Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4613. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 14220.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10 in 62/11; v nadaljevanju sklep) se v 1.b členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za namen 14. člena tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določata Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10 in 34/11; v nadaljevanju sklep o veliki izpostavljenosti) in Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 62/11).«.
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 11. členu sklepa se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11, v nadaljevanju ZBan-1)«.
3. člen
Točka (b) četrtega odstavka 12. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(b) poročila in konsolidirana poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del sklepa o veliki izpostavljenosti;«.
4. člen
Za drugim odstavkom 14. člena sklepa se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Banka poroča Banki Slovenije o izpostavljenosti, ki presega 20.000 EUR, do teh posameznih oseb in skupin povezanih oseb, v katerih je vsaj ena izmed oseb:
(a) član uprave te banke,
(b) član nadzornega sveta te banke,
(c) prokurist te banke,
(d) fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic te banke, na podlagi katerih ima najmanj 5 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 5-odstotni delež v kapitalu te banke,
(e) bližnji družinski člani oseb iz točk (a), (b), (c) in (d) tega odstavka,
(f) pravna oseba, ki ni banka, če je član njenega organa vodenja ali nadzora oziroma njen prokurist hkrati član uprave ali nadzornega sveta te banke oziroma prokurist te banke,
(g) pravna oseba, ki ni banka, če je član uprave ali nadzornega sveta te banke oziroma njen prokurist ali bližnji družinski član teh oseb posredno ali neposredno imetnik delnic, na podlagi katerih ima najmanj 10 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe,
(h) pravna oseba, ki ni banka, in ki je posredno ali neposredno imetnik delnic te banke, na podlagi katerih ima najmanj 10 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te banke,
(i) član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točke (h) tega odstavka.
Za namen točk (d), (g) in (h) tega odstavka se uporablja opredelitev posrednega imetništva iz 32. člena ZBan-1.
Banka poroča o izpostavljenosti iz prvega pododstavka tega odstavka z obrazcem z oznako POR-195/4, ki je sestavni del tega sklepa. Banka poročilo izdela po stanju na zadnji dan vsakega polletja in ga pošlje Banki Slovenije v rokih za predložitev poročil iz 19. člena sklepa o veliki izpostavljenosti.«.
5. člen
Vsebina in oblika obrazca POR – 195/4 sta razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
6. člen
Banka predloži obrazec POR – 195/4 prvič po stanju na dan 30. junija 2012.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije