Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, stran 14294.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 20. decembra 2011.
Št. 02200-1/2004
Piran, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/04).
2. člen
V 9. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj izobrazba pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma enakovredna izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih in strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda;
– višja raven znanja slovenskega in italijanskega jezika ter najmanj osnovna raven znanja angleškega jezika;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2004
Piran, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 – sentenza della C.C., 45/94 – sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale “Avditorij” Portorose,
approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella seduta del 20 dicembre 2011.
N. 02200-1/2004
Pirano, 20 dicembre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, No. 12/91 e 8/96), l'art. 135 della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale RS, No. 77/07 – testo unico 1, 56/08, 4/10 e 20/11) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, No. 46/07 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’8ª seduta ordinaria il giorno 20 dicembre 2011 approva il seguente
D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione Dell’ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale “Avditorij” Portorose
Art. 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale “Avditorij” Portorose (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, No. 46/04).
Art. 2
Il primo comma dell’art. 9 del Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale “Avditorij” Portorose è modificato e recita, come segue:
»Può essere nominato direttore il candidato che, oltre alle condizioni generali, è in possesso dei seguenti requisiti:
– titolo di studio non inferiore alla laurea di primo livello, in conformità alla legge di disciplina dell'istruzione universitaria, o di un titolo equipollente
– almeno tre anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali manageriali, e conoscenza professionale del settore di lavoro dell’ente pubblico;
– conoscenza delle lingue slovena e italiana a livello elevato e conoscenza della lingua inglese a livello elementare;
– capacità manageriali e organizzative.«
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-1/2004
Pirano, 21 dicembre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost