Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 12/11 Ob-5874/11 , Stran 2974
Št. 12/11 Ob-5874/11
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1, upravni odbor sklicuje
10. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo 23.1.2012 ob 13. uri, v sejni sobi v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gradis skupina G d.d. na Šmartinski cesti 134 a v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Upravni odbor za predsednika skupščine imenuje Leonarda Peklarja, za preštevalki glasov Damjano Bandelj in Natalijo Maksić. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Blaž Hrovatin. 2. Razrešitev člana upravnega odbora in izvolitev nadomestnega člana upravnega odbora. Predlog sklepa št. 2.1.: Skupščina razreši člana upravnega odbora mag. Klavdija Kovačiča. Predlog sklepa št. 2.2.: Skupščina za nadomestnega člana upravnega odbora z mandatom pet let od imenovanja imenuje Milana Brečka. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 19.1.2012 in pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 19.1.2012. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničarji oziroma njihovi zastopniki se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočilo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Predlogi delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 30.12.2011 družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – Predlog sklepov in obrazložitve točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 14. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d. Upravni odbor