Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 6233/11 Ob-5876/11 , Stran 2930
Št. 6233/11 Ob-5876/11
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: univerza). 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl.US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS,34/11 – odl. US. In 78/11), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10), Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani«, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248 z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007, L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske unije, L 210/12 z dne 31. 7. 2006 in L 126/1 z dne 21. 5. 2009), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1 z dne 23. 9. 2009 in 248/1 z dne 22. 9. 2010; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), navodila organa upravljanja na področju kohezijske politike, Odločba Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV/1/3/01-0-MVZT o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani«, z dne 16. 12. 2011 in pogodba št. 3211-11-000538 o sofinanciranju in izvedbi operacije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so se v študijskem letu 2011/2012 vpisali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) oziroma 4. letnik doktorskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004, ki se v študijskem letu 2011/2012 še izvajajo (v nadaljevanju: prejšnji doktorski študij), in bodo: – v času trajanja doktorskega študija, v skladu z akreditiranim študijskim programom, v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, dosegli: – znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali – patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali – uspešno opravljen zagovor doktorske naloge in s tem pridobljen naslov doktor znanosti ali – najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge in s tem pridobili naslov doktor znanosti. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: – inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, – boja proti revščini in socialni izključenosti, – zagotavljanja enakih možnosti v družbi, – staranja prebivalstva in demografijo širše, – kakovostjo izobraževanja, – trajnostjo znanja, – zdravja, – prehrane in živilstva, – okolja, – ekologije, – zelenih tehnologij, – biotehnologije, – materialov, – obnovljivih virov energije, – nanotehnologije, – informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma – kulturne dediščine. V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda samo eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija ali B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. Prijavitelji, ki oddajo vlogo za sofinanciranje po A) točki in so v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, do denarne spodbude niso upravičeni. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni izbrana. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje oziroma 4. letniku prejšnjega doktorskega študija, če je redno napredoval v višji letnik doktorskega študija, za katerega je pridobil sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se upošteva potrdilo o podaljšanju statusa študenta iz upravičenih razlogov, kakor jih opredeljuje Zakon o visokem šolstvu(*1), vendar največ za eno leto. Ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke javnega razpisa. (*1) 70. člen ZViS Status študenta preneha, če študent: – diplomira, – ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, – se izpiše, – se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, – je bil izključen, – dokonča podiplomski študij, – ne dokonča podiplomskega študija v ustreznem, s statutom predpisanem roku. V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija, ki s tem prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu Univerze v Ljubljani, pri tem pa so v višji letnik redno napredovali, – nimajo sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz gospodarstva, ipd.). 5.2. Vsebina in priprava vloge Za prijavo na javni razpis po 3.A) točki javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in natisnjeni obliki; 2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije); 3. Obrazec št. 10-2: Program dela, ki ga podpiše mentor ali predvideni mentor (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije). Prijavitelj, ki se prijavlja za sofinanciranje na javnem razpisu po 3.A) točki javnega razpisa in želi uveljavljati delovnega mentorja, predloži tudi obrazec št. 10-3: Izjava delovnega mentorja. Če obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. Za sofinanciranje na javnem razpisu po 3.B) točki javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in natisnjeni obliki; 2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije). 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag 48 točk. Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. 6.2. Postopek ocenjevanja vlog Vloge oceni komisija, ki jo imenuje senat univerze, po merilih iz točke 6 javnega razpisa. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke javnega razpisa: Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo imele prednost vloge kot je opisano v drugem odstavku. Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa ali se za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa zavržejo, vendar vsebujejo vse obrazce in priloge za kandidiranje za sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa: Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša 7.608.181,44 EUR, in sicer: – 6.466.954,22 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 1.141.227,22 EUR – slovenska udeležba. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%. Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska sredstva ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v proračunu ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev ministrstva se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila. Pri dodelitvi sredstev bodo imele prednost prijavitelji, ki bodo izbrani po 3.A) točki javnega razpisa. Preostanek sredstev bo namenjen prijaviteljem, izbranim po 3.B) točki javnega razpisa. 7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, in – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki javnega razpisa lahko obsega do 50,00% šolnine za doktorski študij, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. 8.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – šolnina za doktorski študij, – denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto, – stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja, – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pogoj za izplačilo v tekočem študijskem letu sta potrdilo o vpisu in o rednem napredovanju. V okviru rednega napredovanja se upošteva potrdilo o podaljšanju statusa študenta iz upravičenih razlogov (70. člen ZViS), vendar največ za eno leto. Ostala dokazila o upravičenih stroških so za: – šolnino (oziroma njen sorazmerni del): račun za šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine; – denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz drugih javnih sredstev – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini: program konference, dokazilo o aktivni udeležbi na konferenci in prispevku ter za: – prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če je iz nje razvidna cena in dokazilo o plačilu stroška. – stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška, – stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka. Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov so opredeljena v neposredni potrditvi operacije in se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki jih izda OU ter skladno z navodili in usmeritvami ministrstva. 9. Obdobje upravičenosti stroškov Obdobje upravičenosti stroškov je za strošek šolnine od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2015 ter za ostale upravičene stroške od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2015. Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po javnem razpisu in ne več kot 3 leta šteto od 1. 10. 2011. Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja. Čas iz drugega odstavka lahko univerza podaljša ob priložitvi potrdila o podaljšanju statusa študenta iz upravičenih razlogov (70. člen ZViS), vendar največ za eno leto. V času podaljšanja statusa študenta sofinanciranje ni zagotovljeno. Prijavitelj je upravičen samo do enkratnega podaljšanja. Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Prijavitelj se mora do 20. 1. 2012 prijaviti v informacijski sistem univerze na spletnem naslovu: https://inovativna-shema.uni-lj.si/. Po tem roku prijava v informacijski sistem ne bo več mogoča. Rok za oddajo vlog je 20. 1. 2012. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti, lahko pa se oddajo tudi osebno v vložišče Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do dne 20. 1. 2012, do 13. ure. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na inovativno shemo 2011« ter s polnim naslovom prijavitelja. Če se podatki, oddani preko elektronske prijave na javni razpis, razlikujejo od podatkov, navedenih v vlogi, oddani v natisnjeni obliki, se kot verodostojne upošteva podatke v natisnjeni vlogi. Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih univerza objavi na svojem spletnem naslovu: www.uni-lj.si ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Ljubljani. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se izvede v prostorih univerze v petnajstih delovnih dneh od izteka roka za oddajo vlog. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in zahtevana pri točkah 7, 8 in 9 v obrazcu št. 10-0: Vloga na javni razpis. Dokazila je potrebno predložiti tudi za točko 2 v obrazcu št. 10-2: Program dela. 12. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil rektor univerze v Ljubljani, na podlagi predloga komisije za ocenjevanje. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepi o izboru pozvani k podpisu pogodb o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje za pridobitev sredstev. 13. Ugovor Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh s sklepom odloči rektor Univerze v Ljubljani. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. 14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14.2. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 in kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko univerza ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa in spremljanje realizacije pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007. 14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu univerze: www.uni-lj.si. 16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 13. 1. 2012, do 13. ure v elektronski obliki na naslov: razpis.sofinanciranje@uni-lj.si. Univerza bo na vprašanja pričela odgovarjati s 3. 1. 2012 in bo odgovarjala najkasneje do 19. 1. 2012. Odgovori na najpogostejša vprašanja bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.uni-lj.si.
Univerza v Ljubljani