Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 628/2011 Ob-5900/11 , Stran 2922
Št. 628/2011 Ob-5900/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na podlagi Pogodbe o najemu poslovnih prostorov Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, sklenjene med Elektro Ljubljana d.d. in Ministrstvom za kulturo RS, dne 16. 12. 2011, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana za obdobje 2012–2016 (v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka JCR-SME-2012-2016)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 2. Predmet in cilji razpisa Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana (v nadaljevanju SME) za obdobje od predvidoma 1. 3. 2012 do 31. 12. 2016, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne uprizoritvene umetnosti. SME obsega prostore na Slomškovi 18, Ljubljana: dvorana, v izmeri 367 m2 ter spremljajoči prostori v kleti, to so sanitarije, v izmeri 50 m2, prostor pod odrom, v izmeri 240 m2 in prostor, v izmeri 59 m2, kjer so sanitarije z umivalnico, garderoba in čajna kuhinja za nastopajoče. Ministrstvo bo programsko upravljanje SME podpiralo v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: – spodbujanje vseh oblik sodobnega raznolikega uprizoritvenega izraza in zagotavljanje dobrih produkcijskih pogojev (prostorskih, tehničnih, organizacijskih) za neinstitucionalizirane uprizoritvene prakse; V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebne nepridobitne organizacije, ustanove ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva. Programsko upravljanje SME je upravljanje prostorov SME z namenom zagotoviti dobre produkcijske pogoje (prostorske, tehnične, organizacijske) za neinstitucionalizirane uprizoritvene prakse. Prijavitelj je nevladna kulturna organizacija, ki deluje na področju razpisa in se prijavi na razpis. Upravičena oseba je prijavitelj, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu. Odgovorna oseba prijavitelja je oseba, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa prijavitelja. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Splošni stroški delovanja so izdatki za blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za izvajanje programa. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so: – splošni stroški delovanja; – stroški dela, povezani z delovanjem SME; – stroški za nakup opreme za SME; – opredeljeni v prijavi prijavitelja; – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastali; – prepoznavni in preverljivi; – podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev. Programski materialni stroški in stroški investicijskega vzdrževanja v okviru ciljnega razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016, niso upravičeni stroški. Prijavitelj v okviru ciljnega razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016, ni upravičen do sofinanciranja programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja, hkrati ni upravičen do zaprošanja za sredstva za nakup opreme, ki je že sofinancirana iz javnih sredstev v okviru že končanih postopkov. 4. Programska določila Program SME predvidoma vsebuje naslednje programske enote: – predprodukcija (vaje, raziskave, …) – izobraževanje (delavnice, seminarji, predavanja, …) – javne prireditve (predstave, gostovanja, …) Programska shema v deležu ne sme presegati 40% vsebin v izvršni produkciji ali neposredni organizaciji programskega upravitelja ter mora vključevati v preostalem deležu dejavnosti vsaj 8 drugih nevladnih kulturnih organizacij (izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov; v nadaljevanju: podizvajalcev). Programski upravitelj mora pri pripravi programske sheme, ki jo opredeli v predpisanem prijavnem obrazcu 2, ki je del razpisne dokumentacije, upoštevati pogoje o uporabi prostora, ki so del pogodbe o najemu poslovnih prostorov SME in so zavezujoči tudi za programskega upravitelja (vključeni bodo tudi v pogodbo o programskem upravljanju): – da bo ravnal po določbah požarnega reda; – da bo najmanj 30 dni pred začetkom tekočega meseca najemodajalca seznanil z urnikom prireditev za tekoči mesec in ga po potrebi z njim uskladil. Na podlagi usklajevanja si najemodajalec lahko pridrži pravico uporabe prostorov SME do pet dni mesečno za lastne prireditve. Zaradi nemotene izvedbe javnega programa mora najemodajalec uporabo prostora za lastno prireditev v tekočem mesecu programskemu upravitelju najaviti najmanj 30 dni pred začetkom tekočega meseca, v času uskladitve urnika za tekoči mesec. V primeru, če za izvedbo lastnih prireditev najemodajalec uporablja opremo programskega upravitelja prostora SME in na njej povzroči škodo, mora to škodo povrniti; – da bo med prireditvami za obiskovalce uporabljal le dostop s Slomškove ulice; – da lahko uporablja dostop s Kotnikove ulice in glavno dvorišče s parkiriščem le v namen priprave in končanja prireditve, to je dostava in odvoz scenografije, odrske in tehnične opreme, rekvizitov, promocijskih materialov in podobnih materialov, vezanih na izvedbo prireditve, ter čiščenje prostorov; – da bo v namene iz prejšnje alineje uporabljal dostop s Kotnikove ulice in glavno dvorišče s parkiriščem med delovniki le v času med 16. in 6. uro; – da bodo vse posledice prireditve odpravil do 6. ure delovnega dne in 12. ure na dela prost dan. Z izbranim programskim upraviteljem bo za razpisno obdobje sklenjena pogodba o programskem upravljanju. V njej se natančno opredeli podrobnejša programska shema za leto 2012, za naslednja leta pa se na podlagi poziva programskemu upravitelju za predložitev programske sheme za tekoče leto in ovrednotenja programske sheme, za vsako leto posebej sklene dodatek k osnovni pogodbi. Če najemno razmerje med Elektrom Ljubljana d.d. (kot najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo RS (kot najemnikom) preneha pred potekom pogodbenega razmerja, določenega v pogodbi o programskem upravljanju, se dodatka k pogodbi za naslednje leto ne sklene, pogodba pa se razveže. