Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4615. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah, stran 14240.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in tretjega odstavka 30. člena Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 104/07, 85/10 in 105/11) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah
1. člen
V Navodilu za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah (Uradni list RS, št. 98/08 in 102/08, v nadaljevanju navodilo) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) To navodilo predpisuje obliko in način izpolnjevanja ter elektronskega posredovanja poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah iz 2. člena Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 104/07, 85/10 in 105/11; v nadaljevanju: sklep o poročanju) ločeno na posamični in konsolidirani podlagi.«.
Peta alineja drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– kapitalski zahtevi za tržna tveganja (v obliki obrazcev MKR SA TDI, MKR SA TDI-a, MKR SA TDI-b, MKR SA CTP, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM, MKR IM, MKR IM Details in CR SETT) ter«.
2. člen
V 2. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka v siva polja obrazcev za tržna tveganja, v katerih se zahteva vnos uteži, te vnese v skladu z določbami Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10 in 100/11; v nadaljevanju: sklep o tržnih tveganjih). Enako velja za uteži v stolpcu 5 obrazca MKR SA TDI-a in domnevne spremembe obrestne mere v stolpcu 4 obrazca MKR SA TDI-b.«.
3. člen
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Trgovalna banka izpolni in posreduje samo nabor tistih obrazcev, kjer ima stanje oziroma pojav izpostavljenosti. Izjemi od tega pravila sta obrazca MKR SA FX in CR SETT, ki so jih dolžne posredovati vse banke (tudi netrgovalne).«.
Tretji stavek četrtega odstavka se spremeni tako da se glasi:
»Posamezne kapitalske zahteve za tržna tveganja na konsolidirani podlagi so v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 97/10; v nadaljevanju: sklep o konsolidiranem nadzoru) enake seštevku kapitalskih zahtev podrejenih družb in kapitalske zahteve nadrejene družbe.«.
4. člen
Za 13. členom navodila se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(Obrazec MKR SA CTP – Izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu)
(1) Banka posreduje obrazec MKR SA CTP na posamični in konsolidirani podlagi.
(2) Banka mora izpolniti in posredovati obrazec MKR SA CTP, v kolikor gre za trgovalno banko, ki izračunava kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu. V primeru, da banka nima izpostavljenosti iz naslova posebnega pozicijskega tveganja za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu, obrazca MKR SA CTP ne posreduje.«.
5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Obrazec CR SETT – Izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave)
Banka posreduje obrazec CR SETT na posamični in konsolidirani podlagi.«.
6. člen
Banka mora prva poročila po tem navodilu predložiti po stanju na dan 31. 12. 2011, in to najkasneje do 28. 2. 2012, kasneje pa v rokih, predpisanih v 30. točki sklepa o poročanju.
To navodilo začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 20. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
guverner