
(1) Na klasično prašičjo kugo je treba na prašičerejskih gospodarstvih z več kot 500 plemenskimi svinjami vsako četrtletje preiskati 15 vzorcev krvi pitancev in 25 vzorcev krvi izločenih plemenskih svinj. Preiskave opravi NVI na vzorcih iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Na ostalih prašičerejskih gospodarstvih se preiskave na klasično prašičjo kugo opravijo v skladu s programom, ki ga pripravi VURS, na vzorcih krvi iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge se preišče tudi 1 % poginjenih prašičev, ki jih zbira veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
23. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vse jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic, nojev, pegatk, jerebic in matične jate fazanov, in sicer:
– na gospodarstvih, ki imajo nad 350 živali iz tega člena;
– v naseljih, kjer so gospodarstva, ki imajo nad 350 živali iz tega člena;
– v fazanerijah;
– v rejah nojev.
(2) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
24. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi v:
– matičnih jatah kokoši: 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– jatah nesnic konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva v času vzreje, pri starosti jate 12 do 18 tednov;
– jatah pitovne perutnine: 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi iz prejšnjega člena, najmanj enkrat letno;
– rejah nojev in fazanerijah enkrat letno na gospodarstvih, ki so vključena v program iz 25. člena te odredbe.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI. Preiskave v rejah nojev se opravijo na vzorcih, odvzetih v skladu s programom iz 25. člena te odredbe.
25. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(2) Vzorce iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2012.
VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
26. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki ga pripravi VURS, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.
(2) V ribogojnicah, ki kupujejo ikre, vršijo promet oziroma trgujejo z živimi ribami, je treba v skladu s programom, ki ga pripravi VURS, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno preiskati organe rib dovzetnih vrst.
(3) NVI opravi klinični pregled, odvzame vzorce in opravi preiskave.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
27. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba enkrat letno klinično pregledati vse čebelje družine na lokaciji vzrejališč matic in čebelje družine plemenilnih postaj.
(2) Na prisotnost malega panjskega hrošča je treba enkrat letno klinično pregledati vse čebelje družine, drobir, panje, skladiščeno satje in čebelnjake na lokaciji vzrejališč matic in plemenilnih postaj.
(3) NVI opravi klinični pregled in, če rezultati kliničnega pregleda niso negativni, odvzame vzorce ter opravi preiskave.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH PTICAH
28. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati lisice, uplenjene v skladu s programom VURS, ter vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere VHS.
(3) V skladu s programom, ki ga pripravi VURS, je treba lisice, poslane v preiskavo na steklino, pregledati tudi na prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja in določitev starosti.
(4) Dokler je celotno ozemlje Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, določeno kot okuženo s steklino, morajo veterinarske organizacije sprejeti vse lisice, ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso namenjene za preiskavo na steklino in jih oddati VHS.
(5) Veterinarske organizacije morajo uplenjene lisice iz drugega odstavka tega člena oddati VHS za nadaljnje preiskave na steklino skupaj s spremnim obrazcem, ki ga izpolni uplenitelj in je dostopen na spletni strani VURS. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem, ki ga izpolni uplenitelj, se jih ne pošlje v preiskavo.
(6) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
(7) Sistematični nadzor na prisotnost European Bat Lyssavirus (EBLV) v populaciji netopirjev se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzame izvajalec vzorčenja netopirjev, preiskave opravi NVI.
29. člen
(1) Skladno s programom, ki ga pripravi VURS, je treba odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega.
(2) Na prisotnost virusov klasične prašičje kuge in bolezni Aujeszkega je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče, ki jih pobere VHS.
(3) Vzorce krvi odvzamejo lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu s programom VURS, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
30. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo:
– izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih vrst,
– NVI.
(3) Preiskave opravi NVI.
X. IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA UGOTAVLJANJA VZROKA POGINA
31. člen
(1) Sistematično ugotavljanje vzrokov pogina se izvaja v skladu s programom dela, ki ga pripravi NVI za vsako regionalno enoto posebej in ga potrdi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI.
(3) NVI mora uradnemu veterinarju OU VURS predložiti poročilo o opravljenih preiskavah in vzrokih pogina iz tega člena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
XI. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI
32. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti za bolezen dovzetne živali na antraksovih distriktih oziroma za bolezen dovzetne živali, ki se krmijo s krmo, ki izvira z antraksovih distriktov. Antraksov distrikt je območje, na katerem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen primer vraničnega prisada. Seznam antraksovih distriktov je objavljen na spletni strani VURS.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne, preden se živali žene na pašo, oziroma vsaj tri tedne pred pričetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z antraksovih distriktov.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
33. člen
(1) Proti steklini je treba cepiti govedo, drobnico in kopitarje, ki se pasejo oziroma se ženejo na pašo na območje z izrazitim tveganjem za steklino. Območje z izrazitim tveganjem je območje, ki ga določi VURS na podlagi ocene tveganja za pojav stekline pri domačih živalih. Območja z izrazitim tveganjem so objavljena na spletni strani VURS.
(2) Cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne pred začetkom paše.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
X. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3440-3/2011
Ljubljana, dne 16. decembra 2011
EVA 2011-2311-0053
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost