Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 628/2011 Ob-5896/11 , Stran 2905
Št. 628/2011 Ob-5896/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-UUM-2012)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 2. Predmet in cilji razpisa Ministrstvo bo kulturne projekte, ki bodo izvedeni na področju uprizoritvene umetnosti v letu 2012, v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-UUM-2012, podpiralo v skladu z naslednjima dolgoročnima ciljema: – spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na področju uprizoritvene umetnosti; – spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele uveljavljajočih se kadrov na področju uprizoritvene umetnosti. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na razpisnem področju. Avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju. Mladi avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju in ki v letu 2012 ne bodo presegli starosti 27 let. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na razpisnem področju. Prijavitelj projekta je nevladna organizacija, gospodarska organizacija ali posameznik, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu. Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta in izvajalca, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja. Producenti so nevladne organizacije s statusom pravne osebe ali fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju, če so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva. Uveljavljeni producenti so nevladne organizacije s statusom pravne osebe ali samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ki so bile na področju uprizoritvene umetnosti izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 ali JPR-VP-2010-2013. Uveljavljeni producent lahko, skladno s cilji razpisa in zaradi učinkovitosti doseganja teh ciljev, na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja prijavi en projekt mladega avtorja, če ta projekt ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013, oziroma ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2012, njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih prilog. Prvi projekti so projekti mladih avtorjev ali producentov na področju uprizoritvene umetnosti, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2012. Produkcija v Sloveniji so projekti, katerih premiera in postprodukcija bo realizirana v letu 2012. Projekt v prijavi pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo projekta (premiera s ponovitvami in gostovanji po Sloveniji v letu 2012). Postprodukcija v Sloveniji zajema celoten načrtovani obseg realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 2012) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 2011. Finančna uravnoteženost projekta pomeni: – uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti); – da prihodki projekta ne presegajo odhodkov projekta. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani Ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta; – opredeljeni v prijavi prijavitelja; – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastali; – prepoznavni in preverljivi; – podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta. 4. Razpisna področja in podpodročja Ministrstvo na področju uprizoritvene umetnosti razpisuje dva razpisni področji: 1. Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji: – podpodročje Produkcija v Sloveniji; – podpodročje Postprodukcija v Sloveniji. 2. Prvi projekti: – podpodročje Prvi projekt mladega avtorja; – podpodročje Prvi projekt producenta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1. Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji: – podpodročje Produkcija v Sloveniji; – podpodročje Postprodukcija v Sloveniji. 5.1.1. Pogoji za sodelovanje na razpisnem področju Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji Na razpis se lahko na podpodročji Produkcija v Sloveniji in Postprodukcija v Sloveniji prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da kot javni zavodi v letu 2011 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 s strani Ministrstva ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma katerih večletni projekti niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013, z izjemo projektov s podpodročja Organizacija mednarodnih festivalov in platform; – da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ki delujejo na razpisanem področju; – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti; – da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva oziroma na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije za knjigo RS; – da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2012; – da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni zneski financiranja ne presegajo najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljene na posameznem podpodročju; – da so edini prijavitelji projekta; – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 5.1.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu za področje Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji. 5.1.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Produkcija v Sloveniji: Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, – ki so kadarkoli v obdobju 2009–2011 realizirali vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti; – ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti realizirana v letu 2012; – ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 15.000,00 €. 5.1.3. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Postprodukcija v Sloveniji: Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, – ki so nosilci oziroma producenti projekta (in ne zgolj organizatorji postprodukcije); – ki v okviru enega prijavljenega projekta zaprošajo za sofinanciranje najmanj treh njegovih ponovitev (postprodukcije) v Sloveniji, ki bodo v celoti realizirane v letu 2012; – ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti realizirana v letu 2012; – ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 50% celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €. 5.2. Prvi projekti: – podpodročje Prvi projekt mladega avtorja; – podpodročje Prvi projekt producenta. 5.2.1. Splošni pogoji za sodelovanju na razpisnem področju Prvi projekti: Na razpis se lahko na podpodročji Prvi projekti mladega avtorja in Prvi projekt producenta prijavijo prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da kot javni zavodi v letu 2011 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 s strani Ministrstva; – da kot avtorji ali producenti na področju uprizoritvene umetnosti še niso bili sofinancirani iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo – z izjemo uveljavljenih producentov, ki prijavljajo prvi projekt mladega avtorja na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja; – da so fizične osebe (samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki), ki delujejo na razpisanem področju in imajo stalno prebivališče v RS; – da kot fizične osebe v letu 2012 ne bodo presegli starosti 27 let; – da so kot pravne osebe registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in niso bili ustanovljeni/registrirani pred letom 2007 – z izjemo uveljavljenih producentov, ki prijavljajo prvi projekt mladega avtorja na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja; – da kot uveljavljeni producenti, ki so bili na področju uprizoritvene umetnosti izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 ali JPR-VP-2010-2013, prijavljajo največ en projekt mladega avtorja, ki ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013, oziroma ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013; – da so kot uveljavljeni producenti in pogodbene stranke Ministrstva v letih 2010 in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti; – da ne prijavljajo projekta, ki je bil v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbran na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva oziroma na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije za knjigo RS; – da prijavljajo projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2012; – da prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena na posameznem podpodročju; – da so edini prijavitelj projekta; – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 5.2.1., s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu za področje Prvi projekti. 5.2.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi projekt mladega avtorja: Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja prijavijo prijavitelji: – avtorji (fizične osebe), ki prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2012, ter v letu 2012 ne bodo presegli starosti 27 let ali uveljavljeni producenti, ki prijavljajo največ en prvi projekt mladega avtorja, ki v letu 2012 ne bo presegal starosti 27 let in katerega projekta bo v celoti realiziran v letu 2012; – ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 4.000,00 €. 5.2.3. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi projekt producenta: Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt producenta prijavijo prijavitelji: – producenti (s statusom pravne osebe), ki prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2012, ter ki niso bili ustanovljeni/registrirani pred letom 2007 ali producenti (samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva), ki prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2012, ter v letu 2012 ne bodo presegli starosti 27 let; – ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 4.000,00 €. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, – če se prijavitelj z istim projektom prijavi na ta razpis več kot enkrat, – če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih v okviru pogojev na posameznem področju in podpodročju, ali – če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev, se vse vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 7. Razpisni kriteriji Kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk. 7.1. Razpisni kriteriji za področje Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji 7.1.1. Podpodročje Produkcija v Sloveniji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko. 7.1.2. Podpodročje Postprodukcija v Sloveniji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko. 7.2. Razpisni kriteriji za področje Prvi Projekti 7.2.1. Podpodročje Prvi projekt mladega avtorja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2.2. Podpodročje Prvi projekt producenta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. Ministrstvo bo v letu 2012 na podpodročju Produkcija v Sloveniji sofinanciralo predvidoma pet projektov, na podpodročju Postprodukcija v Sloveniji predvidoma šest projektov in na področju Prvi projekti predvidoma dva projekta. 9. Predvidena vrednost sredstev: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UUM-2012, je: 82.000,00 €. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računov za posamezne upravičene stroške. 11. Razpisni rok: razpis se prične 23. 12. 2011 in se zaključi 23. 1. 2012. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Besedilo projektnega razpisa, oznaka JPR-UUM-2012, – prijavni obrazec za področje Produkcija in Postprodukcija v Sloveniji (z navedbo obveznih prilog); – prijavni obrazec za področje Prvi projekti (z navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec za področje, na katero prijavlja projekt (obrazec vključuje identifikacijske podatke, izjave o izpolnjevanju pogojev, opredelitve projekta, navedbe obveznih prilog); – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu za posamezno razpisno področje oziroma podpodročje. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog 13.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13.2. Vloga mora biti najpozneje do vključno 23. 1. 2012, v poslovnem času Ministrstva za kulturo, predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-UUM-2012 in z obvezno navedbo osnovnega področja (in podpodročja) (npr. Uprizoritvena umetnost, področje Prvi projekti, podpodročje Prvi projekt mladega avtorja). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1. 2012 oziroma do vključno tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni Ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. Opozorilo: Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku javnega razpisa JPR-UUM-2012 in skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 potrebno v razpisnem postopku pred izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance. Kolikor soglasje s strani Ministrstva za finance ne bo izdano, Ministrstvo projektov, predlaganih za sofinanciranje, ne bo moglo sofinancirati. 16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Staša Cetinski, stasa.cetinski@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 4. 1. 2012, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva, Maistrova 10, sejna soba v pritličju. 17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh ministrstva, www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost