Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Ob-5868/11 , Stran 2973
Ob-5868/11
Uprava družbe Korona inženiring d.d., Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na podlagi tretjega odstavka 8. člena Statuta družbe, sklicuje
30. redno zasedanje
skupščine delničarjev,
ki bo 24. 1. 2012 ob 12.30, v poslovnih prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Mestni log 88A, I. nadstropje, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Strmčnik in za preštevalko glasov Vero Dodig. Skupščini prisostvuje notarka Erika Braniselj iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik o poteku te skupščine. 2. Seznanitev s letnim poročilom o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z pisnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 ter z revizijskim poročilom za poslovno leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička. Predlog sklepa 1: čisti bilančni dobiček iz poslovnega leta 2010 v skupnem znesku 348.458,72 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa 2: nerazporejen bilančni dobičk iz leta 2005 v znesku 98.964,92 EUR se izplača delničarjem v obliki dividend. 4. Odločanje o razrešnici upravi. Predlog sklepa: skupščina potrjuje delo upravnega odbora družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2010 ter ji podeli razrešnico na podlagi 294. člena ZGD-1 za delo v poslovnem letu 2010. 5. Razno Gradivo za zasedanje skupščine lahko dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 12. do 14. ure po predhodni najavi. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost. Delničarji lahko morebitne utemeljene nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za spremembo dnevnega reda sporočijo upravi družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica. V skladu z 9. členom Statuta družbe skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega kapitala družbe. V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 15. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih delničarjev.
Korona d.d. dr. Boštjan Strmčnik, predsednik upravnega odbora