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na ciljni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – niso javni zavodi, javni skladi, agencije ali druge javnopravne osebe oziroma niso samostojni podjetniki ali gospodarske družbe; – so nevladne kulturne organizacije, pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in delujejo na razpisanem področju; – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti; – na razpisanem področju v vlogi organizatorja (producenta) delujejo vsaj tri leta; – so bili v letu 2010 in 2011 poslovno likvidni; – pri pripravi programske sheme upoštevajo programske parametre iz 4. točke razpisa; – se strinjajo s pogoji o uporabi prostora, navedenimi v 4. točki razpisa, ki so za programskega upravitelja zavezujoči; – predlagajo programsko shemo, ki vključuje vsaj 60% programa v produkciji podizvajalcev -vsaj 8 različnih nevladnih kulturnih organizacij – izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov; – da podizvajalcem (izvajalci javnih kulturnih programov in projektov, samozaposleni na področju kulture) ne bodo zaračunavali stroškov storitev ter uporabe prostora in opreme (najemnina, oprema, promocija...); – predlagajo finančno konstrukcijo programske sheme, v kateri zaprošeni znesek sofinanciranja upravičenih stroškov ne presega 160.000,00 € na letni ravni; – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 5 s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu 1, ki je del razpisne dokumentacija. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 7. Razpisni kriteriji Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 100 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*1) Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 8. Uporaba kriterijev Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Posamezni kriteriji so razčlenjeni na podkriterije, pri čemer je pri posameznem podkriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Seštevek števila točk po podkriterijih predstavlja število točk posameznega kriterija. Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. Izbran bo programski upravitelj, katerega vloga bo v postopku ocenjevanja in vrednotenja vlog ocenjen z najvišjim številom točk. 9. Predvidena vrednost sredstev Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet ciljnega razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016, je predvidoma 160.000,00 € na letni ravni. Sredstva, namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov, se v razpisnem obdobju zagotovijo iz državnega proračuna in proračuna Mestne občine Ljubljana in sicer v predvideni višini na letni ravni: 85.000 € Ministrstvo za kulturo RS, 75.000 € Mestna občina Ljubljana. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za posamezno leto mora izbrani programski upravitelj porabiti v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Z izbranim programskim upraviteljem se sklene petletna pogodba o programskem upravljanju z Ministrstvom za kulturo RS, Mestno občino Ljubljana in Elektrom Ljubljana d.d. Pogodba se sklene za obdobje petih let, pod pogojem, da bo Ministrstvo za kulturo ves čas najemnik SME. Če najemno razmerje med Elektrom Ljubljana d.d. (kot najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo RS (kot najemnikom) preneha, se pogodba s programskim upraviteljem, sklenjena na podlagi tega razpisa, razveže. 11. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12. 2011 in se zaključi 23. 1. 2012. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Besedilo projektnega ciljnega razpisa, oznaka JCR-SME-2012-2016, – prijavni obrazec 1; – prijavni obrazec 2. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1; – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2; – obvezne priloge, navedene v prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog 13.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13.2. Vloga mora biti najpozneje do vključno 23. 1. 2012, v poslovnem času Ministrstva za kulturo, predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na ciljni razpis z oznako JCR-SME-2012-2016. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1. 2012 oziroma do vključno tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni Ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 30. 1. 2012, ob 9. uri. Ministrstvo bo izbralo programskega upravitelja po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. Opozorilo: Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku ciljnega razpisa JCR-SME-2012-2016 in skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 potrebno v razpisnem postopku pred izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance. Kolikor soglasje s strani Ministrstva za finance ne bo izdano, Ministrstvo dejavnosti izbranega programskega prijavitelja ne bo moglo sofinancirati. 16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Mojca Jan Zoran, mojca.jan-zoran@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost