Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi, stran 14318.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06) (v nadaljevanju: Odlok), se spremeni besedilo 8. člena tako, da se glasi:
»V koledarskem letu se lahko podelijo skupno največ štiri plakete, medtem ko število posameznih srebrnih oziroma zlatih plaket v tem okviru ni omejeno.«
2. člen
V 10. členu Odloka se črta drugi stavek.
3. člen
V 11. členu Odloka se črta drugi stavek.
4. člen
Za 11. členom Odloka se doda nov 11.a člen, ki je v naslednjem besedilu:
»V koledarskem letu se lahko podelijo skupno največ štiri plakete oziroma priznanja dr. Slavka Gruma, medtem ko število plaket oziroma priznanj v tem okviru ni omejeno.«
5. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predloge za podelitev priznanj Občine Zagorje ob Savi lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, stranke ter organ lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni ter morajo vsebovati podatke o samem kandidatu, kronološko urejene podatke o njegovih dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s cilji in namenom tega odloka, vrsto predlaganega priznanja ter soglasje predlaganega kandidata.
Komisija za odlikovanja lahko ob obravnavi predlogov posamezne predlagatelje pozove, da vloge dopolnijo s podatki, ki so v konkretnem primeru pomembni za odločanje. Rok za dopolnitev določi Komisija, pri čemer pa rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 3 dni od prejema poziva.
V primeru, da predlagatelj v postavljenem roku predloga ne dopolni, sme komisija predlog zavrniti.«
6. člen
V predzadnjem odstavku 14. člena Odloka se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Komisija lahko v okviru postopka oblikovanja predlogov spremeni vrsto predlaganega priznanja ob soglasju predlagatelja.«
7. člen
V 16. členu Odloka se dosedanja besedna zveza »Odbor za šolstvo, šport, kulturo in tehnično kulturo« spremeni v »Odbor za šolstvo in kulturo« v ustreznem sklonu.
8. člen
Črta se 18. člen Odloka.
Dosedanji 19., 20., 21. in 22. člen Odloka se preštevilčijo tako, da postanejo 18., 19., 20. in 21. člen.
9. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2006
Zagorje ob Savi, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.