Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4653. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2011, stran 14285.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 16. 12. 2011
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 107/10) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/podskupina kontov       |    Rebalans|
|    |                   | proračuna 2011|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   2.546.217|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   1.783.765|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   1.657.775|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček      |   1.524.320|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|703   |Davki na premoženje          |     62.232|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve   |     71.223|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    125.990|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|710   |Udeležba na dobičku in prihodki od  |    106.911|
|    |premoženja              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|711   |Takse in pristojbine         |      700|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     1.900|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki        |     16.479|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |     37.047|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     31.247|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in    |     5.500|
|    |neopredmetenih dolg. sredstev     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    725.405|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih     |    523.697|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega     |    201.708|
|    |proračuna iz sredstev EU       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   2.575.736|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    426.846|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    118.728|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno  |     19.611|
|    |varnost                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve     |    288.007|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|409   |Rezerve                |      500|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |    819.981|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|410   |Subvencije              |     41.817|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|411   |Transferi posameznikom in       |    413.526|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in|     35.348|
|    |ustanovam               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi     |    329.290|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   1.308.080|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   1.308.080|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     20.829|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim    |     12.801|
|    |osebam, ki niso proračunski upor.   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim |     8.028|
|    |uporabnikom              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    –29.519|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|500   |Domače zadolževanje          |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|550   |Odplačila domačega dolga       |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    –29.519|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |     29.519|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |     49.951|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-0055/2010-1
Hrib – Loški Potok, dne 16. decembra 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.