Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4664. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 14299.

Na podlagi 3. člena in drugega odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo – UPB-2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 66/07, 18/10), 3. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 85/99) in 2. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 83/02) je Občinski svet Občine Puconci na 11. redni seji dne 8. 12. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Ugotovi se, da so nepremičnine parc. št. 789/2 k.o. Beznovci, v naravi cesta, v izmeri 9656 m2, parc. št. 896 k.o. Beznovci, v naravi cesta v izmeri 2991 m2, parc. št. 951 k.o. Beznovci, v naravi cesta v izmeri 373 m2, parc. št. 792/2 k.o. Beznovci, v naravi cesta, v izmeri 3784 m2, parc. št. 952 k.o. Beznovci, v naravi cesta v izmeri 1240 m2, parc. št. 789/3 k.o. Beznovci, v naravi cesta, v izmeri 5501 m2 in parc. št. 50 k.o. Beznovci, v naravi pot, v izmeri 2103 m2, pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana neobstoječa pravna oseba – SIS za ceste in komunalne dejavnosti, last Občine Puconci in imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Puconci, ter vpis zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ceste.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0042/2011
Puconci, dne 8. decembra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.