Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4670. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje, stran 14305.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje
I. Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01 in 87/03) – v nadaljevanju: spremembe UN. Spremembe UN se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se bo postopek sprejemanja vodil po skrajšanem postopku. Pravna podlaga za izdelavo sprememb UN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 70/08 – ZVO-1B) in vsi ostali relevantni pravni predpisi. Pripravljavec: Mestna občina Slovenj Gradec. Pobudnik: Toming-consulting d. o. o. iz Velenja.
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o UN Sotočje in njegovih posameznih faz
Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2001 sprejela Odlok o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01), ki je določal merila in pogoje prostorske regulacije za prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno asanacijo ureditvenega območja industrijske cone v sotočju reke Mislinje in Suhadolnice. Leta 2003 je občina sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 87/03), kjer je sprejela dopolnitev meril in pogojev, ki zajemajo območje objektov, ki so v ureditvenem načrtu zajeti v funkcionalnih enotah F3 in F5, in sicer objekt Koroških pekarn in objekte, kjer se opravljajo tehnični pregledi in prodaja vozil ter vogalni objekt na križišču Francetove in Kidričeve ulice, ki se zarotira na paralelno gradbeno linijo.
Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer je prišlo v delu tega območja do potrebe po spremembi obstoječega UN Sotočja. V ta del bi se naj umestil trgovski objekt skupaj s tehničnim objektom ter parkiriščem. Območje sprememb se nahaja v severnem delu območja UN Sotočje, na delu zemljišča, ki na severu in zahodu meji na občinsko cesto, na vzhodu na državno cesto, na jugu pa na obstoječe poslovno trgovsko območje.
Želja je, da se v ta del, zaradi ugodne lege in dobre vidljivosti, umesti trgovski objekt s spremljajočo infrastrukturo v površini cca 1800 m² in poslovno tehnični objekt, parkirišče tako za potrebe trgovskega objekta kot tudi za zunanjo uporabo – za potrebe parkiranja obstoječih poslovno proizvodnih dejavnosti v celotni coni. Kolikor se bo v postopku izkazala potreba po še večjemu številu parkirnih površin, je moč v ta del umestiti tudi garažno hišo (druga etapa).
Priprava sprememb in dopolnitev odloka o UN Sotočje bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III. Območje
Ureditveno območje sprememb UN obsega naslednje parcele s parcelnimi številkami 244/47, 1/3, 244/51, 244/52, 244/53, 1012/9, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 1/4, 244/14, 248 vse k.o. 0850 Slovenj Gradec v skupni kvadraturi cca 17 626 m2. Točno območje sprememb UN bo definirano v dopolnjenem osnutku sprememb UN.
Sprejeti odlok o spremembah UN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi sprememb UN se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 popravek) in veljavnimi predpisi za posamezna območja in nova strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. iz Maribora pod številko 2010/OPPN-093 z dne november 2011.
V postopku priprave sprememb UN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah UN.
Za izdelavo sprememb UN se naročijo nove geodetske podlage.
V. Roki za pripravo sprememb UN
Postopek priprave in sprejema sprememb UN poteka po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------------+------------------------------+
|Aktivnost           |Rok oziroma trajanje     |
|                |aktivnosti          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Sklep o začetku priprave    |Sprejme župan         |
|sprememb UN          |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Objava sklepa v uradnem    |December 2011         |
|glasilu            |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Izdelava osnutka sprememb UN  |Januar, februar 2012     |
|in pridobitev smernic na    |               |
|izdelan osnutek        |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Analiza smernic, izdelava   |15 dni po pridobitvi smernic |
|strokovnih podlag in      |               |
|dopolnitev osnutka sprememb UN |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Javno naznanilo o javni    |7 dni pred pričetkom javne  |
|razgrnitvi in javni obravnavi |razgrnitve          |
|dopolnjenega osnutka sprememb |               |
|UN               |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |15 dni            |
|dopolnjenega osnutka sprememb |               |
|UN z evidentiranjem vseh    |               |
|pisnih pripomb         |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Javna obravnava sprememb UN  |Izvede se v času javne    |
|                |razgrnitve          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov |Po zaključeni javni razgrnitvi|
|iz javne razgrnitve in     |               |
|obravnave           |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do |10 dni po ureditvi pripomb  |
|pripomb in predlogov iz javne |               |
|razgrnitve in obravnave    |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb |Po pripravi strokovnih stališč|
|in predlogov iz javne     |               |
|razgrnitve           |               |
|in obravnave          |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga |10 dni po opredelitvi župana |
|sprememb UN na osnovi     |do pripomb iz javne razgrnitve|
|potrjenih stališč do pripomb  |in obravnav          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Po pridobitvi mnenj sprejem  |Po uskladitvi predloga    |
|sprememb UN na občinskem svetu |sprememb UN in pridobitvi   |
|Mestne občine Slovenj Gradec  |mnenj nosilcev urejanja    |
|                |prostora           |
+-------------------------------+------------------------------+
|Objava sprememb UN v Uradnem  |Po sprejemu sprememb UN na  |
|listu             |občinskem svetu Mestne občine |
|                |Slovenj Gradec        |
+-------------------------------+------------------------------+
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo sprememb UN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb UN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev sprememb UN, izdelavo sprememb UN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor Toming-consulting d. o. o., Šaleška 21, 3320 Velenje.
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2011
Slovenj Gradec, dne 14. novembra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost