Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4680. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi, stran 14318.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 36/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi
1.
Cene programov predšolske vzgoje v vseh enotah Vrtca Zagorje znašajo mesečno na otroka:
+------------------------------------------+-------------------+
|         PROGRAM         |    CENA    |
|                     |   PROGRAMA   |
+------------------------------------------+-------------------+
|DNEVNI PROGRAM ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE  |   422,29 €   |
+------------------------------------------+-------------------+
|POLDNEVNI PROGRAM ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE |   322,78 €   |
+------------------------------------------+-------------------+
|DNEVNI PROGRAM ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE  |   348,15€   |
+------------------------------------------+-------------------+
|POLDNEVNI PROGRAM ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE |   296,68 €   |
+------------------------------------------+-------------------+
Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
2.
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo skupno 38,85 € mesečno, od tega: zajtrk 0,40 €, kosilo 1,11 € in popoldanska malica 0,34 €. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3.
V primeru, da je starejši otrok, ki je vključen v vrtec, zaradi bolezni ali drugih razlogov začasno odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega dne v mesecu, so starši dolžni poravnati 50 % cene programa brez stroškov živil.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med plačilom rezervacije in ceno programa po metodologiji, znižano za stroške živil.
Za otroke s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje ob Savi, lahko starši uveljavijo rezervacijo le v primeru, če občina stalnega prebivališča pisno soglaša, do bo pokrila razliko med ceno rezervacije in ceno programa po metodologiji.
5.
Starši so dolžni pisno izpisati otroka iz vrtca do 15. v tekočem mesecu. Izpis začne veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu. V primeru, da tega ne storijo do tega datuma, krijejo vse stroške programa, brez stroškov prehrane, tudi v naslednjem mesecu.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob Savi, pod št. 602-2/2009 z dne 20. 4. 2009.
7.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 602-9/2011
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.