Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4672. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2012, stran 14308.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 109/08, 49/09), 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica dne 25. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2012
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 32/11, sprejetega na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 13. 4. 2011 in njegovih spremembah).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slovenska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 033-2/2011-139-0207
Slovenska Bistrica, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.