Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4685. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije, stran 14327.

Na podlagi 5. člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/09, 43/09, 4/10 in 42/10) se v prvem odstavku 16. člena črta besedilo »in zbirke podatkov celotnih statističnih finančnih izkazov (vse postavke in vse družbe) ter podatke o blokadah transakcijskih računov«.
2. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu zahtevka za unovčitev banke in potrditve zneska za unovčitev SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo zahtevanega zneska. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazil o plačilu SID banki za namen izterjave unovčenega jamstva.
(2) Zneski izterjave jamstev, ki so bila unovčena po zakonu in tej uredbi, se nakazujejo na račun Proračuna Republike Slovenije, na podračun številka 01100-6300109972 in s sklicem 18 10995-7509014-0XXXXXXX, pri čemer je XXXXXXX sedemmestna oznaka matične številke pravne osebe.
(3) V primeru ko izterjan znesek nakazuje banka, je le-ta dolžna ministrstvu, pristojnemu za finance, posredovati tudi naziv pravne osebe in datum nakazila pravne osebe banki.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 24. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je nad dolžnikom uveden postopek zaradi insolventnosti ali postopek likvidacije, mora banka obvestiti SID banko o vsaki terjatvi, ki jo prijavi v postopek, najpozneje 14 dni pred iztekom roka za prijavo terjatev v insolventni postopek ali postopek likvidacije. SID banka pošlje Državnemu pravobranilstvu, najpozneje deset dni pred iztekom roka za prijavo terjatev oziroma potencialnih terjatev v insolventni postopek ali postopek likvidacije, popolno dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatve oziroma potencialne terjatve Republike Slovenije, skupaj s podatkom o računu in sklicu iz drugega odstavka prejšnjega člena. SID banka posreduje kopijo prijavljenih terjatev oziroma potencialnih terjatev Republike Slovenije ministrstvu, pristojnemu za finance, v roku desetih delovnih dni od njihovega prejema.«.
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se beseda »sproti« nadomesti z besedo »četrtletno«.
5. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) SID banka četrtletno poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, v elektronski obliki XML do 20. dne v prvem mesecu četrtletja za podatke po stanju na zadnji dan preteklega četrtletja o:
– stanju glavnic kreditov in spremembah kreditnih pogodb na obrazcu »Stanje kreditov po ZJShemRS«, ki je Priloga 1 k tej uredbi in njen sestavni del,
– poteku izterjave iz naslova unovčenih jamstev na obrazcu »Izterjava po ZJShemRS«, ki je Priloga 2 k tej uredbi in njen sestavni del,
– podatkih o terjatvah iz naslova unovčenih jamstev na obrazcu »Zbirni podatki o terjatvah po ZJShemRS«, ki je Priloga 3 k tej uredbi in njen sestavni del,
– opravljenem nadzoru nad namensko porabo kreditov in o opravljenih revizijah po 25. členu te uredbe na obrazcu »Poročilo o nadzoru, izredni reviziji in ukrepih po ZJShemRS«, ki je Priloga 4 k tej uredbi in njen sestavni del,
– vračilih plačanih jamstev na obrazcu »Poročilo o vračilih po ZJShemRS«, ki je Priloga 5 k tej uredbi in njen sestavni del, in
– sklenjenih aneksih k pogodbam o jamstvu na obrazcu »Seznam aneksov po ZJShemRS«, ki je Priloga 6 k tej uredbi in njen sestavni del.
(2) SID banka mora vsak četrtek do 12. ure oziroma vsak predzadnji delovni dan v tednu po elektronski pošti obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, o prejetih zahtevkih in predvidenih unovčitvah na obrazcu »Poročilo o pozivih po ZJShemRS«, ki je Priloga 7 k tej uredbi in njen sestavni del.«.
6. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) SID banka mora ministrstvu, pristojnemu za finance, najkasneje v roku petih delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o jamstvu oziroma aneksa poslati sklenjeno pogodbo o jamstvu z banko s prilogo oziroma aneks.
(2) V primeru poziva banke za unovčitev jamstva mora SID banka ministrstvu, pristojnemu za finance, najkasneje v roku petih delovnih dni od prejema popolnega poziva banke, poslati poziv SID banke za unovčitev jamstva, ki mora vsebovati:
– polni naziv banke,
– polni naziv kreditojemalca,
– številko jamstvene pogodbe,
– številko kreditne pogodbe,
– pozvani znesek unovčitve jamstva v skupni višini in z navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti (glavnica, pogodbene obresti, zamudne obresti, stroški),
– izjavo SID banke, da kredit izpolnjuje pogoje po Zakonu in tej uredbi ter, da je pozvani znesek preverjen in skladen s kreditnimi in jamstvenimi pogoji,
– datum roka plačila,
– transakcijski račun banke,
– številko sklica za plačilo.
(3) SID banka mora k pozivu iz prejšnjega odstavka priložiti naslednje priloge:
– kopijo obrazca »Poziv upnika na unovčitev jamstva Republike Slovenije« iz popolnega zahtevka banke za unovčitev jamstva (brez prilog),
– kopijo kreditne pogodbe z vsemi morebiti sklenjenimi aneksi,
– kopijo listin, s katerimi so ustanovljena zavarovanja za kreditno obveznost,
– kopijo dokazila o opravljeni preveritvi, da kredit izpolnjuje pogoje po Zakonu in tej uredbi,
– izračun SID banke, s katerim je preverila pravilnost zahtevka banke.
(4) V primeru nadaljnjih pozivov SID banke za unovčitev jamstva pri istem kreditu, k pozivu SID banke ni treba priložiti:
– kopije kreditne pogodbe in tistih aneksov, ki so bili ministrstvu, pristojnemu za finance, že poslani s predhodnimi pozivi,
– kopije listin, s katerimi so ustanovljena zavarovanja za kreditno obveznost,
– izjavo SID banke, da kredit izpolnjuje pogoje po Zakonu, če so bili ministrstvu, pristojnemu za finance, že poslani s prvim ali drugimi pozivi.
(5) SID banka mora poslati ministrstvu, pristojnemu za finance, listine, iz katerih izhajajo dejstva, ki vplivajo na višino in obstoj izkazanih terjatev iz naslova unovčenih jamstev v knjigovodskih evidencah, najpozneje v roku desetih delovnih dni po njihovi izstavitvi ali pridobitvi.
(6) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance, mora SID banka poslati ministrstvu, pristojnemu za finance, dokumentacijo, ki se nanaša na izvedene postopke nadzora in izredne revizije.
(7) V pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko se podrobneje določijo način in roki pošiljanja podatkov, poročil in dokumentacije, ki jo SID banka pridobi po tej uredbi.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Do vzpostavitve informacijskega sistema na ministrstvu, pristojnemu za finance, ki omogoča uvoz podatkov v elektronski obliki XML, SID banka poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, na obrazcih, ki so Priloga od 2 do 7 k uredbi in njen sestavni del, v preglednicah excel.
(2) Datum vzpostavitve informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo, pristojno za finance, na svoji spletni strani.
8. člen
(1) Ne glede na prvo alineo prvega odstavka 28. člena uredbe SID banka poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o stanju glavnic kreditov in spremembah kreditnih pogodb na obrazcu »Stanje kreditov po ZJShemRS — excel«, ki je Priloga 8 k tej uredbi in njen sestavni del.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja do vzpostavitve informacijskega sistema iz prvega odstavka 7. člena te uredbe. V tem času se obrazec »Stanje kreditov po ZJShemRS«, ki je Priloga 1 k uredbi in njen sestavni del, ne uporablja.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00712-68/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-1611-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost