Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4671. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011, stran 14306.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 32/11) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Sekcija/Podsekcija/K2/K3         |   Rebalans|
|   |                     |     2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  22.567.698|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  18.902.667|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  16.431.834|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  14.627.836|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   849.998|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   954.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.470.833|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.688.401|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    12.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    23.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    77.447|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   669.685|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   180.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    11.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   169.000|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    1.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.447.304|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  3.447.304|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    36.377|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    36.377|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  26.575.780|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  6.494.992|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.047.712|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   167.520|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  4.193.061|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   353.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   733.699|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  10.496.767|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  1.124.506|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  5.305.160|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   652.660|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  3.414.441|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.919.588|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.919.588|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   664.433|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   102.304|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   562.129|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |  –4.008.082|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.082|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.082|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    1.082|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    1.082|
|   |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV        |       |
|   |(IV. – V.)                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  4.780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  4.780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  4.780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   906.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   906.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   906.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –133.480|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  3.873.520|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  4.008.082|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC     |   133.480|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupni organ OU in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2011 do 2014).
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt razpolaganja z nepremičninami, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter kadrovski načrt.
Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«.
2. člen
4. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06, 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11),
– izvirni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju krajevne skupnosti), ki so namenski in so namenjeni posamezni krajevni skupnosti za točno določen namen v njenem finančnem načrtu,
– sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah,
– okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), ki se porabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin,
– okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10), ki se porabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicij in projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi.«.
3. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini največ 223.350 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča občinski svet.
Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v letu 2011 namenijo sredstva v višini največ 495.172 €. Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada, vendar največ do višine 495.172 €. O porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča župan.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2011-7/4
Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.