Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

SV 951/2011 Ob-5864/11 , Stran 2976
SV 951/2011 Ob-5864/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz Celja, opr. št. SV 951/2011 z dne 16. 12. 2011, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, sicer: nepremičnina z ID znakom 1077-1612-3, posamezni del št. 3, v stavbi št. 1612, k.o. 1077 – Celje, ki v naravi predstavlja stanovanje in kletno shrambo, v skupni izmeri 31,46 m2, v stavbi na parceli št. 2477, k.o. 1077 – Celje, na naslovu Razlagova ulica 8, 3000 Celje, last kreditojemalec in zastavitelj Amal Jelen, rojen 3. 10. 1988, stanujoč Praprotnikova ulica 32, pošta 3330 Mozirje, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. VE01 142076000, v znesku 25.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita 31. 12. 2029, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero: 6-mesečni Euribor + 3,80% letno, kar na dan 12. 12. 2011 skupaj znaša 5,50% letno, z efektivno obrestno mero, ki na dan odobritve kredita znaša 6,15% letno, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo predčasne zapadlosti kredita, kot izhaja iz 17. točke pogodbe o dolgoročnem kreditu in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.