Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 123/2011 Ob-5857/11 , Stran 2951
Št. 123/2011 Ob-5857/11
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51100-15/2011/3, sprejetega na 140. redni seji dne 16. 6. 2011, drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis štipendij
za študij državljanov Arabske republike Egipta in Republike Tunizije v Republiki Sloveniji (129. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Arabske republike Egipta in Republike Tunizije na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji na magistrskem ali doktorskem študiju in sicer za vsako državo: – 3 štipendije za magistrski študij ali – 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali – 2 štipendiji za doktorski študij. Štipendija se dodeli za: – šolnino v višini dejanske šolnine in – življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno. Štipendija za življenjske stroške je namenjena stroškom zdravstvenega zavarovanja, namestitve in prehrane ter drugim stroškom, povezanim z izobraževanjem v Republiki Sloveniji. Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa in ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi (vpisnina, literatura, laboratorijski prispevki, zavarovanje in drugi stroški). Pravica do štipendije za šolnino in življenjske stroške se dodeli za tekoče ali naslednje študijsko leto glede na datum vložitve prijave in do zaključka študijskega programa. Štipendija za življenjske stroške se podeli tudi za obdobje od konca zadnjega letnika študijskega programa do zaključka študija, vendar največ za 12 mesecev po zaključku študijskega programa. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost javnega razpisa je 200.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov. Sredstva se skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 51100-15/2011/3 zagotovijo iz namenskih sredstev sklada. 3. Pogoji javnega razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 3.1. je državljan Arabske republike Egipta ali Republike Tunizije in hkrati ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja; 3.2. je bil za štipendijo po tem javnem razpisu nominiran s strani pristojnega organa Arabske republike Egipta ali Republike Tunizije; 3.3. je sprejet ali vpisan na podiplomski magistrski ali doktorski program na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa, na katerem bo pridobil formalno javnoveljavno stopnjo izobrazbe, za katero bo prejel javnoveljavno spričevalo, pri čemer ne gre za enovit magistrski ali enovit doktorski študij; 3.4. bo imel v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, kot ga določa tretja alineja prvega odstavka 35. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 (57/11 popr.), in bo v Republiki Sloveniji tudi prebival; 3.5. bo imel v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu, status študenta v Republiki Sloveniji; 3.6. oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami v Republiki Sloveniji, 3.7. v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih; 3.8. v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu, v Republiki Sloveniji ali v tujini ne bo: – v delovnem razmerju, – opravljal samostojne registrirane dejavnosti, – vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojnem organu v tujini. Če bo kandidatu podeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral pogoje po tej točki javnega razpisa izpolnjevati celoten čas izobraževanja. Sklad bo izpolnjevanje pogojev iz te točke javnega razpisa preverjal na podlagi izjave kandidata, predloženih dokazil ali uradne poizvedbe pri pristojnem organu oziroma instituciji. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: 4.1. potrdilo o državljanstvu in prebivališču kandidata v tuji državi, izdano s strani pristojne ustanove, oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih bo sklad ugotavljal državljanstvo kandidata in prebivališče v tujini, 4.2. potrdilo slovenske visokošolske izobraževalne ustanove o vpisu ali sprejemu na magistrski ali doktorski študij, s točno navedbo izobraževalnega programa in študijskega leta začetka študija, 4.3. potrdilo o nominaciji, ki ga izda pristojni organ Arabske republike Egipta oziroma Republike Tunizije. Dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije, vendar ima sklad pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Oddanih dokumentov sklad ne vrača. Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave bodo za štipendiranje izbrani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih prijav do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje, in bo skupna višina zaprošenih sredstev presegla razpoložljiva sredstva, se bo za odločitev o izbiri štipendistov uporabilo merilo višje dosežene povprečne ocene pri zadnjem v celoti zaključenem izobraževanju, ocenjevanem z ocenami. Če bo sklad za odločitev moral uporabiti navedeno razmejitveno merilo, bo kandidate pozval, da predložijo potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnje v celoti zaključeno izobraževanje, ocenjevano s številčnimi ocenami, in uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat to izobraževanje zaključil, ali druga pristojna ustanova. Prijave kandidatov, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo zavrnjene. 6. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, lahko pooblasti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati tudi pooblaščenec. Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno notarsko overiti. Pooblastilo mora biti oddano v originalu in podpisano s strani pooblastitelja. Pooblaščenec pa mora podpisati izjavo, da pooblastilo sprejema. 7. Obravnavanje prijav, pogodba o štipendiranju in nakazilo štipendije Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat predloži dokazila, če so zahtevana v odločbi, sklad z izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. Sklad praviloma v odločbi zahteva potrdilo o vpisu v ustrezen letnik in študijsko leto na program, za katerega je bila dodeljena štipendija, in izjavo ali dokazilo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, če še nista bila predložena v postopku odločanja, po potrebi pa tudi druga dokazila. S pogodbo o štipendiranju se opredelijo vse obveznosti štipendista skladno z SPP. Nakazilo štipendije se izvaja skladno z določili pogodbe o štipendiranju. 8. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si. Prav tako je dokumente možno prevzeti na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22 (6 nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času. Poslovni čas sklada je v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro (v nadaljevanju: poslovni čas). 9. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 129. javni razpis). Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času ali po pošti. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijave po elektronski pošti se ne bodo upoštevale. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) takse prosta. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Prijave, ki bodo prispele po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, bodo zavrnjene. Prijave za raven izobraževanja, za katere glede na prvi odstavek točke 1. Predmet javnega razpisa ni več prostih mest, bodo zavrnjene. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe o štipendiranju z izbranimi štipendisti. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati dobijo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku Razpisi in objave, telefonsko ali osebno pa v času uradnih ur, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Darinki Trček, tel. +386 (0)1/434-10-88, e-pošta: darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije