Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4674. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2012, stran 14309.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 11. seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Straža za leto 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/     Proračun leta
    Podkonto                     2012
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.063.909
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.379.710
70   DAVČNI PRIHODKI               2.599.280
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.143.935
    703 Davki na premoženje            397.910
    704 Domači davki na blago in storitve      57.435
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               780.430
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   266.267
    711 Takse in pristojbine             4.100
    712 Globe in druge denarne kazni         7.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                      400
    714 Drugi nedavčni prihodki          502.663
72   KAPITALSKI PRIHODKI              273.345
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                       0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredm. dolgor. sredstev           273.345
73   PREJETE DONACIJE                 2.800
    730 Prejete donacije iz domačih virov      2.800
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.408.055
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          1.408.055
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                        0
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
    institucij                      0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.019.719
40   TEKOČI ODHODKI                 940.009
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     241.393
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     38.505
    402 Izdatki za blago in storitve        613.571
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                   46.540
41   TEKOČI TRANSFERI               1.316.538
    410 Subvencije                 227.386
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 624.389
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  159.348
    413 Drugi tekoči domači transferi       305.415
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            4.527.703
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.527.703
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            235.469
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   127.000
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  108.469
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –1.955.809
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       198.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         198.000
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev        198.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)            7.500
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                     7.500
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb                 7.500
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti       0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          190.500
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)               504.943
50   ZADOLŽEVANJE                  504.943
    500 Domače zadolževanje            504.943
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     –1.260.366
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         504.943
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    1.955.809
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA               1.260.367
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(sredstva iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
Sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je Občina Straža pridobila iz tega naslova in ki je ostala po delitvi sredstev občanom, so ostala nerazdeljena v višini 122.058,86 EUR in se delijo še po naslednjih vaseh za določene gradnje:
1. Loke (11.484,68 EUR) – vodovod
2 Potok (57.423,40 EUR) – kanalizacija
3. Prapreče (35.923,76 EUR) – kanalizacija
4. Zalog (17.227,02) – vodovod, izdelava OPPN za obvoznico.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 20.770,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(upravljanje s sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
12. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500,00 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se bo v letu 2012 zadolžila v višini 504.943 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.
14. člen
(obseg zadolževanja javnega zavoda)
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2012 zadolži do skupne višine 100.000,00 EUR.
15. člen
(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila do višine 200.000,00 EUR, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2010-5
Straža, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafel l.r.